Rozwój Innowacji Drogowych – RID

W wyniku podpisania Porozumienia pomiędzy NCBR a GDDKiA powstało Wspólne Przedsięwzięcie o nazwie RID (Rozwój Innowacji Drogowych), polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa.

 

Podstawowym celem Przedsięwzięcia jest zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowywanie optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce.

 

Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnieniu procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA, którą to zgodnie z ustawą o drogach publicznych jest m.in. rozwój sieci drogowej oraz utrzymanie rozbudowa istniejących dróg krajowych. Realizacja proponowanego Przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju modeli dotyczących projektowania konstrukcji nawierzchni, metod prognozowania ich trwałości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, unowocześniania narzędzi służących ocenie sprawności niezawodności sieci drogowej, a także powstania nowych rozwiązań zapewniających efektywne sposoby ochrony otoczenia dróg oraz kształtowania zagospodarowania w ich pobliżu.

W konsekwencji, wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach wyłonionych konkursach projektów spowoduje, że w procesie planowania, przygotowania, budowy utrzymania dróg i infrastruktury drogowej dostępne będą nowoczesne i bardziej efektywne i ekonomiczne modele. Powstająca i istniejąca sieć drogowa będzie budowana i utrzymywana oparciu o przejrzyste, nowoczesne i ekonomiczne technologie i modele.

 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące obszary tematyczne wskazane przez GDDKiA dotyczące dróg publicznych, dla których nie ma dostępnych analitycznych opracowań omawiających kompleksowo prezentowaną problematykę:

  • Technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich
  • Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze
  • Wyposażenie dróg i otoczenia
  • Metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową

 

Rozwiązania wypracowane w ramach projektów badawczych, wyłanianych w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBR i GDDKiA, zostaną wdrożone poprzez wprowadzenie jako wytyczne – instrukcje do stosowania przy budowie, przebudowie, rozbudowach, remontach oraz wzmocnieniach dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Głównym celem ww. obszarów jest wypracowanie modeli, rozwiązań lub opracowań, które przyczynią się do efektywniejszego zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową.

 

Zakładany budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia RID wynosi 50 mln zł. Udział poszczególnych stron tj. NCBR i GDDKiA wynosi po 50%. Zasady rozliczania i finansowania projektów wyłonionych w ramach I Konkursu Przedsięwzięcia RID zostaną szczegółowo określone w umowach trójstronnych na finansowanie projektów B+R zawieranych między NCBR, GDDKiA i przyszłym Wykonawcom.

 

Okres realizacji: od 2014 r. do zakończenia ostatniego z dofinansowanych projektów. Okres realizacji projektów maks. 24 miesiące, w uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki projektu możliwe jest wydłużenie okresu realizacji projektu do 36 miesięcy.

 

Beneficjenci: Jednostki naukowe posiadające siedzibę na terenie RP lub Konsorcja naukowe  w skład których wchodzą wyłącznie jednostki naukowe posiadające siedzibę na terenie RP.

 

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie I konkursu w ramach Przedsięwzięcia planowane jest na dzień 15 stycznia 2015 r. Uruchomienie naboru wniosków nastąpi w lutym 2015 r. Okres naboru wniosków będzie trwał 60 dni. Data otwarcia naboru wniosków zostanie opublikowana w komunikacie dot. ogłoszenia konkursu.

 

Informacje dot. ogłaszanych konkursów będą publikowane na stronach internetowych Centrum i GDDKiA.