Najtrudniejszy kwartał roku JSW ma za sobą

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku ze względu na dalszy spadek rynkowego poziomu cen węgla koksowego odnotowała gorszy wynik netto niż w pierwszym kwartale br. Benchmark, czyli rynkowy poziom cen dla węgla koksowego typu hard spadł w drugim kwartale o 16 proc. do 120 USD za tonę ze 143 USD kwartał wcześniej, zaś dla węgla typu semi-soft o 13,5 proc. do 90 USD za tonę. Na tę niekorzystną sytuację cenową nałożyły się dodatkowo szczególnie trudne warunki górniczo-geologiczne w kopalniach JSW, które wpłynęły na niższy, niż w pierwszym kwartale poziom produkcji.  

 

Mimo, że Spółka za sprzedawany węgiel uzyskiwała w drugim kwartale ceny nieco wyższe od benchmarków, to jednak nie było możliwe osiągnięcie cen sprzedaży z poprzedniego kwartału. W Grupie Kapitałowej JSW spadek cen węgli koksowych obu typów wyniósł 7 proc., a Spółka sprzedawała węgiel koksowy średnio po 134 USD za tonę. Spółka podążała za rynkiem również w zakresie spadku cen węgla do celów energetycznych. W tym przypadku udało się uzyskać spadek ceny o 1 dolara, w odniesieniu do rynkowego spadku o 3 dolary na tonie. Właśnie te kilkunastoprocentowe spadki cen rynkowych węgla, na co spółka nie miała wpływu, były głównym powodem wypracowania straty netto w drugim kwartale w wysokości prawie 253 mln złotych.

 

W drugim kwartale dodatkowo wystąpiły skomplikowane zjawiska górniczo-geologiczne w kopalniach Grupy tj. zaniki pokładu, pojawienie się twardych skał oraz piaskowców. To wpłynęło na niższy niż w pierwszym kwartale poziom wydobycia. W drugim kwartale kopalnie JSW wydobyły 2,48 mln ton węgla, z czego trzy czwarte stanowił węgiel koksowy, w tym blisko dwie trzecie wysokiej klasy węgiel koksowy typu hard. Kwartał wcześniej produkcja węgla wyniosła 3,18 mln ton.

Od lipca dzięki intensyfikacji prac pod ziemią wydobycie wyraźnie przyspiesza. Obniżono również poziom zapasów do 0,6 mln ton z 0,9 mln ton. W segmencie koksowniczym w drugim kwartale sytuacja była stabilniejsza w relacji do segmentu węglowego. Wolumen produkcji uległ tylko nieznacznemu obniżeniu, natomiast cena sprzedaży koksu (FCA) w drugim kwartale w relacji do pierwszego kwartału obniżyła się o ponad 7%.

 

– Zakładaliśmy, że drugi kwartał będzie najtrudniejszy w całym bieżącym roku, bo spadek rynkowych cen był bardzo poważny. Nałożyły się na to dodatkowo nieprzewidziane, skomplikowane warunki górniczo-geologiczne, które ograniczyły tempo prac wydobywczych. Te trudności mamy już za sobą i skala produkcji wraca do dobrego poziomu. Działamy tak, aby obecny i kolejny kwartał przyniosły planowany na ten rok poziom wydobycia, co przełożyłoby się na lepszy wynik -– mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW. – Istotne jest to, że obecnie ceny węgla koksowego przestały spadać, a my koncentrujemy się na ścisłej kontroli kosztów i inwestycjach w produkcję najwyższej jakości węgla koksowego. To pozwoli nam na poprawianie wyników, gdy tylko zacznie się oczekiwana poprawa koniunktury.

Realizując strategię inwestycji w wysokiej jakości złoża, JSW podpisała 31 lipca br. ostateczną umowę zakupu Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”. Dla JSW oznacza to konsolidację wysokiej jakości węgla koksowego w Grupie Kapitałowej, poszerzenie bazy zasobowej o 65% i docelowe zwiększenie produkcji do 18,5 mln ton węgla rocznie począwszy od 2019 roku.

Kopalnia Knurów-Szczygłowice wydobyła w 2013 roku 3,7 mln ton węgla. Obecnie 38% produkcji stanowi węgiel koksowy, w którym specjalizuje się JSW. Zasoby bilansowe węgla kamiennego wynoszą 1 260 mln ton, co zapewnia kopalni funkcjonowanie przez ponad 80 lat oraz istotnie wzmacnia pozycję JSW jako wiodącego w skali europejskiej producenta węgla koksowego.