KNF zatwierdziła prospekt Synektik SA

Fot. Synektik SA

KNF zatwierdziła dzisiaj prospekt emisyjny Synektik SA – wiodącego dostawcy innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Do obrotu dopuszczonych zostanie 8.529.129 akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co stanowi 100% akcji spółki. Wprowadzającym na rynek regulowany GPW jest Trigon DM. Synektik nie prowadzi oferty publicznej – spółka dysponuje środkami własnymi oraz pozyskanymi z emisji akcji na New Connect w grudniu 2013 roku.

„Rozwijamy działalność w bardzo perspektywicznych sektorach usług medycznych, w tym na dynamicznie rosnącym rynku diagnostyki onkologicznej i kardiologicznej. Środki pozyskane z emisji akcji inwestujemy zarówno w rozwój infrastruktury – posiadamy już 2 zakłady wytwarzające radiofarmaceutyki, jak również w rozwój produktów własnych, prowadząc zarówno badania podstawowe i kliniczne we współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi w tym z naszym izraelskim partnerem Hadasit. Planowany przez Ministerstwo Zdrowia program kompleksowej opieki onkologicznej, zwłaszcza w obszarze diagnostyki chorób nowotworowych, oznacza to, że liczba badań z użyciem radioznaczników wzrośnie skokowo już od 2015 roku i ma szansę szybko osiągnąć porównywalny do światowych poziom – czyli około 70 tys. badań rocznie. W latach 2010-2014 liczba ośrodków wykonujących badania PET/CT wzrosła z poziomu 10 do 25 i biorąc pod uwagę standardy OECD nadal będzie wykazywała tendencję wzrostową. Podjęte przez Ministerstwo Zdrowia działania profilaktyczno-lecznicze wychodzą naprzeciw społecznym oczekiwaniom wynikającym z systematycznego wzrostu zachorowalności na nowotwory. W tym roku – według danych zaprezentowanych podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) – zachorowalność na świecie wyniesie 14 mln osób, a do 2020 roku ma wzrosnąć do 17 mln. Zapotrzebowanie na radiofarmaceutyki jest również związane z badaniami kardiologicznymi. Ambitne plany ekspansji są najważniejszym powodem przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Z pewnością przełoży się to także na wzrost transparentności Spółki na rynku, a ponadto jest to zgodne z deklaracjami, które złożyliśmy podczas oferty prywatnej akcji” – mówi Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.

Działalność Synektik SA obejmuje 3 kluczowe segmenty:

 • Sprzedaż sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, w tym:
  • sprzedaż sprzętu medycznego stosowanego w radiologii i medycynie nuklearnej
  • rozwiązania informatyczne;
 • Usługi serwisowe sprzętu medycznego oraz testy odbiorcze i specjalistyczne, w tym:
  • testy odbiorcze i specjalistyczne
  • usługi serwisowe sprzętu medycznego
 • Produkcja i badania nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego

Dotychczas Synektik zrealizował w zakresie rozwiązań informatycznych:

 • ponad 80 zinformatyzowanych placówek medycznych
 • bieżącą obsługę 1 PB danych
 • wspieranie i nadzorowanie ponad 1000 użytkowników

Synektik – za pośrednictwem spółki zależnej Iason Sp. z o.o. – prowadzi produkcję radioznaczników (IASON Efdege i IASOflu), które są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej (w oparciu o umowę licencyjną z austriackim IASON GmbH). Synektik posiada dwa zakłady produkcyjne w Kielcach i Warszawie.

Jednocześnie Synektik prowadzi badania nad nowymi, własnymi innowacyjnymi preparatami do obrazowania w medycynie nuklearnej w Centrum Badawczo-Rozwojowym na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kluczowe prace CBR koncentrują się w obszarze onkologii, kardiologii i neurologi, jak również optymalizacji technologii wytwarzania produktów.

W listopadzie 2013 roku Synektik zawarł z Hadasit Medical Research Services & Development Ltd. umowę licencji na tworzenie, używanie, rozwijanie i produkcję radiofarmaceutyków będących innowacyjnymi znacznikami do wykonywania badań diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego. Na podstawie udzielonej licencji Synektik może wytwarzać wspomniane produkty i wprowadzać je do obrotu. Udzielona przez spółkę Hadasit licencja jest licencją wyłączną, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.

Grupa Synektik narastająco w 2013 roku osiągnęła przychody w wysokości 77,38 mln zł, a zysk netto wyniósł 7,68 mln. zł. Zysk operacyjny w analizowanym okresie osiągnął 10,35 mln zł.

Informacje rynkowe

Budżet Narodowego Funduszu Zdrowia rośnie z roku na rok – podobnie rośnie też budżet całkowitych wydatków na ochronę zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przygotowało analizę Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020 –  w ramach tego programu budżet państwa zamierza sfinansować inwestycje w ochronę zdrowia w wysokości 6,1 mld zł – z czego większa część inwestycji jest przewidziana na wcześniejsze lata planu.

Dodatkowo, w ramach dofinansowania środkami z Unii Europejskiej, Polska przeznaczy prawie 115 mld zł na Program Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w ramach którego przewidziane są również wydatki na ochronę zdrowia. Jednym ze wskaźników realizacji tego celu jest liczba tomografów komputerowych (CT) oraz rezonansów magnetycznych (MRI) przypadająca na 1.000.000 osób. Przeznaczone na to zostanie 508 mln EUR. Natomiast w Priorytecie II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących – środki przeznaczone na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz na poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia wynoszą 790,5 mln euro, w tym wkład wspólnotowy to blisko 671,9 mln EUR.

Z kolei według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i opublikowanej Strategii Rozwoju Kraju 2020 w okresie 2011–2020 wydatki w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego na produkty, urządzenia i sprzęt medyczny wyniosą 98,79 mln PLN.

Raport „Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia – analiza i rekomendacje dla Polski potwierdza, że rozwój technologii medycznej wpływa na obniżenie jednostkowych kosztów leczenia chorób. Według zestawienia zadań zrealizowanych w 2013 roku w ramach „Narodowego planu zwalczania chorób nowotworowych” opracowany przez Ministerstwo Zdrowia przeznaczono 250 mln złotych, z czego 190 mln złotych dotyczyło wydatków związanych z zakupem urządzeń diagnostycznych a 60 mln złotych przeznaczono na bieżące działania w tym profilaktykę chorób nowotworowych.

W ostatnich latach liczba ośrodków PET w Polsce rośnie i ośrodki te trafiają do coraz większej liczby miast, ułatwiając mieszkańcom większych obszarów Polski dostęp do wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych.