Zmiany w CIT – CFC: wejście w życie

W dniu 3 października 2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotowa ustawa obejmuje w szczególności zmiany:

  • zmierzające do opodatkowania dochodów tzw. kontrolowanych spółek zagranicznych (ang. Controlled Foreign Corporations, dalej: CFC) na poziomie partycypujących w nich polskich podatników,
  • w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, w tym m.in. objęcie regulacją odsetek od pożyczek udzielonych przez udziałowców z udziałem pośrednim, wprowadzenie nowego współczynnika zadłużenia do kapitału zakładowego, a także wprowadzenie alternatywnej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów,
  • w przepisach dotyczących certyfikatów rezydencji, a w szczególności ustanowienie dwunastomiesięcznego terminu ważności wydanego certyfikatu.

Zgodnie z ww. ustawą, regulacje dotyczące CFC wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy. Skoro zatem ustawa została ogłoszona 3 października 2014 r., to regulacje CFC zaczną obowiązywać od 1 lutego 2015 r. W praktyce oznacza to, że podatnicy podatku dochodowego będą obowiązani stosować regulacje CFC począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpocznie się po 1 lutego 2015 r. A zatem, nowe regulacje względem zagranicznych spółek o kalendarzowym roku podatkowym będą mogły zostać efektywnie zastosowane dopiero od 2016 r.

Bezpośrednio po publikacji ww. ustawy pojawiły się jednak głosy z Ministerstwa Finansów, że październikowa publikacja omawianej ustawy jest niezgodna z intencją projektodawcy, ponieważ przepisy dotyczące CFC nie powinny wejść w życie w terminie późniejszym niż pozostałe zmiany wprowadzone ww. ustawą. W związku z tym, w dniu 6 października 2014 r. do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. Projekt ten zakłada skrócenie przyjętego pierwotnie okresu vacatio legis oraz wejście w życie regulacji CFC począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej, który rozpocznie się po dniu 31 grudnia 2014 r. Przedmiotowy projekt został już skierowany przez Marszałka Sejmu do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych.