Zawody medyczne należą do profesji trudnych i odpowiedzialnych, jak również niebezpiecznych. Jak wynika z danych WHO, co roku dochodzi aż do 37 000 zakłuć wśród personelu medycznego, z czego 37% to zakażenia WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% to zakażenia wirusem HIV. Takie sytuacje, nie są jedynie zagrożeniem dla zdrowia i życia lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów, którzy często w dotkliwy sposób doświadczają chwiejności w funkcjonowaniu szpitali. Zauważając ten problem Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali zachęca do podpisania deklaracji „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, oraz do wzięcia udziału w II edycji programu certyfikacyjnego poświadczający stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Według obowiązujących przepisów już dziś: pracodawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia procedur, które wyeliminują lub ograniczą narażenie na zranienie ostrymi narzędziami oraz pracownik ma obowiązek ich przestrzegania. Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, w której skład wchodzą: Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa, która została przygotowana w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych technicznych przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych, wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Poparcie deklaracji przez dyrekcję placówki medycznej, ma na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa codziennej pracy – bezpieczeństwa personelu a tym samym pacjenta.

„Zmiana procedur, które wpłyną na bezpieczeństwo personelu, jest od początku priorytetem działania Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali. W celu edukacji, a także promowania placówek medycznych, które spełniają najwyższe standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Dokument deklaracji opracowany przez Radę Ekspertów, podpisało się już ponad 100 szpitali z całej Polski” – komentuje dr Paweł Witt Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Według licznych danych to właśnie zespół pielęgniarski jest najbardziej narażony na możliwość zakażenia, ponieważ ich praca w głównej mierze opiera się na używaniu sprzętu niespełniającego kryteriów bezpieczeństwa takiego jak skalpele, czy igły. Niepokojące wyniki dostarcza raport „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w Polskich szpitalach”, z którego wynika, iż blisko 70% personelu medycznego zraniła się nawet do 5 razy podczas swojego stażu pracy. Co więcej, 40% z nich nie zgłosiło takiej sytuacji przełożonym.

„Edukacja personelu w tym zakresie powinna być na pierwszym miejscu. Jeśli chcemy zapobiegać takim sytuacjom, kluczową kwestią dla bezpieczeństwa zespołów medycznych, powinny odgrywać szkolenia, które przyczynią się do zwiększenia świadomości, a co za tym idzie, do zmniejszenia incydentów zakłuć i zakażeń”– dodaje Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Każda jednostka składając podpis pod deklaracją (pracodawca, szpital) jest zobowiązany do konsekwentnego przestrzegania zasad oraz deklaruje chęć przystąpienia do „Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali”. Dokument można podpisać online, który jest dostępny na stronie internetowej: https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/

Ruszyła II edycja certyfikacji

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłosiła drugą w Polsce certyfikację bezpieczeństwa i jakości szpitali. Placówka medyczna, która spełni wymogi, otrzyma certyfikat poświadczający najwyższe europejskie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości. O dokument certyfikacyjny mogą ubiegać się placówki, które podpisały deklarację ,,Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” oraz wypełniły formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Koalicji do 31 marca 2023 roku. W pierwszej edycji programu udział wzięły aż 63 placówki medyczne z całej Polski. W procesie weryfikacji, przyznano 52 certyfikaty.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem koalicji jest program Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się polskie placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w Deklaracji. W poprzednim roku do Koalicji dołączyło ponad 40 instytucji (szpitali, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, centrów zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych), w tym roku liczba zgłoszeń na ten moment wynosi ponad 90. W tym roku ruszyła pierwsza w Polsce certyfikacja bezpieczeństwa i jakości szpitali, w wyniku której przyznano 52 certyfikatów placówkom w całej Polsce.

Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich.