Stanowisko Związku Pocztowego: Lewiatan proponuje zmiany w nadawaniu przesyłek do organów podatkowych

„Z satysfakcją przyjmujemy stanowisko Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, współtworzonej przez grono uznanych na rynku ekspertów z zakresu prawa podatkowego, radców prawnych, adwokatów i biegłych rewidentów, która zarekomendowała propozycje zmian do Ordynacji podatkowej korzystne zarówno dla budżetu państwa, jak i konsumentów. Za takowe należy uznać możliwość nadawania przesyłek do organów podatkowych z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo terminów w placówkach wszystkich operatorów pocztowych. Projekt Lewiatana służy poprawie jakości prawa podatkowe, a także rozwojowi konkurencyjnej gospodarki. Mamy nadzieję, że merytoryczne argumenty ekspertów Konfederacji zostaną wzięte przez Ministra Finansów pod uwagę w procesie dalszych prac legislacyjnych, a także będą stanowiły zachętę do uregulowania tej kwestii w tożsamy sposób w procedurze cywilnej i administracyjnej, o co postuluje Związek Pocztowy. Za pozytywny przykład może tu służyć nowelizacja procedury karnej oraz aktywność legislacyjna Ministra Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowym obszarze.”, mówi dr Rafał Zgorzelski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP).

 

Lewiatan proponuje zmiany w nadawaniu przesyłek do organów podatkowych – przedsiębiorcy powinni mieć możliwość nadawania przesyłek rejestrowanych do organów podatkowych z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo terminów w placówkach wszystkich operatorów pocztowych a nie tylko Poczty Polskiej.

Pełne stanowisko LEWIATAN:

Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość nadawania przesyłek rejestrowanych do organów podatkowych z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo terminów w placówkach wszystkich operatorów pocztowych a nie tylko Poczty Polskiej – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

W propozycjach zmian Ordynacji podatkowej znalazł się zapis, żeby w odniesieniu do przesyłek nadawanych spoza terytorium Unii Europejskiej, termin takiej przesyłki uważany był za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe.

– W ocenie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan proponowana zmiana jest zasadna i pożądana, niemniej nie jest wystarczająca. Postulujemy o jej rozszerzenie i wskazanie, że termin złożenia pisma uważa się również za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej każdego operatora pocztowego. Ma to fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorców, ponieważ ułatwi im uczestniczeniew postępowaniach  podatkowych – mówi Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Wyeliminuje to występowanie negatywnych skutków procesowych dla przedsiębiorców, którzy, nie mając świadomości konieczności nadania przesyłki z zachowaniem wymaganego przez prawo terminu w placówce pocztowej Poczty Polskiej, składali pisma w placówce innego operatora pocztowego. Wyeliminuje również dyskryminację naszych operatorów pocztowych wobec operatorów świadczących powszechne usługi pocztowe w innych krajach UE.

Proponowana zmiana przyczyni się do rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki,w tym również rynku usług pocztowych. Przełoży się na wpływy do budżetu państwa, ponieważ tzw. pocztowe usługi powszechne świadczone przez Pocztę Polską są zwolnione z opodatkowania VAT, a usługi wchodzące w zakres usług powszechnych – realizowane przez operatorów pocztowych, którzy nie mają statusu operatora wyznaczonego – nie podlegają zwolnieniu z tego podatku (23 proc. VAT). Oznacza to, że od każdej usługi polegającej na doręczeniu np. nadanej przez obywatela przesyłki zwykłej, rejestrowanej bądź rejestrowanej za potwierdzeniem odbioru w placówce operatora pocztowego nie mającego statusu operatora wyznaczonego, operator pocztowy uiści do budżetu państwa VAT.

– Na proponowanej przez nas zmianie skorzystają zarówno obywatele, budżet państwa oraz konkurencyjna gospodarka – dodaje Przemysław Pruszyński.

 

Konfederacja Lewiatan