Wypowiedź: Jan Szczucki,  Prezes PAG Uniconsult

Polski system poręczeniowo-gwarancyjny zaspokaja aktualne potrzeby rynku i jest oceniany przed jego adresatów (głównie przedsiębiorców) bardzo pozytywnie. Podobna opinia płynie ze strony sektora bankowego. Rynek poręczeniowo-gwarancyjny w Polsce oszacowano na ponad 264 mld zł czynnego portfela gwarancyjnego, w tym 164 mld zł gwarancji i poręczeń publicznych, tj. ok. 44 mld zł nowych poręczeń i gwarancji/rocznie. W tym ponad 15 mld złotych rocznie stanowią komercyjne gwarancje bankowe, zaś resztę to instrumenty publiczna (np. z BGK). Jak widać jest to istotna cześć rynku finansowego, wspierającego głównie akcję kredytową.

– Z przyjemnością przekazujemy opinii publicznej najnowszy raport obejmujący analizę stanu całego rynku poręczeniowo-gwarancyjnego w Polsce wraz z wnioskami i rekomendacjami. Podkreślam, że jest to najświeższe i pierwsze tego typu tak kompleksowe opracowanie na rynku w Polsce. Niniejszy raport jest naszym wkładem w rozwijanie nowoczesnego i efektywnego systemu wsparcia przedsiębiorczości w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie w szczególności wartościowym wkładem w przygotowanie nowych programów publicznych operujących środkami unijnymi po 2020 roku. Liczymy na obiektywną ocenę faktów, konstruktywny dialog  i racjonalne propozycje przyszłych rozwiązań, tak na szczeblu centralnym, jak i regionalnym – powiedział Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Przedsiębiorcy doceniają główne korzyści, płynące z poręczeń i gwarancji, takie jak: łatwiejszy dostęp do finansowania dłużnego dla firm nie posiadających wystarczających zabezpieczeń, korzystniejsze warunki kredytowania , niższą cenę gwarancji lub poręczenia od alternatywnych zabezpieczeń. szybszy proces pozyskania finansowania, niż przy tradycyjnych zabezpieczeniach.

Rynek poręczeniowo-gwarancyjny w Polsce oszacowano na ponad 264 mld zł czynnego portfela gwarancyjnego, w tym 164 mld zł gwarancji i poręczeń publicznych, tj. ok. 44 mld zł nowych poręczeń i gwarancji/rocznie. W tym ponad 15 mld złotych rocznie stanowią komercyjne gwarancje bankowe, zaś resztę to instrumenty publiczna (np. z BGK). Jak widać jest to istotna cześć rynku finansowego, wspierającego głównie akcję kredytową.

System poręczeniowo- gwarancyjny jest mocno związany z bankami, ponieważ znakomita większość udzielanych w Polsce poręczeń i gwarancji dotyczy właśnie klientów banków. Nawet po pozyskaniu gwarancji lub poręczenia banki nadal współponoszą ekonomiczne ryzyko realizacji tych projektów. Dlatego wspólnie – środowiska finansowe i przedsiębiorców mają zasadniczy mandat do poszukiwania i rekomendowania najlepszych rozwiązań dotyczących rozwoju systemu poręczeniowo- gwarancyjnego.

Raport ZBP ma także ważne znaczenie w procesie edukacji i szkolenia kadr bankowych, kadr instytucji poręczeniowo-gwarancyjnych oraz przedsiębiorców, zainteresowanych wykorzystaniem tego typu instrumentów. Dlatego ujęto w nich nie tylko dane biznesowe, ale
i historię oraz konstrukcję, ciągle rozwijającego się, systemu w Polsce, w tym na tle międzynarodowych rozwiązań i rankingów.