Tempo wzrostu płac przyspiesza

– Zarówno spadkowi cen konsumenckich, jak i pewnemu osłabieniu dynamiki wzrostu PKB oraz pogorszeniu wielu ważnych wskaźników makroekonomicznych nie towarzyszyło do tej pory zahamowanie podwyżek wynagrodzeń. To optymistyczny sygnał świadczący o tym, że przedsiębiorstwa wciąż dość dobrze radzą sobie w nieco trudniejszym otoczeniu lub traktują obecne problemy jako przejściowe – ocenia najnowsze dane GUS Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu o 3,7 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku, osiągając poziom 3893 zł – podał GUS. Wynik ten jest nieznacznie słabszy od prognoz analityków, którzy spodziewali się wzrostu w skali roku rzędu 3,8 proc. W poprzednim miesiącu dynamika wynagrodzeń kształtowała się natomiast na poziomie 3,5 proc. rok do roku.
Tempo wzrostu płac przyspiesza – biorąc pod uwagę pogłębiającą się deflację, realne dochody pracujących Polaków rosną stosunkowo szybko. Popyt krajowy nie jest póki co zagrożony. Pozwala to sądzić, że spożycie indywidualne w kolejnych okresach będzie napędzać ożywienie gospodarcze, lub też – w razie poważniejszych problemów ekonomicznych strefy euro lub zaostrzenia się sytuacji na Wschodzie – przynajmniej pomoże podtrzymać dotychczasową dynamikę produktu krajowego brutto.
Poznaliśmy także najnowsze dane dotyczące inflacji bazowej w sierpniu. Jak podał NBP, wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii wyniósł 0,5 proc. rok do roku. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż wynikało to z prognoz oraz danych za lipiec. Pokazuje to naturę deflacji w Polsce – spadek cen jest w znacznej mierze efektem działania czynników zewnętrznych, niezależnych od polskich władz monetarnych. Prawdopodobnie właśnie dlatego Rada Polityki Pieniężnej wstrzymała się w we wrześniu z obniżką stóp procentowych. O ile deflacja nie będzie się utrzymywać zbyt długo, a wskaźnik inflacji bazowej nie spadnie poniżej zera, nie powinna ona wyrządzić dużych szkód polskiej gospodarce.
Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP