REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU NEWSROOMTV

1.   Postanowienia ogólne

1.1    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu NewsRoomTV, w tym z materiałów opublikowanych w tym serwisie, w tym w     szczególności materiałów audio, video, fotograficznych i tekstowych, przede wszystkim do celów marketingowych i public relations.

1.2    Wszelkie słowa użyte w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie określone poniżej :

Regulamin Niniejszy Regulamin;
Serwis Portal internetowy „NewsRoomTV”, zamieszczony na witrynie internetowej pod adresem www.newsrm.tv
Zarządzający Spółka „NewsRoomMedia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-169), ul. Czardasza 22A lok 4, posiadająca wszelkie prawa do witryny Serwisu;
Materiały Wszelkie materiały opublikowane w Serwisie przez Zarządzającego lub przez Dostawców, w tym w szczególności pliki tekstowe, pliki wideo, pliki fotograficzne, pliki audio, niezależnie od formatu, w jakim zostały zapisane;
Użytkownicy Odbiorcy oraz Dostawcy;
Odbiorca Podmiot, który zarejestrował się w Serwisie wyłącznie w celu odtwarzania Materiałów lub pobierania Materiałów poprzez zapisanie ich na nośniku pamięci nienależącym do Zarządzającego;
Dostawca Podmiot, który zarejestrował się w Serwisie także w celu zamieszczania w Serwisie Materiałów w celu ich dalszego udostępnienia innym Użytkownikom i Zarządzającemu;
Opublikowanie / Publikacja Ma znaczenie wskazane w punkcie 3.1. niniejszego Regulaminu;
Rejestracja Oświadczenie o zamiarze korzystania z Serwisu w charakterze Użytkownika, wprowadzone do systemu informatycznego Serwisu celem założenia Konta Uśytkownika;
Profil Użytkownika Dane przekazane przez Użytkownika podczas Rejestracji lub później, wprowadzone do systemu informatycznego Serwisu, w tym dane osobowe;
Konto Użytkownika Podstrona Serwisu, za pośrednictwem której Użytkownik zarządza swoim Profilem Użytkownika, pobiera Materiały oraz dokonuje Publikacji Materiałów;

1.3       W ramach Serwisu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Dostawcy udzielają Zarządzającemu licencji na korzystanie z Materiałów, przede wszystkim o charakterze marketingowym i public relations, w zamian za przekazywanie Odbiorcom informacji o udostępnionych Materiałach i przekazywanie Odbiorcom Materiałów.

1.4       Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Odbiorcy stosuje się także do Dostawcy w zakresie, w jakim Dostawca pobiera Materiały opublikowane w Serwisie lub korzysta z nich.

2.   Rejestracja

2.1    Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników profesjonalnych, przez których rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dokonując Rejestracji osoba fizyczna winna oświadczyć, że działa w imieniu przedsiębiorcy posiadając w tym celu wymagane upoważnienia, oraz podać jego dane identyfikacyjne.

2.2     Rejestracja Użytkownika możliwa jest po spełnieniu następujących parametrów technicznych:

a)       konieczne jest posiadanie przez Użytkownika komputera z dostępem do Internetu z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz  przeglądarką MS Internet Explorer (zalecana wersja co najmniej 8.0) lub inną porównywalną.

b)      do korzystania ze wszystkich funkcjonalności może być konieczna obsługa plików Cookies, aplikacji JavaScript i Flash a także posiadanie zainstalowanego oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie zamieszczonych na stronie plików multimedialnych.

2.3     Jeden Użytkownik może założyć tylko jedno Konto Użytkownika.

2.4      Rejestracja wymaga podania :

a)        w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą : danych identyfikacyjnych określonych w formularzu rejestracyjnym,

b)        w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej : danych identyfikacyjnej tej osoby prawnej lub jednostki oraz danych identyfikacyjnych osoby fizycznej faktycznie wprowadzającej do systemu informatycznego Serwisu dane Użytkownika, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.

2.5       W przypadku, o którym mowa w punkcie 2.4.b) powyżej, osoba fizyczna faktycznie wprowadzająca dane Użytkownika do systemu informatycznego Serwisu winna złożyć oświadczenie, że jest należycie upoważniona do działania w imieniu Użytkownika.

2.6       Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, czy będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w charakterze Odbiorcy, wyłącznie w charakterze Dostawcy lub też zarówno w charakterze Dostawcy jak i Odbiorcy.

2.7       Dokonując Rejestracji Użytkownik lub działająca w jego imieniu osoba fizyczna oświadczają, że :

a)         dokładnie zapoznali się i zaakceptowali bez zastrzeżeń treść niniejszego Regulaminu,

b)         wszelkie dane przekazane w procesie Rejestracji są prawdziwe,

c)         przekazanie danych osobowych było dobrowolne, jednak uzasadnione koniecznością należytego zarządzania licencjami do korzystania z Materiałów opublikowanych w Serwisie,

d)         wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Zarządzającego (zarówno podanych podczas procedury Rejestracji jak i podczas dalszego zarządzania swym Kontem Użytkownika), w celu zarządzania licencjami na korzystanie z Materiałów opublikowanych w Serwisie, jak również w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych,

e)         wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Zarządzającego.

2.8    Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Zarządzający. Korespondencję w sprawie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy

2.9     W przypadku, o którym mowa w punkcie 2.4.b) powyżej, czynności związanych z Rejestracją może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.

3.   Utworzenie Konta użytkownika i zarządzanie nim

3.1     Po dokonaniu Rejestracji Zarządzający zakłada Konto Użytkownika.

3.2     Użytkownik ma dostęp do Profilu Użytkownika poprzez Konto Użytkownika.

3.3     Dostęp do Konta Użytkownika zapewnia unikatowy login przypisany do Użytkownika oraz hasło dostępu.

3.4     Pierwsze hasło dostępu przekazuje Użytkownikowi Zarządzający po zakończeniu procedury Rejestracji.

3.5     Użytkownik może dowolnie modyfikować hasło dostępu. Zarządzający może wprowadzić szczególne wymogi odnośnie poziomu bezpieczeństwa hasła dostępu.

3.6      Udostępnianie hasła dostępu hasła osobom nieupoważnionym. Wszelkie skutki udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim ponosi wyłącznie Użytkownik.

3.7      Użytkownik może modyfikować swoje dane zgromadzone w Profilu Użytkownika.

3.8      Utworzenie i utrzymanie Konta Użytkownika będącego wyłącznie Odbiorcą jest nieodpłatne.

3.9      Utworzenie i utrzymanie Konta Użytkownika Dostawcy jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje punkt [=] niniejszego Regulaminu.

4.    Zablokowanie / ograniczenie dostępu / Likwidacja Konta użytkownika

4.1      Zarządzający może zablokować lub ograniczyć dostęp do Konta Użytkownika Użytkownikowi, który:

a)       narusza niniejszy Regulamin,

b)       działa na szkodę Serwisu lub Zarządzającego (w tym w szczególności usiłuje zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub ingerować w sposób nieuprawniony w jego zawartość lub działanie),

c)        wykorzystuje Materiały do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem,

d)        wykorzystuje Materiały celem wyrządzenia szkody osobom trzecim,

e)        nie zaakceptuje zmian wprowadzonych przez Zarządzającego w niniejszym Regulaminie,

f)          w zakresie Konta Użytkownika będącego Dostawcą – zalega z płatnością za utrzymanie Konta Użytkownika co najmniej za okres : 2 miesięcy

g)          podał nieprawdziwe dane składające się na Profil Użytkownika,

h)         opublikowane przez Dostawcę w Serwisie Materiały naruszają prawa osób trzecich.

4.2        Zarządzający może zablokować lub ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika także w sytuacji uzasadnionej naruszeniem ważnego interesu Zarządzającego.

4.3        Użytkownik może w każdej chwili dokonać likwidacji swego Konta Użytkownika. Likwidacja Konta Użytkownika skutkuje wygaśnięciem wszystkich licencji na korzystanie przez Użytkownika z Materiałów opublikowanych w Serwisie i pobranych przez tego Użytkownika.

4.4        Zablokowanie lub ograniczenie dostępu do Konta Użytkownika jak również likwidacja Konta Użytkownika zgodnie z punktem 4.1 -4.3 powyżej, oznacza odpowiednio całkowitą lub częściową niemożność korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

4.5        Likwidacja Konta Użytkownika, ograniczenie lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika lub do Materiałów opublikowanych w Serwisie:

a)          w przypadku, w jakim dotyczy to Odbiorcy : oznacza wygaśnięcie licencji i sublicencji udzielonych przez Zarządzającego temu Odbiorcy w zakresie korzystania z Materiałów pobranych z Serwisu,

b)          w przypadku, w jakim dotyczy to Dostawcy : nie wpływa na ważność ani obowiązywanie licencji udzielonej Zarządzającemu przez tego Dostawcę w zakresie Materiałów opublikowanych przez tego Dostawcę w Serwisie przed ograniczeniem lub zablokowaniem Dostawcy przez Zarządzającego dostępu do Konta Użytkownika lub do Materiałów opublikowanych w Serwisie.

5.    Publikowanie Materiałów w Serwisie

5.1      Wprowadzenie Materiału do systemu informatycznego Serwisu przez Dostawcę jest równoznaczne z jego opublikowaniem w Serwisie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie („Opublikowanie” / „Publikacja”).

5.2       Opublikowanie Materiału przez Dostawcę możliwe jest wyłącznie poprzez Konto Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu Użytkownika do systemu informatycznego Serwisu.

5.3       Publikacja Materiału w Serwisie jest nieodpłatne.

5.4       Opublikowanie Materiału w Serwisie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Publikując Materiał Dostawca winien oświadczyć, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

5.5       Opublikowanie Materiału w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Zarządzającemu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem udzielania dalszych sublicencji, na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Materiału na następujących polach eksploatacji :

a)         utrwalanie dowolną techniką, w dowolnym systemie, dowolnym formacie, bez względu na rodzaj nośnika, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie : drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej oraz cyfrowo,

b)          zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnym systemie, formacie, bez względu na rodzaj nośnika, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie : drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej oraz cyfrowo,

c)          wprowadzanie do obrotu,

d)          wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do bazy danych,

e)          publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i czasie przez siebie wybranym, m.in. udostępnianie w sieci Internet np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per–view, dostępnych w dowolnej technice, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem wszelkich systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii,

f)           publiczne odtworzenie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub wideo,

g)          publiczne wykonanie,

h)         użyczenie i/lub najem,

i)           nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane i/lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w dowolnym systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną, m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych(także Internetu) itp.,

j)           nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie, lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL. DSL, jakichkolwiek sieci komputerowych, także Internetu) itp.,

k)          reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w dowolnym systemie, formacie, lub technologii,) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL. DSL, jakichkolwiek sieci komputerowych, także Internetu) itp.,

l)           obróbka cyfrowej w celu dostosowania do wymogów Serwisu,

m)        nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych w Materiałach,

n)         wykorzystanie Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem do włączania ich w całości lub we fragmentach do utworów i tworzenia opracowań, n) umieszczania Materiałów Użytkownika w bazach danych

o)         wykorzystania Materiałów w celu promocji Serwisu i Zarządzającego.

Po upływie pięciu lat od dnia udzielenia licencji, Dostawca może wypowiedzieć licencję z zastrzeżeniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Skuteczne wypowiedzenie licencji wymaga formy pisemnej.

5.6        Dokonując Publikacji Materiału Dostawca oświadcza i zapewnia, że :

a)          przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Materiału, lub

b)          posiada licencję na korzystanie z Materiału przynajmniej w zakresie określonym w punkcie 5.5. powyżej i jest uprawniony do udzielania dalszej nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z Materiału, zgodnie z punktem 5.5 powyżej.

5.7        Na każde żądanie Zarządzającego Dostawca przedstawi na piśmie dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń, o których mowa w punkcie 3.4. powyżej.

5.8        Dokonując Publikacji Materiału Dostawca oświadcza równocześnie, że:

a)          prawa, o których mowa w punkcie 5.6. powyżej, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone,

b)          osoby, których wizerunek został utrwalony na materiale, wyraziły zgodę na nieodpłatne wykorzystanie z ich wizerunku, lub – w przypadku jeżeli zgoda dotyczyła odpłatnego korzystania z wizerunku – wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku zostało zapłacone,

c)       Materiał nie zawiera treści ani obrazów:

      a.) które są zabronione przepisami obowiązującego prawa, w szczególności obrazów ani treści o charakterze pornograficznym z udziałem  nieletnich

b.) które, są zabronione przepisami istniejącego prawa, w szczególności obrazów ani treści stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji

c.) stanowiących tajemnicę innego przedsiębiorcy lub informacji objętej przepisami o ochronie informacji niejawnych

d.) obraźliwych, zniesławiających lub stanowiących potwarz, jak również stanowiących naruszenie dobrych obyczajów lub moralności

e.) propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,   rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość

f.) mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione

g.) stanowiących inne przestępstwo lub wykroczenie, lub nawołujących do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, lub pochwalającej ich popełnienie,

d)        Materiał nie narusza praw osób trzecich.

5.9     Dostęp innych Użytkowników do Materiałów opublikowanych Serwisie przez Dostawcę może być w każdej chwili ograniczony lub wyłączony przez Zarządzającego bez podawania przyczyny. Zarządzający może bez podawania przyczyny usunąć każdy Materiał z systemu informatycznego Serwisu, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Dostawcy.

5.10    Dostawca przenosi na Zarządzającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do Materiałów, w zakresie pól eksploatacji wymienionych w punkcie 5.5 powyżej.

6.    Pobieranie Materiałów

6.1      Pobieranie Materiałów opublikowanych w Serwisie jest nieodpłatne.

6.2      Pobierając Materiał Odbiorca winien oświadczyć, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

6.3      Pobranie Materiału przez Odbiorcę możliwe jest wyłącznie poprzez Konto Użytkownika, po zalogowaniu.

6.4      Poprzez pobranie Materiału, Odbiorca uzyskuje od Zarządzającego nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję (bez prawa udzielania sublicencji) na korzystanie z autorskich praw majątkowych do pobranego Materiału na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 5.5. powyżej.

6.5       Licencja, o której mowa w punkcie 6.4. powyżej, wygasa w razie :

a)        utraty przez Zarządzającego prawa do korzystania z Materiału,

b)        ograniczenia lub zablokowania Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika, a także w razie likwidacji Konta Użytkownika zgodnie z punktami 4.1-4.3 powyżej.

6.6       Zarządzający powiadomi Odbiorcę o wygaśnięciu Licencji, o której mowa w punkcie 6.4. powyżej, pocztą elektroniczną na adres wskazany Koncie Użytkownika. Po otrzymaniu powiadomienia Odbiorca niezwłocznie zaprzestanie korzystania z Materiału oraz usunie go z wszelkich nośników pamięci, na których został zapisany. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie, wszelkie skutki dalszego korzystania z Materiału przez Odbiorcę ponosi wyłącznie Odbiorca.

6.7       Zarządzający nie ponosi wobec Odbiorcy ani wobec osób trzecich jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki powiadomienia o wygaśnięciu licencji, o której mowa w punkcie 6.4. powyżej.

7.     Wynagrodzenie

7.1        Do dnia 31.12.2014r. utrzymanie Konta Użytkowania będącego Dostawcą jest nieodpłatne. Po tym terminie Zarządzający może wprowadzić odpłatność z tytułu utrzymywania Konta Użytkownika będącego Dostawcą.

7.2        Odpłatność, o której mowa w punkcie 7.1. powyżej może mieć formę miesięcznej opłaty.

7.3        Zarządzający może uzależnić wysokość odpłatności od liczby Materiałów opublikowanych przez Dostawcę w Serwisie w danym miesiącu.

