SWPS staje się Uniwersytetem

Innowacyjność, odwaga w działaniu oraz dbanie o wysokie standardy kształcenia i badań naukowych – te wartości świadczą o jakości uczelni. SWPS od samego początku dowodzi swoimi osiągnięciami, że rozróżnienie na uczelnie dobre i złe powinno zastąpić podział na uczelnie publiczne i niepubliczne. Wysoki poziom dydaktyki i działalności naukowej Uczelni potwierdzi od 1 czerwca zmiana w Uniwersytet SWPS.

Od momentu powstania SWPS inwestuje w rozwój nauki i prowadzi projekty badawcze na najwyższym poziomie. Przygotowuje studentów do wyzwań współczesnego rynku pracy poprzez udostępnianie im nowoczesnego kształcenia, opartego na badaniach o międzynarodowych standardach i wiedzy praktycznej.

Silną pozycję Uczelnia zawdzięcza pasji do zdobywania wiedzy, odwadze i konsekwencji w zachowaniu najwyższej jakości kształcenia i badań. – Założycielom SWPS zależało na stworzeniu akademickiej uczelni, z której pracownicy i studenci byliby dumni, i z którą by się w pełni utożsamiali. Kamieniem węgielnym SWPS przy jej tworzeniu było nastawienie na bardzo wysoką jakość dydaktyki i badań naukowych na poziomie światowym oraz pragnienie stworzenia bardzo dobrego zaplecza organizacyjnego. Takie założenie przyczyniło się do formowania kultury pracy, która przyciągała najlepszych. Spełnienie tych dążeń nie byłoby możliwe bez talentów i zaangażowania pracowników wszystkich działów oraz studentów SWPS – mówi prof. Andrzej Eliasz, Rektor.

Potwierdzeniem wysokiej jakości dydaktyki i nauki SWPS jest zdobycie kolejnego uprawnienia doktorskiego. SWPS posiadając 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w 5 dyscyplinach (psychologii, kulturoznawstwie, socjologii, prawie i literaturoznawstwie) uzyskało możliwość zmiany nazwy na uniwersytet przymiotnikowy określający profil uczelni. Oficjalna nazwa uczelni brzmi SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, w skrócie Uniwersytet SWPS.

Szkolnictwo wyższe musi oddychać dwoma płucami – świetną dydaktyką i doskonałą nauką. – W takiej atmosferze studenci oddychają pełną piersią, czują, że nie tylko otrzymują wiedzę, ale także współtworzą ją z naszymi badaczami. Jestem przekonany, że wszyscy – nasi studenci, kadra dydaktyczno-naukowa i administracja – tworzymy coś wyjątkowego dla siebie i dla innych – mówi prof. Roman Cieślak, Prorektor ds. nauki.

Uniwersytet SWPS oferuje praktyczne programy studiów dostosowane do wymagań dynamicznego rynku pracy, takie jak psychologia, neurokognitywistyka, prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychokryminalistyka, komunikacja wizualna, grafika czy wzornictwo. Uczelnia współpracuje z ponad tysiącem firm i instytucji, które umożliwiają studentom realizację praktyk, staży i zdobycie zatrudnienia jeszcze przed końcem nauki. Innowacyjne metody kształcenia oraz partnerskie relacje studentów i naukowców pozwalają im pracować w multidyscyplinarnych zespołach i realizować nowatorskie projekty.

–  Ogromnym wsparciem jest dostrzeganie tych najlepszych, zaangażowanych studentów, którzy mogą, dzięki stypendiom naukowym, twórczym czy sportowym, stale się rozwijać. Tutaj wystarczy świeża głowa, pomysły i zaangażowanie – podkreśla Małgorzata Osowiecka, laureatka Studenckiego Nobla 2014, uczestniczka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, wykładowca na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie.

Dydaktycy z Uniwersytetu SWPS nie tylko dzielą się ze studentami najnowszą wiedzą, lecz także odkrywają ją wspólnie ze studentami. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Naukowcy uczelni odpowiadają na rzeczywiste potrzeby człowieka. Neurokognitywiści wspierają rozwój mózgu, językoznawcy tłumaczą język urzędniczy, wrocławscy badacze angażują się w walkę z otyłością, psychologowie biznesu odkrywają mroczną stronę pieniądza, a psychologowie społeczni eliminują dyskryminację w szkołach.

– Wielu badaczy z naszej uczelni zajmuje czołową pozycję w nauce międzynarodowej. Publikujemy nasze prace w najważniejszych pismach naukowych, a także w renomowanych podręcznikach z niemal wszystkich obszarów psychologii. Zdobywamy międzynarodowe granty. Nasi pracownicy są edytorami i recenzentami w najwyżej notowanych czasopismach naukowych. Organizujemy znaczące międzynarodowe konferencje i sympozja. Można zatem powiedzieć, że współtworzymy naukę światową; jesteśmy jej ważną częścią – wymienia prof. Tomasz Zaleśkiewicz, Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu.

O wysokim poziomie naukowym Uniwersytetu SWPS świadczą kolejno zdobywane uprawnienia doktorskie, habilitacyjne i najwyższe oceny parametryczne (A+). Naukowcy zrealizowali 348 projektów w 2014 roku w ramach dofinansowania NCN, NCBiR, a także FNP na kwotę prawie 30 mln złotych i 13 projektów europejskich ze środków EFS w ramach PO KL na kwotę ponad 23 mln zł.

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. – Nasz sukces jest godny najwyższego uznania i chylę czoła przed wszystkimi, którzy się do tego przyczynili. Jestem przekonany, że nowa nazwa uczelni wzmocni uzasadnioną dumę z pracy i studiów w Uniwersytecie SWPS – mówi prof. Andrzej Eliasz, Rektor.

Więcej informacji na stronie: uniwersytet.swps.pl.