Nagrody im. Marka Cara wręczone po raz czternasty!

W dniach 24-25 września, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, odbywa się XXI Forum Teleinformatyki. Wczoraj wręczone zostały nagrody im. Marka Cara, jednego z pomysłodawców Forum. W tym roku wyróżnieni zostali dr Anna Beata Kwiatkowska, wykładowca na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. Michał Kleiber, pierwszy w historii Minister do spraw informatyzacji.
Nagroda im. Marka Cara – tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym – jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat.

Ideą Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatami tegorocznej, czternastej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

  • dr Anna Beata Kwiatkowska, wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczyciel informatyki w eksperymentalnym Liceum Akademickim w Toruniu dla młodzieży szczególnie uzdolnionej, od 14 lat Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Laureatka nagrody InfoStar 2010 w kategorii Propagowanie Informatyki. Wybitny dydaktyk zarówno akademicki, jak i szkolny. Współautorka programu nauczania studentów wszystkich kierunków w zakresie przedmiotu Technologie ICT. Organizatorka wielu inicjatyw edukacyjnych, m.in.: cyklicznej konferencji „Informatyka w Edukacji”, Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr, olimpiady informatycznej, próbnej matury z informatyki, otwartych seminariów informatycznych dla nauczycieli z regionu kujawsko-pomorskiego. Współautorka dokumentu „Standardy przygotowania nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie stosowania technologii informacyjnej”. Wiceprzewodnicząca Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Nagrodę przyznano m.in. za aktywność związaną z popularyzacją wiedzy informatycznej zarówno wśród uczniów i studentów, jak i nauczycieli oraz organizowanie wielu uznanych inicjatyw w obszarze edukacji informatycznej.

  • prof. Michał Kleiber, pierwszy w historii Minister do spraw informatyzacji – działu administracji rządowej stworzonego na jego wniosek w 2001 roku. Pod jego rządami – w roku 2005 – weszła w życie kluczowa dla branży informatycznej ustawa o informatyzacji i pierwsza grupa kluczowych rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Po zakończeniu funkcji Ministra, prof. M. Kleiber był społecznym doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw informatyzacji i społeczeństwa informacyjnego. Był także Prezesem PAN i również z tej pozycji aktywnie interesował się informatyzacją w Polsce. Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (Salzburg/Bruksela), członek senatu Narodowej Akademii Nauk RFN Leopoldina (Halle/Berlin). Członek Austriackiej Akademii Nauk (Wiedeń) i Academia Europaea (Londyn). W latach 2006–2010 członek Europejskiej Rady Badań (Bruksela) odpowiedzialny za finansowanie projektów badawczych z zakresu informatyki. Od roku 2012 członek zespołu przygotowującego dla Komisji Europejskiej dokument pt. Nowa Narracja dla Europy, od roku 2010 członek zespołu doradców Komisarza UE ds. Badań i Innowacji.

Swoją wiedzą i autorytetem ukształtował wielu uczniów, którzy w czasie ostatniej dekady byli i są aktywni w obszarze informatyzacji państwa. Nagrodę przyznano m.in. za istotny i wieloletni wpływ na rozwój informatyzacji naszego kraju.
Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

  • Łukasz Łakomski – od 2010 roku Dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego (od 2007 r.). Zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technik informacyjnych, które usprawniają i optymalizują pracę w administracji. Wdrożył elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD) w MUW, pracuje nad udostępnieniem EZD w formie usługi – chmura prywatna dla jednostek administracji państwowej. W latach 2011-2013 wdrażał system Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112), obejmujący woj. Małopolskie..
  • dr inż. Marcin Wojciechowski – Kierownik Działu Teleinformatyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na uwagę zasługuje kompleksowość – spójna wizja współdziałania części „szarej” i „białej” systemu, z którego codziennie korzysta ponad 2200 użytkowników na 600 bezdyskowych terminalach i prawie 2000 stacjach roboczych. Informatyzacją zostały objęte poradnie i kliniki UCK, a także obszary diagnostyki obrazowej i diagnostyki laboratoryjnej. System powstał z zachowaniem neutralności technologicznej, co zaowocowało decyzją o wykorzystaniu linuxowych terminali bezdyskowych, które w niedalekiej przyszłości wyprą w UCK większość standardowych komputerów PC. Nowością było wdrożenie w diagnostyce obrazowej systemu rozpoznawania mowy. Opisy można teraz dyktować do mikrofonu i zostają one przechowane w formie zapisu tekstowego w systemie informatycznym. Ich rozpoznawalność jest bardzo dobra.

Kim był Marek Car? Marek Car był pełnym energii i pomysłów człowiekiem, który zawsze czynnie uczestniczył w kreowaniu rzeczywistości, również branży informatycznej w Polsce. Z wykształcenia dziennikarz, wielką wagę przywiązywał zawsze do rzetelnej informacji. Był pomysłodawcą, realizatorem i bardzo aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć. Dziś trudno je wszystkie wyliczyć. Wśród najważniejszych należy wymienić: biuletyn Boss-Komputer, tygodnik Komputer wraz z jego rosyjską wersją, pierwsze węzły sieci FIDO w Rosji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Polska Społeczność Internetu (PSI), Stowarzyszenie PRO, początki pierwszej akcji Internet dla Szkół (IdS), tygodnik Teleinfo. Ukoronowaniem dokonań Marka Cara było sprawowanie funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Informatyki w rządzie Premiera Waldemara Pawlaka. Zainicjował wówczas proces instytucjonalnej standaryzacji informatyki publicznej w Polsce. Po zakończeniu pracy w rządzie, w połowie lat dziewięćdziesiątych, współtworzył jedną z pierwszych polskich firm – dostawców usług internetowych (ISP) – Polska OnLine, w której był odpowiedzialny między innymi za powstanie pierwszego polskiego portalu informacyjnego. To właśnie Marek Car był twórcą celnego rozwinięcia angielskiego skrótu WWW – Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT. Forum, od 1995 roku, porusza najbardziej aktualne tematy towarzyszące rozwojowi wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, a jednocześnie wytycza kierunki rozwoju polskiego rynku IT.

Tytuł tegorocznego Forum brzmi „Moc danych – nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych”.

Honorowymi Patronami Forum tradycyjnie są: Andrzej Halicki (Minister Administracji i Cyfryzacji), Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego), dr inż. Wacław Iszkowski (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji).
Patronem sesji ubezpieczeniowej jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Honorowy Patronat nad sesją samorządową objęli: Andrzej Meyer (Wojewoda Podlaski), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Kazimierz Bujakowski (Prezes GUGiK – Główny Geodeta Kraju), Roman Smółka (Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, I Z-ca Dyrektora – Dyrektor ds. Geoinformacji). Sesji Forum Młodych Mistrzów patronują: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Partnerami Forum są: GAZ-SYSTEM S.A., Microsoft, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Patroni medialni Forum: Rzeczpospolita, CRN, magazyn ITWIZ, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA i Serwis Administracyjno-Samorządowy SAS.