Strategiczna współpraca PKO Banku Polskiego i Grupy Azoty

PKO Bank Polski będzie finansował partnerów biznesowych Grupy Azoty działających w branży rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Efektem podpisanego przez obie spółki porozumienia ma być również wykorzystanie sieci dystrybucji producenta nawozów do sprzedaży produktów bankowych, a także wspólne działania marketingowe skierowane do producentów rolnych.

Stabilne finansowanie w postaci kredytów czy faktoringu to dla przedsiębiorców rolnych będących kontrahentami Grupy Azoty droga do poprawy płynności oraz większe możliwości rozwoju biznesu. Dla producenta nawozów oznacza to z kolei wzrost sprzedaży, a dla Banku szansę na pozyskanie nowych klientów i ekspansję na rynku rolno-spożywczym. Przyjęty przez obie spółki model współpracy zakłada również, że w przyszłości dystrybutorzy nawozów będą mogli oferować produkty bankowe z uwzględnieniem specyfiki branży rolno-spożywczej.

Porozumienie największego polskiego banku i lidera krajowego sektora chemicznego wpisuje się w rządową strategię współpracy między spółkami Skarbu Państwa. Zgodnie z jej założeniami wspólne projekty inwestycyjne są kluczowe dla efektywnego wykorzystania majątku i wzrostu wartości aktywów podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. Jednocześnie współpraca z Grupą Azoty ma być jednym z najważniejszych elementów nowej strategii działań PKO Banku Polskiego w sektorze rolno-spożywczym.

– Polskie rolnictwo od momentu wejścia do Unii Europejskiej bardzo dynamicznie się rozwija, modernizuje, konsoliduje stanowiąc jednocześnie ważny element bezpieczeństwa żywnościowego kraju. W efekcie coraz więcej polskich produktów najwyższej jakości trafia za granicę, zwłaszcza do krajów UE, pozytywnie wpływając na wzrost naszego PKB. PKO Bank Polski chce jeszcze intensywniej niż dotychczas wspierać ten ważny sektor gospodarki oferując 'szyte na miarę’ rozwiązania finansowe. Nawiązanie ściślejszej współpracy z Grupa Azoty to element tej strategii – mówi Jakub Papierski, Wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Jak wynika z danych, Polska jest obecnie siódmym producentem rolnym w UE. Branża rolno-spożywcza w naszym kraju wytwarza 8 proc. PKB. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku wartość produkcji rolnej wzrastała o ponad 5 proc. każdego roku. Biznesowo rolnictwo odnotowuje ciągły wzrost, niezależny od cyklów ekonomicznych. Eksport i bilans handlowy w sektorze rolno-spożywczym stale wzrastają. Wzrost jest wspierany mocno przez UE oraz krajową politykę rolną.

– Jako uczestnik rynku obserwujemy z uwagą wszystkie zmiany jakie zachodzą w polskim rolnictwie. W ostatniej dekadzie dało się zauważyć zdecydowany wzrost eksportu produktów rolnych oraz zwrot w kierunku rolnictwa precyzyjnego i innowacyjnych technologii. Krajowy sektora żywnościowy dalej będzie się dynamicznie się rozwijał i chcemy mieć w tym swój aktywny udział. Zależy nam, aby dzięki współpracy z PKO dostarczać korzyści naszym wspólnym klientom dla dalszego rozwoju tego strategicznego dla polskiej gospodarki sektora – podsumowuje nawiązanie współpracy Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Grupy Azoty.

Skorzystanie z dobrej koniunktury, dającej szansę na dalsze przyspieszenie modernizacji branży, wymaga jednak rozwiązania największych problemów polskiego rolnictwa: relatywnie niskiej produktywności, rozdrobnionej struktury gospodarstw rolnych, a także niewystarczającej infrastruktury produkcyjnej wymagającej zmiany w kierunku „produkcji wysokiej jakości”. Nowa strategia działań PKO Banku Polskiego w sektorze rolno-spożywczym odpowiada na te wyzwania i ma na celu wsparcie przedsiębiorców w procesie dokonywania niezbędnych zmian oraz inwestycji. Bank chce zaoferować klientom pełną paletę produktów i usług bankowych dostarczanych przez zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników z doskonałą specjalistyczną znajomością rynku rolnego.

Osiągnięciu założonych celów biznesowych ma służyć przede wszystkim pozyskanie nowych klientów strategicznych, czyli grup producenckich, których obroty przekraczają 500 mln zł. W Polsce funkcjonuje obecnie w branży rolno-spożywczej 115 takich firm. PKO Bank Polski ma relacje biznesowe z 23 z nich i w najbliższych latach planuje, co najmniej podwojenie tej liczby. Działania akwizycyjne będą się skupiać przede wszystkim na podmiotach z większościowym kapitałem polskim ze względu na charakter i misję Banku, a także procesy decyzyjne po stronie klienta (decyzje strategiczne i finansowe podejmowane lokalnie). Oprócz kredytów czy faktoringu, Bank będzie oferował klientom strategicznym również bardziej zaawansowane produkty, np. skarbowe umożliwiające zabezpieczenie przed wahaniami cen towarów (commodity hedging), cash management, a w dalszej kolejności produkty rynku instrumentów dłużnych (emisja obligacji) oraz usługi Domu Maklerskiego.

Równocześnie Bank chce zwiększyć zaangażowanie w obsługę gospodarstw rolnych. W ramach finansowania „łańcucha dostaw” podstawą w tym zakresie będzie obsługa producentów, którzy dostarczają swoje produkty do klientów strategicznych obsługiwanych przez Bank. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie działalności w branży rolnej poprzez rozpoczęcie obsługi również innych gospodarstw, o powierzchni większej niż 50ha. Celem jest osiągnięcie w tym sektorze w ciągu kilku lat dwucyfrowych udziałów w rynku.