8.     Inne obowiązki Użytkownika

8.          O ile Zarządzający nie wyrazi na to pisemnej uprzedniej zgody, Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania nazwy Serwisu ani firmy Zarządzającego, adresów URL Serwisu, ani też innych oznaczeń związanych z Serwisem lub Zarządzającym.

9.     Odpowiedzialność

9.1       Dostawca ponosi wobec Zarządzającego i wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za zgodność opublikowanych Materiałów z niniejszym Regulaminem oraz z przepisami obowiązującego prawa. Dostawca odpowiada wobec Zarządzającego na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego, że osoby trzecie nie będą dochodzić od Zarządzającego roszczeń w związku z Materiałami opublikowanymi przez Dostawcę.

9.2        Zarządzający odpowiada wobec osób trzecich jedynie za treść Materiałów opublikowanych bezpośrednio przez Zarządzającego (to jest niewprowadzonych do systemu informatycznego Serwisu przez innych Dostawców), a w odniesieniu do pozostałych Materiałów – jedynie w zakresie, w jakim uzyskał od osoby trzeciej udokumentowaną informację o naruszeniu jej praw. Odpowiedzialność ta powstaje dopiero z chwilą, w której Zarządzający po zapoznaniu się z treścią informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zablokował dostępu do Materiału w Serwisie dla Odbiorców.

9.3        Odbiorca odpowiada wobec Zarządzającego i wobec osób trzecich za :

a)          przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

b)          wykorzystanie pobranych Materiałów zgodnie z zakresem udzielonej licencji, obowiązującym prawem (zarówno polskim, jak i międzynarodowym), w tym w szczególności za korzystanie z Materiałów w sposób zgodny z przepisami prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa karnego,

9.4        Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności

a)          za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, w tym za skutki niespełnienia przez sprzęt Użytkownika wymagań technicznych określonych w niniejszym Regulaminie,

b)          za skutki naruszenia przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu,

c)          za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych przy Rejestracji Użytkownika, jak również za skutki braku aktualizacji tych danych,

d)          za skutki zablokowania lub ograniczenia dostępu do Serwisu, jeżeli ograniczenie to lub zablokowanie zostało dokonane zgodnie z niniejszym Regulaminem,

e)          za skutki czasowych przerw funkcjonowania Serwisu, w szczególności spowodowanych przyczynami technicznymi. W miarę możliwości Zarządzający będzie informował na stronie internetowej o planowanych przerwach technicznych,

f)          skutki siły wyższej jak również skutki działań, którym Zarządzający nie mógł zapobiec pomimo dochowania należytej staranności, lub których nie mógł przewidzieć,

g)          skutki udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych potrzebnych do logowania do Konta Użytkownika,

h)         skutki niestosowania przez Użytkownika zwyczajowo przyjętych lub zalecanych środków ochrony przed zagrożeniami występującymi w sieci Internet (wirusy, złośliwe oprogramowanie, ochrona przed przejęciem kontroli nad komputerem przez osoby trzecie) chyba, że szkoda została spowodowana umyślnie przez Zarządzającego,

i)           za szkody poniesione przez Użytkownika, a spowodowane zagrożeniami, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami itp,

9.5        Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu lub korzystaniem z Materiałów, w tym w szczególności informacje o naruszeniu przez innych Użytkowników przepisów obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu, kierować należy na następujący adres :  ul. Czardasza 22A/4, 02-169 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres redakcja@newsrm.tv

10.    Zmiana regulaminu

10.1       Zarządzający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Użytkownicy będą powiadomieni komunikatem dostępnym na witrynie internetowej Serwisu oraz podczas logowania do Konta Użytkownika.

10.2       Niezaakceptowanie zmienionego Regulaminu może uzasadniać ograniczenie lub zablokowanie przez Zarządzającego dostępu do Konta Użytkownika lub do Materiałów opublikowanych w Serwisie.

11.    Postanowienia końcowe

11.1       We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2       Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Zarządzającego.