Rekordowy wzrost przychodów netto Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso

28 sierpnia br. Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso opublikowała skonsolidowane wyniki za I półrocze 2014 r. Wyniki wykazują bardzo pozytywne rezultaty realizacji wprowadzonej strategii. Przychody netto Grupy wzrosły r/r o 27% do rekordowego w historii poziomu 19,6 mln zł, a wynik na sprzedaży, wynik operacyjny i wynik brutto wzrosły odpowiednio o 75, 32 i 49%.

Półroczne przychody ze sprzedaży netto (wypracowane marże) wzrosły o 27% do rekordowego
w historii Grupy poziomu 19 692 tys. zł. Największy wzrost można zaobserwować w ramach usługi kupna pakietów wierzytelności (o 1725%), kupna wierzytelności (o 152%) oraz faktoringu (o 39%).

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU (w tys. zł)

 

I półrocze 2014

I półrocze 2013

r/r

Windykacja na zlecenie

2 646

2 486

106%

Kupno wierzytelności pozapakietowych

1 261

500

252%

Kupno pakietów wierzytelności

1 807

(99)

1 825%

Faktoring

8 030

5 788

139%

Finansowanie

5 735

6 573

87%

Pozostałe

214

267

80%

RAZEM

19 692

15 515

127%

Przychody brutto wzrosły r/r o ok. 30%. Największy wzrost można zaobserwować w ramach usługi kupna pakietów wierzytelności (o 81%), kupna wierzytelności (o 33%) oraz faktoringu (o 32%) oraz windykacji na zlecenie (o 28%).

I półrocze 2014 r. było okresem, który upłynął pod znakiem dalszego przebudowywania modeli biznesowych spółek Grupy i wdrażania opublikowanej Strategii. Grupa intensywnie rozwijała w tym okresie działalność faktoringową, zwiększyła przychody z działalności windykacyjnej (windykacja na zlecenie i nabywanie pojedynczych wierzytelności), a także zintensyfikowała działalność w zakresie pakietów wierzytelności prowadząc ją w ramach utworzonego pod koniec ubiegłego roku funduszu sekurytyzacyjnego Pragma 1. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, ograniczona natomiast została działalność pożyczkowa Pragma Inwestycje” – komentuje Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA

Zarząd GK Pragma Inkaso ocenia sytuację finansową Grupy jako bardzo dobrą.

Wielkość zadłużenia (biorąc pod uwagę płynność i rotację aktywów) jest umiarkowana i nie będzie rosnąć. W pierwszym półroczu wskaźnik rotacji portfela wzrósł o 39%, a spłaty portfela w trakcie półrocza osiągnęły kwotę 249 mln zł i były o 77% wyższe niż jego średnia wartość. Co bardzo przy tym istotne, w czasie pierwszych siedmiu miesięcy br. Grupa otrzymała przeszło 23 mln zł spłat na poczet aktywów niepracujących, gotówka ta zmniejszyła zobowiązania oprocentowane Grupy,
a następnie została wykorzystana na budowę portfela faktoringowego”-
wyjaśnia Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA

W I półroczu 2014 roku GK Pragma Inkaso pozyskała należności o wartości 376 726 tys. zł, co oznacza wzrost o 53% w porównaniu do I półrocza 2013 roku. Największy wzrost można zaobserwować
w ramach usługi zakupu pakietów wierzytelności, co wynika z nabycia pakietów przez Fundusz Sekurytyzacyjny Pragma 1. W zakończonym 30.06. br. półroczu zarządzany przez Pragma Inkaso Fundusz nabył wierzytelności o łącznej wartości ok. 49 mln zł.

Wartość kontraktacji GK Pragma Inkaso S.A. (w tys. zł)

 

I półrocze 2014

I półrocze 2013

r/r

Windykacja

74 877

28 759

260%

Kupno wierzytelności pozapakietowych

9 731

9 018

108%

Kupno pakietów wierzytelności

49 149

1 446

3 399%

Faktoring

206 132

165 711

124%

Finansowanie

36 837

40 900

90%

SUMA:

376 726

245 833

153%

W I półroczu 2014 r. Grupa pozyskała 300 nowych Klientów.

 

Dobra sytuacja finansowa Grupy, płynność jej aktywów i bezpieczny (szczególnie na tle wysokiej rotacji aktywów) poziom zadłużenia pozwoliły w 2014 r. po raz trzeci z rzędu wypłacić akcjonariuszom Pragma Inkaso dywidendę (w wysokości 1 zł na akcję). Na zasadach określonych
w objętej Strategią polityce dywidendy
zamierzamy kontynuować wypłacanie akcjonariuszom dywidendy w wysokości nie niższej niż 1 zł również w kolejnych latach” dodaje Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA.