Rośnie optymizm w mikrofirmach – to dobry znak dla gospodarki

Najnowszy odczyt Busometra ZPP przynosi dość optymistyczne wieści gospodarcze. Wskaźnik Busometr ZPP wyniósł 56,52 punkty – wobec 50,30 punktu w poprzednim kwartale. Oznacza to wzrost nastrojów optymistycznych wśród przedsiębiorców. Optymizm ten rośnie nieprzerwanie od 7 kwartałów – od historycznego dna indexu w IV kwartale 2012 roku, kiedy to wyniósł zaledwie 27,12 punktu.

Najbardziej optymistycznie nastawione są mikrofirmy, które stanowią około 95% wszystkich firm działających w Polsce. Wskaźnik Busometr wśród mikrofirm wyniósł 58,5 pkt, wobec 54 pkt wśród firm małych i średnich.

„To bardzo dobry znak dla gospodarki – mikrofirmy bowiem pierwsze wyczuwają koniunkturę i najszybciej reagują, zarówno przystępując do ofensywy, jak i wycofując się z rynku. To najczulszy barometr polskiej gospodarki – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. – Wszystkie wskaźniki z obecnej fali badania pokazują, że mikrofirmy są najbardziej optymistycznie nastawione – w każdym zakresie”.

Najlepsze nastroje panują w Polsce południowej (59 pkt), najsłabsze w Polsce wschodniej (51,8 pkt). Najmniej optymistyczne nastroje panują w produkcji (49,6 pkt), najwięcej optymistów jest w handlu (aż 61,1%), w usługach nastroje są również pozytywne – 57,2 pkt.

Po załamaniu w ubiegłym kwartale poprawiła się również nieznacznie sytuacja na rynku pracy. Po różnego rodzaju zapowiedziach rządowych w zakresie podnoszenia pozapłacowych kosztów zatrudniania pracowników komponent rynek pracy w ub. kwartale spadł z 51 pkt do 48 pkt – w bieżącym odczycie ponownie wzrósł o 1 pkt i wynosi obecnie 49,19 pkt.

W zakresie płac większość przedsiębiorców nie planuje żadnych zmian (75% badanych) – 15% deklaruje nieznaczne podwyżki 6 % nieznacznie obniżki płac. Podobnie jest z zatrudnianiem pracowników – 64% zamierza działać bez zmian, 18,2% planuje zwiększenie zatrudnienia, 17,4% zmniejszenie zatrudnienia.

Nieźle też na tle innych kwartałów wygląda sytuacja w inwestycjach – odczyt Busometra wskazuje  54,86 pkt i jest to kolejny, 4 kwartał z rzędu wzrost od historycznego dna z III kwartału 2013 roku, kiedy to Busometr inwestycyjny wskazywał 38,96 pkt. W perspektywie najbliższych 6 miesięcy aż 50,9 % zamierza – w różnej skali – inwestować. To najlepszy wynik w trzyletniej historii tego badania.

„Wszystkie obszary – koniunktura, płace, zatrudnienie i inwestycje idą do góry. Poza rynkiem pracy – wszystkie wskaźniki wynoszą ponad 50 pkt, co oznacza nastroje optymistyczne. Wzrost jest od wielu kwartałów więc można już mówić o pozytywnym trendzie – powiedziała prof. Dominika Maison, autorka badania. – Jedynie na rynku pracy są zawiriowania, co mnie nie dziwi, ponieważ był on przedmiotem regulacji rządowych”

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2014 na reprezentatywnej pod względem zatrudnienia liczbie firm z sektora MSP N:515. Metoda CAWI.

Szczegółowe wyniki w załączonym raporcie z badania.

O BADANIU

Busometr – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców i ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów

Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty: (1) koniunktury gospodarczej, (2) rynku pracy (płace i zatrudnianie) oraz (3) inwestycji.

Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100. Wyniki Busometra poniżej 50 oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 – ich optymizm.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Dom Badawczy Maison prowadzą badania wśród reprezentatywnej pod względem ilości zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych) dotyczące koniunktury gospodarczej. Busometr  ZPP jest publikowany co kwartał.

Aktualnie prezentujemy wyniki tego badania przeprowadzonego w III kwartale tego roku, które prognozują zachowania przedsiębiorców sektora MSP w perspektywie najbliższych 6 miesięcy.

Małe i średnie firmy w Polsce stanowią 99,8% wszystkich firm w Polsce, tworzą ¾ miejsc pracy oraz 67% PKB.