Rekordowy kwartał Intela: 14,6 mld USD przychodów

Firma Intel Corporation ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2014 roku. Przychody wyniosły 14,6 mld USD, zysk operacyjny 4,5 mld USD, zysk netto 3,3 mld USD, a zysk na akcję (EPS) 0,66 USD. Spółka wygenerowała około 5,7 mld USD przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, wypłaciła dywidendy w wysokości 1,1 mld USD i odkupiła 122 mln swoich akcji zwykłych za 4,2 mld USD.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak rozwija się nasza firma”, powiedział Brian Krzanich, CEO Intela. „W trzecim kwartale osiągnęliśmy najwyższe przychody w historii oraz znaczne dochody. Przed nami wiele wyzwań, ale te wyniki dają nam pewność, że skutecznie realizujemy obraną strategię oferowania rozwiązań dla rozmaitych nowych segmentów rynku”.

 

Trendy finansowe w głównych działach firmy w trzecim kwartale 2014 r.

 • Przychody grupy PC Client wyniosły 9,2 mld USD, co oznacza wzrost o 6 procent w stosunku do poprzedniego kwartału i o 9 procent w stosunku do analogicznego kwartału w ub. roku.

 • Przychody grupy Data Center wyniosły 3,7 mld USD, co oznacza wzrost o 5 procent w stosunku do poprzedniego kwartału i o 16 procent w stosunku do analogicznego kwartału w ub. roku.

 • Przychody grupy Internet of Things wyniosły 530 mln USD, co oznacza spadek o 2 procent w stosunku do poprzedniego kwartału i wzrost o 14 procent w stosunku do analogicznego kwartału w ub. roku.

 • Przychody grupy Mobile and Communications wyniosły 1 mln USD, zgodnie z oczekiwaniami

 • Przychody działów operacyjnych oprogramowania i usług wyniosły 558 mln USD, co oznacza wzrost o 2 procent w stosunku do poprzedniego kwartału i o 2 procent w stosunku do analogicznego kwartału w ub. roku.

 

Porównanie finansowe

Kwartalne

 

III kw. 2014

II kw. 2014

wzgl. II kw. 2014

Przychód

 

14,6 mld USD

13,8 mld USD

wzrost o 5 proc.

Marża brutto

 

65 proc.

64,5 proc.

wzrost o 0,5 p.p.

Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia

 

4,8 mld USD

4,9 mld USD

spadek o 2 proc.

Zysk operacyjny

 

4,5 mld USD

3,8 mld USD

wzrost o 18 proc.

Stawka podatku

 

27,1 proc.

28,7 proc.

spadek o 1,6 p.p.

Zysk netto

 

3,3 mld USD

2,8 mld USD

wzrost o 19 proc.

Zysk na akcję

 

0,66 USD

0,55 USD

wzrost o 20 proc.

 

 

Porównanie finansowe

Względem poprzedniego roku

 

III kw. 2014

III kw. 2013

wzgl. III kw. 2013

Przychód

 

14,6 mld USD

13,5 mld USD

wzrost o 8 proc.

Marża brutto

 

65 proc.

62,4 proc.

wzrost o 2,6 p.p.

Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia

 

4,8 mld USD

4,7 mld USD

wzrost o 2 proc.

Zysk operacyjny

 

4,5 mld USD

3,5 mld USD

wzrost o 30 proc.

Stawka podatku

 

27,1 proc.

24,8 proc.

wzrost o 2,3 p.p.

Zysk netto

 

3,3 mld USD

3 mld USD

wzrost o 12 proc.

Zysk na akcję

 

0,66 USD

0,58 USD

wzrost o 14 proc.

 

Prognozy biznesowe

Prognozy biznesowe firmy Intel nie obejmują potencjalnych konsekwencji połączeń biznesów, przejęć, nabycia lub zbycia aktywów bądź innych inwestycji, które mogą być dokonane po 14 października.

 

IV kwartał 2014

 • Przychody: 14,7 mld USD, plus minus 500 mln USD.
 • Marża brutto: 64 procent, plus minus kilka punktów procentowych.
 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia: około 4,9 mld USD.
 • Koszty restrukturyzacji: około 45 mln USD.
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami: około 65 mln USD.
 • Wpływ inwestycji kapitałowych, odsetek i innych: około 175 mln USD.
 • Amortyzacja: około 1,9 mld USD.
 • Stopa podatkowa: około 28 procent.
 • Całoroczne wydatki kapitałowe: 11 mld USD, plus minus 500 mln USD.

 

Dodatkowe informacje dotyczące wyników i prognoz biznesowych firmy Intel można znaleźć w komentarzu dyrektora finansowego pod adresem: www.intc.com/results.cfm.

 

Status prognoz biznesowych

Prognozy biznesowe Intela publikowane są na stronie intc.com i mogą być powtarzane podczas publicznych i prywatnych spotkań z inwestorami oraz innymi podmiotami. Prognozy biznesowe obowiązują do końca dnia roboczego 12 grudnia, o ile nie zostaną wcześniej zaktualizowane; wyjątkiem są prognozy biznesowe dotyczące umorzenia wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami, wpływu inwestycji kapitałowych i odsetek oraz innych, kosztów restrukturyzacji i utraty wartości aktywów, a także stopy podatku, które pozostają w mocy tylko do końca dnia roboczego 21 października. Okres ciszy w Intelu rozpocznie się po zakończeniu dnia roboczego 12 grudnia i potrwa do opublikowania informacji o wynikach firmy za drugi kwartał, co zaplanowano na 15 stycznia. Podczas okresu ciszy wszelkie prognozy biznesowe i inne oświadczenie dotyczące przyszłości zawarte w informacjach prasowych spółki oraz w dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych (SEC) w USA powinny być traktowane jako historyczne, mówiące wyłącznie o okresie przed ciszą i niepodlegające aktualizowaniu przez spółkę.

 

 

Czynniki ryzyka

Powyższe oświadczenia oraz wszelkie inne stwierdzenia w tym dokumencie odnoszące się do planów i szacunków względem drugiego kwartału, całego roku i przyszłości mają charakter oświadczeń dotyczących przyszłości, które obarczone są wieloma czynnikami ryzyka i niepewności. Słowa takie jak „przewiduje”, „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „sądzi”, „dąży do”, „szacuje”, „może”, „będzie”, „powinno” oraz ich odmiany wskazują na oświadczenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia odnoszące się do prognoz, niepewnych zdarzeń lub założeń, bądź na nich oparte, także są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Na rzeczywiste wyniki firmy Intel może wpływać wiele czynników, a wszelkie odchylenia od aktualnych prognoz Intela odnośnie do tych czynników mogą spowodować, że rzeczywiste rezultaty będą znacząco odbiegać od danych wyrażonych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Intel obecnie uważa, że przedstawione poniżej zjawiska są głównymi czynnikami, które mogą przyczynić się do powstania istotnych różnic między rzeczywistymi wynikami, a prognozami spółki.

 • Faktyczny popyt może być inny od prognozowanego przez spółkę ze względu na czynniki takie jak zmiany warunków biznesowych i gospodarczych, rynkowe przyjęcie produktów Intela i konkurentów, ograniczenia dostaw i inne zakłócenia dotykające klientów, zmiany we wzorcach składania zamówień przez klientów, w tym anulowania zamówień, a także zmiany w poziomie zapasów magazynowych u klientów. Niepewność związana z globalną gospodarką i warunkami finansowymi stwarza ryzyko, że konsumenci i przedsiębiorstwa będą odkładać zakupy w reakcji na negatywne zdarzenia finansowe, co może niekorzystnie wpłynąć na popyt na produkty i w efekcie odbić się na powiązanych kwestiach.

 • Firma Intel działa w niezwykle konkurencyjnych branżach charakteryzujących się wysokim poziomem kosztów stałych lub trudnych do zmniejszenia w krótkim czasie oraz dużą zmiennością popytu na produkty, który trudno prognozować. Na przychody oraz procentową marżę brutto mają wpływ następujące czynniki: moment wprowadzania nowych produktów przez firmę Intel oraz popyt na nie i ich rynkowe przyjęcie; działania podejmowane przez konkurentów Intela obejmujące m.in. ofertę produktową i daty premier czy programy marketingowe i presję cenową, a także odpowiedzi firmy Intel na takie działania oraz zdolność do szybkiego reagowania spółki na rozwój technologiczny i umiejętność wprowadzania nowych rozwiązań do swoich produktów.

 • Procent marży brutto może różnić się znacząco od prognozowanego ze względu na następujące czynniki: wykorzystanie mocy produkcyjnych; różnice w wycenie zapasów, w tym różnice wynikające z momentu zakwalifikowania produktów do sprzedaży; zmiany w poziomie przychodów; miks produktowy w danym segmencie; czas i sposób uruchomienia linii produkcyjnej oraz związane z tym koszty; koszty wdrażania; nadmierne lub zbędne zapasy; zmiany kosztów jednostkowych; awarie lub zakłócenia w dostawie materiałów lub zasobów; jakość/wielkość produkcji; trwałą utratę wartości aktywów o długim czasie eksploatacji, w tym aktywów produkcyjnych, montażowych/testowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Szacowana stopa podatku opiera się na aktualnych przepisach podatkowych i zysku wg obecnych prognoz. Wpływ na wysokość stopy podatku może mieć jurysdykcja, pod którą zyski zostaną rozliczone i opodatkowane, zmiany w szacowanym poziomie zaliczek, ulg i odliczeń, rozwiązanie sporów wynikających z kontroli podatkowych prowadzonych przez różne organy podatkowe, włączając w to płatność odsetek i kar, zdolność do uzyskania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

 • Straty lub zyski z kapitałowych papierów wartościowych, odsetek i innych mogą odbiegać od oczekiwanych w zależności od zysków lub strat na sprzedaży, wymianie, zmianie wartości godziwej lub utracie wartości długów i inwestycji kapitałowych, a także od stóp procentowych, sald gotówkowych oraz zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych.

 • Wpływ na wyniki firmy Intel mogą mieć niekorzystne warunki gospodarcze, społeczne, polityczne lub fizyczne/infrastrukturalne w krajach, w których działa Intel, jego klienci lub dostawcy, włączając w to konflikty militarne i inne zagrożenia bezpieczeństwa, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury, problemy zdrowotne oraz wahania kursów walut.

 • Koszty – zwłaszcza niektóre koszty marketingu i wynagrodzeń, a także koszty restrukturyzacji i trwałej utraty wartości aktywów – uzależnione są od popytu na produkty Intela oraz od poziomu przychodów i zysków.

 • Na wyniki firmy Intel może wpłynąć moment zakończenia operacji przejęć i zbycia majątku.

 • Na wynikach firmy Intel mogą odbić się niekorzystne następstwa usterek produktów i błędów druku (różnic w stosunku do opublikowanych danych technicznych) oraz spory sądowe lub spory z organami nadzoru związane z własnością intelektualną, akcjonariatem, klientami, postępowaniami antymonopolowymi, ujawnieniem tajemnic i innymi kwestiami, takie jak spory sądowe i spory z organami nadzoru opisane w raportach składanych przez firmę Intel do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w USA. Niekorzystne orzeczenie mogłoby obejmować wypłatę odszkodowań pieniężnych albo zakaz produkcji bądź sprzedaży jednego lub więcej produktów, wykluczenie określonych praktyk biznesowych, wpłynięcie na zdolność firmy Intel do projektowania produktów lub nakazanie innego zadośćuczynienia, np. obowiązkowego licencjonowania własności intelektualnej.

Szczegółowe omówienie tych i innych czynników mogących mieć wpływ na wyniki firmy Intel zawarte jest w dokumentach składanych przez firmę Intel do SEC, w tym w najnowszym raporcie na formularzu 10-K.