Serinus: kolejne rekordy produkcji w trzecim kwartale

Obecna produkcja Serinus Energy wynosi 5.696 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Na wynik składa się rekordowo wysokie wydobycie na Ukrainie: 745 tys. m sześc. gazu oraz 86 baryłek kondensatu dziennie, oraz w Tunezji: 1.183 boe/d. Końcówka roku będzie dla Spółki bardzo intensywna: zaplanowano prace nad nowymi odwiertami w obydwu wymienionych krajach, a także w Rumunii.

Produkcja i ceny

Średnia produkcja ze wszystkich aktywów Serinus Energy osiągnęła w trzecim kwartale poziom 5.696 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Spółka poprawiła zatem wynik z drugiego kwartału o 15 proc. Średnia produkcja w ciągu pierwszych ośmiu dni października wyniosła 5.821 boe/d.

Na Ukrainie Serinus w trzecim kwartale produkował średnio 745 tys. m sześc. gazu oraz 86 baryłek kondensatu dziennie. Najważniejszym czynnikiem wzrostu był odwiert M-17, z którego wydobycie wyniosło średnio 337 m sześc. gazu dziennie (235 m sześc. netto dla Serinus). W październiku produkcja na Ukrainie osiągnęła poziom 1,06 mln m sześc. gazu i 121 baryłek kondensatu dziennie (742 tys. m sześc. gazu i 85 baryłek kondensatu netto dla Serinus). W porównaniu do wyniku na zakończenie 2013 roku, to wzrost o 24 proc. Za tysiąc stóp sześciennych gazu płacono w trzecim kwartale 10,16 USD, a za baryłkę kondensatu 81,47 USD.

W Tunezji Serinus produkował w trzecim kwartale średnio 1.183 boe/d (9 proc. mniej niż w drugim kwartale). Na wynik ten złożyło się wydobycie ropy – 889 baryłek dziennie, oraz gazu – 48 tys. m sześc. dziennie. Za baryłkę ropy płacono średnio 99,54 USD, a za tysiąc stóp sześciennych gazu 14,56 USD. W październiku, średnia produkcja na tunezyjskich aktywach wynosiła 1.379 boe/d: 1.055 baryłek ropy i 54 tys. m sześc. gazu dziennie.

Prace wiertnicze i modernizacyjne

Nowym odwiertem Makiejewskoje-22, Serinus wznowił prace wiertnicze na Ukrainie. Głównym celem M-22 jest strefa S-6, której dużą zasobność w węglowodory potwierdziły odwierty M-16, M-17 oraz O-15. Przewiduje się, że łącznie z testami prace potrwają około 80 dni. W ramach zaplanowanego programu prac, Serinus wykona w dalszej kolejności jeszcze cztery odwierty odwierty. Decyzja o dodatkowych wierceniach zostanie podjęta najprawdopodobniej w grudniu, po zatwierdzeniu budżetu inwestycyjnego na 2015 rok.

17 lipca Serinus rozpoczął prace nad odwiertem Win-12bis na polu Sabria w Tunezji. Osiągnął on obecnie głębokość 3.681 m. Tempo prac było niższe niż pierwotnie zakładano ze względu na usterki wiertnicy na przełomie sierpnia i września oraz początku października.

Wykonywana jest komuna pośrednia, a planowaną głębokość 3.840 m osiągnie przed końcem października. Po zakończeniu prac, wiertnica zostanie przetransportowana na teren kolejnego odwiertu Serinus – Win-13. Celem obu odwiertów są formacje Hamra i El Atchane, z których obecnie prowadzone jest wydobycie w ramach innych odwiertów na polu Sabria.

Odwierty EC-4 i ECS-1 zostały oczyszczone z zanieczyszczeń pozostawionych przez poprzedniego operatora pola Ech Chouech oraz perforowane w formacji Ouan Kasa. Rozpoczęto przygotowania do stymulacji odwiertu ECS-1, po którym technologia ta zostanie zastosowana na EC-4. Obydwa odwierty zostaną następnie poddane testom przepływu.

W odwiercie CS-8bis na polu Chouech Es Saida trwa wymiana pompy wgłębnej. Zostanie on uruchomiony ponownie po zakończeniu modernizacji. Z kolei w odwiercie CS-11 trwa wymiana pompy ręcznej na elektryczną pompę głębinową.

Dalsze działania na Ukrainie

W ramach zaplanowanego programu prac, po zakończeniu prac nad M-22, Serinus wykona w dalszej kolejności odwierty M-15, M-24, M-25 i NM-4. Pierwszy z nich jest odwiertem konturującym, którego celem będą strefy S5, S6 i S7 – wcześniej odkryte i rozpoznane przez odwierty M-16 i M-17. M-24 oraz M-25 badać będą te same struktury geologiczne, co odwiert M-22. Prace nad NM-4 Spółka rozpoczęła w drugim kwartale 2014 r. Tuż przed tymczasowym zawieszeniem prac w czerwcu, osiągnął on głębokość 102 m. Powodzenie prac nad odwiertem NM-4 może otworzyć nowe potencjalne obszary wydobywcze na polach Olgowskoje, Makiejewskoje i Północne Makiejewskoje.

Program stymulacji, zaplanowany wcześniej na październik i obejmujący odwierty O-11, O-15, NM-3 oraz M-17, został przełożony na przyszły rok.

Dalsze działania w Tunezji

Odwiert Win-12bis powinien osiągnąć głębokość docelową przed końcem października, po czym użyty sprzęt przetransportowany zostanie na teren kolejnego odwiertu – Win-13. Pierwszy z odwiertów zostanie poddany przedłużonym testom przepływowym. Jeśli jego wyniki będą obiecujące, Spółka może podjąć decyzję o powrocie sprzętu na teren Win-12bis i wykonaniu odwiertu poziomego.

Po transporcie sprzętu, który może potrwać 3-4 tygodnie, przewiduje się, że Win-13 osiągnie docelową głębokość 3.860 m w ciągu 90 dni. Obecny plan przewiduje wykonanie odwiertu pionowego oraz, w częściowej zależności od wyników produkcyjnych Win-12bis, możliwość dodatkowego, poziomego. W takim wypadku, okres prac wiertniczych wydłużyłby się z zakładanych 90 dni. Dzięki przygotowanej wcześniej linii przesyłowej, testy i ewentualne podłączenie do produkcji Win-13 nastąpią krótko po zakończeniu wierceń.

Jeśli modernizacja odwiertów EC-4 i ECS-1 zakończy się powodzeniem i wykażą one przepływy na poziomach opłacalnych komercyjnie, to może to oznaczać, że pola Ech Chouech i Chouech Es Saida posiadają duży potencjał w formacji Ouan Kasa. Testy tej strefy na odwiercie EC-4 w 1981 roku wykazały, bez stymulacji, przepływ na poziomie 490 baryłek dziennie. Nie zdecydowano się jednak rozpocząć produkcji.

Program badań sejsmicznych 3D na polu Sanrhar we współpracy z Geofizyką Toruń zakończył się 20 sierpnia. Istniejące dane 2D wskazują na istnienie czterech stref geologicznych. Przetwarzanie i analiza danych planowo zostanie zakończona w pierwszym kwartale przyszłego roku. Obecna produkcja z pola wynosi ok. 50-60 baryłek dziennie z jednego odwiertu, z którego na koniec 2013 roku wydobyto ogółem 421 tysięcy baryłek ropy.

Dalsze działania w Rumunii

Plany Serinus w Rumunii zakładają na ten rok wykonanie dwóch odwiertów oraz zebranie 180 km² danych sejsmicznych 3D. Odwierty Moftinu-1001 i 1002bis zostaną wykonane jeden po drugim, a prace rozpoczną się w listopadzie. Łącznie z transportem sprzętu i orurowaniem, powinny one trwać ok. 45 dni. Prace przy programie badań sejsmicznych rozpoczęły się we wrześniu. Zajmą ok. 6-8 tygodni.