Podsumowanie 8 lat działalności Wojewody Mazowieckiego

Nowa siedziba Wydziału Spraw Cudzoziemców, przekazanie dofinansowania na modernizację blisko 1,5 tys. km dróg lokalnych, a także przeznaczenie 15 mln zł na ochronę oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – to niektóre efekty niemal 8-letniej działalności wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, ujęte w raporcie dla mieszkańców Mazowsza.

W dokumencie przedstawiono m.in. stan realizacji priorytetów sformułowanych na początku kadencji w 2007 r. Były one następujące:

  • Wojewoda to rząd blisko społeczeństwa
  • Nowoczesna infrastruktura w zgodzie ze środowiskiem
  • Bezpieczne województwo
  • Sprawne państwo

Dążenie do realizacji powyższych priorytetów zaowocowało otrzymaniem w 2014 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki tytułu “Najbardziej przyjazny urząd administracji rządowej” w konkursie Szefa Służby Cywilnej “Profesjonaliści w służbie obywatelom”.

Cudzoziemcy

Otwarcie nowej siedziby Wydziału Spraw Cudzoziemców to zwieńczenie wieloletnich starań wojewody na rzecz poprawy jakości obsługi cudzoziemców. W ciągu ostatnich lat przeprowadzona została reorganizacja wydziału, zwiększono liczbę pracowników, wprowadzono pięć wersji językowych strony internetowej. Wojewoda powołał również pełnomocnika ds. migracji, który ma stworzyć regionalną politykę migracyjną.

Groby i cmentarze wojenne

Jednym z priorytetów była również ochrona grobów i cmentarzy wojennych. Pod opieką wojewody mazowieckiego znajduje się 1,3 tys. obiektów. Od 2007 roku na ich utrzymanie oraz modernizację wydano ponad 15 mln zł. W tym czasie przeprowadzono m.in. kompleksową renowację Cmentarza Powstańców Warszawy, a szczególnie ważnym zadaniem było także uporządkowanie kwestii związanych z Kwaterą “Ł” na Powązkach Wojskowych, która w października 2014 r. została dodana do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych.

Infrastruktura

W latach 2008–2015 na Mazowszu powstało 234,2 km nowych dróg krajowych i autostrad, 122,7 km dróg ekspresowych oraz 45,5 km obwodnic miast. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zmodernizowano lub wyremontowano 1419 km dróg powiatowych i gminnych, a wojewoda mazowiecki przekazał samorządom ponad 471 mln zł.

Wojewoda zaangażowany był również w przeciwdziałanie skutkom zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Ponad 160 mln zł z rezerwy celowej zostało przeznaczonych m.in. na odbudowę popowodziową (odbudowano 23 mosty), a także remonty uszkodzonych dróg (379 km).