Ponadregionalne porozumienie dotyczące nowej ustawy o dialogu społecznym

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego (zamiast obecnych wojewódzkich komisji), zwiększenie ich niezależności poprzez rotacyjne przewodnictwo oraz ustawowy obowiązek odniesienia się do ich postulatów – to najważniejsze propozycje do nowej ustawy o dialogu społecznym, wypracowane przez przedstawicieli dialogu regionalnego z całej Polski w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego (CWDR). Celem zmian jest zwiększenie skuteczności dialogu społecznego w województwach. Zostały one zaprezentowane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim podczas ogólnopolskiej konferencji z udziałem przedstawicieli czterech stron dialogu społecznego (pracodawców, pracowników, rządu i samorządu).

Obecnie trwają prace nad nowelizacją Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. W przekonaniu środowisk regionalnych, proponowane dotychczas zapisy nie uwzględniają w wystarczający sposób rekomendacji zgłaszanych przez członków Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (WKDS). W związku z tym, powstała oddolna inicjatywa, dotycząca przygotowania propozycji zapisów w zakresie dialogu regionalnego. Zajęły się tym dwa zespoły, powołane w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego – tj. Forum Dialogu Regionalnego oraz Zespół ds. Formuły Dialogu Regionalnego oraz Mediacji. Gremia skupiają przedstawicieli WKDS, reprezentujących wszystkie cztery strony dialogu z 10 województw[*]. Na konferencji zaprezentowano wyniki ich prac – wypracowanych w ramach ogólnopolskich konsultacji, prowadzonych wśród członków regionalnych struktur organizacji pracodawców i pracowników oraz pozostałych uczestników dialogu regionalnego – strony rządowej i samorządowej .

Propozycje zakładają powstanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS), zamiast dotychczasowych Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (WKDS). WRDS byłyby bardziej niezależne poprzez wprowadzenie rotacyjności funkcji przewodniczącego. Funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego sprawowaliby przedstawiciele wszystkich stron dialogu społecznego przez okres 1 roku. Obecnie tę rolę pełni wojewoda. Kolejność rotacji Rada ustalałaby na pierwszym posiedzeniu.

Zaproponowano również nałożenie na organy administracji publicznej ustawowego obowiązku ustosunkowania się do wystąpienia WRDS, tzn. udzielenia odpowiedzi na pisma Rady. Celem jest zwiększenie skuteczności ich działania. Negatywne odniesienie się do wniosku wymagałby pisemnego uzasadnienia. Postuluje się też wprowadzenie tzw. pośredniej inicjatywy ustawodawczej poprzez możliwość wnoszenia do działającej na szczeblu centralnym Rady Dialogu Społecznego projektu założeń ustawy przyjętego przez minimum 8 wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Ogólnopolski projekt „Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego” realizowany wspólnie przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz wojewodę mazowieckiego od grudnia 2013 r. do maja 2015 r. finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem CWDR jest podniesienie jakości, rangi i standardów prowadzenia dialogu regionalnego. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich instytucji dialogu społecznego na poziomie regionalnym (związków, pracodawców, wojewodów, samorządów). Uczestnicy projektu biorą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu dialogu społecznegooraz w warsztatach.Zapleczem techniczno – organizacyjnym dla uczestników projektu jest biuro CWDR mieszczące się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Przedstawiciele każdej organizacji reprezentowanej w regionalnych instytucjach dialogu społecznego mogą skorzystać z jego usług – m.in. bezpłatnie wynająć salę na spotkanie, czy drukować materiały. W ramach CWDR powstało Forum Dialogu Regionalnego oraz Zespół ds. Formuły Dialogu Regionalnego oraz Mediacji, które wypracowały propozycje zmian do Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego w części dotyczącej regionalnego dialogu społecznego. Powołano również Zespół ds. Publicznego Transportu Zbiorowego. Projekt jest kontynuacją inicjatywy „Akademia rozwoju
i współpracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego” (realizowanej w 2012 r.), mającej na celu profesjonalizację pracy WKDS-ów. Więcej informacji o projekcie na stronie:

www.cwdr.pl

Kwestie dialogu społecznego reguluje Ustawa z 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Określa zasady działania Trójstronnej Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, zwanej Komisją Trójstronną (powołanej w 1994 roku). Reguluje też zagadnienia dialogu regionalnego. Na jej mocy powoływane są Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS).
W ich skład wchodzi po trzech przedstawicieli wojewody – jako strona rządowa, reprezentatywnych organizacji związkowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców, marszałka województwa – jako strona samorządowa. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego jest regionalnym narzędziem prowadzenia dialogu społecznego. Odpowiada za godzenie interesów pracobiorców, pracodawców i dobra publicznego. Zajmuje się rozpoznawaniem i rozwiązywaniem konfliktów i problemów społecznych
w województwie. W czerwcu 2013 r. związki zawodowe zawiesiły swój udział w Komisji Trójstronnej i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.