P.R.E.S.C.O. zwiększa rentowność w I poł. 2014 r.

P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, w pierwszym półroczu 2014 r. odnotowało skonsolidowane przychody w wysokości 27,09 mln zł wobec 35,65 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie, dzięki obniżeniu kosztu własnego sprzedaży o kwotę 8,7 mln zł, grupa zwiększyła rentowność na poziomie brutto i netto. Zysk brutto ze sprzedaży po 6 miesiącach br. wyniósł 6,32 mln zł wobec 6,21 mln zł na koniec czerwca 2013 r., zaś zysk netto w pierwszej połowie 2014 r. utrzymał się na analogicznym poziomie co rok wcześniej i wyniósł 1,7 mln zł. P.R.E.S.C.O. konsekwentnie realizuje założenia rozwojowe określone w strategii na lata 2013-2016 w zakresie wejścia w obszar consumer finance i ekspansji zagranicznej. Po zakończeniu fazy testowej, pełną działalność rozpoczęła założona w marcu tego roku firma Debet Partner.

W drugim kwartale br. P.R.E.S.C.O. intensywnie pracowało też nad wdrożeniem nowej strategii operacyjnej, której celem jest maksymalizacja odzysków osiąganych na etapie windykacji polubownej. Zarząd P.R.E.S.C.O. oczekuje, że rezultatem wprowadzonych zmian będzie zwiększenie efektywności windykacji polubownej do tego stopnia, by wpływy z windykacji biurowej prowadzonej przez wewnętrzne struktury P.R.E.S.C.O. wzrosły z obecnych 30% do minimum 50%.

– Wszystkie portfele wierzytelności wprowadzane obecnie do windykacji podlegają obsłudze w nowym modelu, a efekty prowadzonych działań już są widoczne w wynikach grupy w ostatnich kwartałach. Dotyczy to zwłaszcza wierzytelności bankowych o wyższych saldach. W rezultacie, w drugim kwartale tego roku wartość osiąganych przez nas wpływów gotówkowych wzrosła do poziomu 20,77 mln zł, czyli o 20% w stosunku do IV kwartału 2013 r. Spodziewamy się, że nasza efektywność będzie jeszcze wzrastać biorąc pod uwagę bardzo dobre efekty osiągane przez naszą spółkę Debet Partner, której działalność stanowi jeden z istotnych elementów nowego procesu windykacji polubownej. Udzieliła ona już kilkuset pożyczek restrukturyzacyjnych osobom fizycznym z bazy P.R.E.S.C.O. W świetle bardzo dobrych efektów wprowadzonych zmian zamierzamy się koncentrować na zwiększeniu aktywności inwestycyjnej w Polsce – komentuje Wojciech Andrzejewski, wiceprezes zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP.

P.R.E.S.C.O. na koniec czerwca br. prowadziło 1 068 tys. spraw o wartości 1,34 mld zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 1 089 tys. spraw o wartości 1,41 mld zł). Zmniejszenie liczby i wartości prowadzonych spraw było efektem kontynuacji selektywnej polityki inwestycyjnej w pakiety wierzytelności skutkującej wprowadzeniem do obsługi windykacyjnej relatywnie niewielkiej liczby spraw z nowo nabytych portfeli. Od stycznia do czerwca br. grupa P.R.E.S.C.O. nabyła pięć pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 37,55 mln zł za cenę 4,33 mln zł.

– Jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych graczy na rynku, wypracowujemy, utrzymujemy wysokie saldo środków własnych i nadal mamy możliwość skorzystania z programu emisji obligacji niezabezpieczonych na kwotę 45 mln zł. Wierzytelności, które kupiliśmy w latach 2011 i 2012 zabezpieczają nam nadal solidne wpływy, więc mimo możliwości finansowych konsekwentnie inwestujemy w portfele, które są w naszym przekonaniu atrakcyjne, jeśli chodzi o relację ceny do jakości. Równolegle systematycznie rozwijamy działalność, która ma zapewnić alternatywne źródła przychodów, jak choćby rynek rosyjski czy pożyczki restrukturyzacyjne – wyjaśnia Wojciech Andrzejewski.