Klimat, energia, bezpieczeństwo – w poszukiwaniu balansu

To jest najlepszy czas, żeby jeszcze przed szczytem klimatycznym w Brukseli dokonać refleksji w gronie ekspertów – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa RP podczas sesji inauguracyjnej XI Kongresu Nowego Przemysłu. Dwudniowa konferencja poświęcona jest strategicznym zmianom zachodzącym w polskim sektorze energii.

W Europie wciąż ścierają się przeciwstawne interesy i wizje rozwojowe, różne jest podejście państw, rządów i społeczeństw krajów członkowskich do obowiązujących
i przyszłych założeń europejskiej polityki ochrony klimatu, związanych z ich realizacją regulacji, docelowego miksu energii, czy do kwestii zależności od importu paliw. Realizacja idei wspólnego rynku energii i solidarności energetycznej Europy okazuje się trudniejsza niż przypuszczano.

Inauguracyjna debata XI Kongresu Nowego Przemysłu określiła sytuację Polski i Europy wobec perspektyw unijnej polityki klimatycznej i sytuacji międzynarodowej. Dyskusja silnie nawiązywała zarówno do zbliżającego się szczytu Unii Europejskiej, na którym prawdopodobnie zostaną określone nowe cele redukcji CO2, jak i do rekomendacji dla energetyki, które zostały opracowane po VI Europejskim Kongresie Gospodarczym (maj 2014) w Katowicach.

To jest najlepszy czas, żeby jeszcze przed szczytem klimatycznym w Brukseli dokonać refleksji w gronie ekspertów – stwierdził Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa. Wskazał na cenne dla Europy doświadczenie Polski, która w ciągu dwóch dekad zredukowała emisje gazów cieplarnianych o 20 proc., jednocześnie osiągając bezprecedensowy sukces gospodarczy i podnosząc dwukrotnie wartość PKB. To zdaniem Karpińskiego przykład, że cele polityki klimatycznej można zbalansować z polityką przemysłową na poziomie unijnym.

Jego zdaniem priorytetem powinno być zadbanie o przyszły rozwój gospodarczy Europy. – Wydaje się, że Unia Europejska powinna określić wizję reindustrializacji gospodarki – powiedział szef resortu skarbu, przypominając, że kryzys gospodarczy lat 2008-2020 lepiej zniosły te kraje, których gospodarki są oparte o elastyczny i nowoczesny przemysł.

Karpiński dodał, że o takiej gospodarczej elastyczności możemy mówić w przypadku inwestycji w polską energetykę, gdzie do 2020 roku są planowane inwestycje w różne jej gałęzie (wytwarzanie, przesył energii i gazu, sieci dystrybucji) na łączną sumę 100 mld zł. zadeklarował także, że węgiel – „wykorzystywany w sposób maksymalnie troskliwy”
i efektywny – pozostanie elementem polskiej energetyki.

Do wykorzystania węgla zgodnie z wymogami polityki klimatycznej zachęcał Jerzy Buzek, szef komisji przemysłu, badań naukowych i energii w Parlamencie Europejskim, poseł do PE, Przewodniczący PE w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, podkreślając rolę badań nad nowymi technologiami energetycznego wykorzystania tego paliwa.

Buzek zwrócił też uwagę na inny aspekt polskiej specyfiki energetycznej i odniósł ją do sytuacji międzynarodowej oraz wewnętrznych problemów UE.

Szczególna sytuacja Polski, jeśli chodzi o energetykę ma znaczenie dla Europy także teraz, kiedy jesteśmy wysuniętą flanką UE i NATO jedynym krajem członkowskim graniczącym jednocześnie z Rosją i z Ukrainą podkreślił Buzek, wskazując na konieczność uniezależnienia się od importu surowców energetycznych z Rosji, przy jednoczesnym utrzymaniu stosunków biznesowych „pamiętając o poziomie ryzyka”. To będzie długi marsz ocenił Buzek. Przypomniał też, że sytuacja na Bliskim Wschodzie stanowi zagrożenie dla całej Europy.

Wobec tych zagrożeń nabiera znaczenia wewnętrzne wzmocnienie jednolitego stanowiska Unii, także w obliczu rosnącej fali eurosceptycyzmu i tendencji rozbijających. Kluczem do wspólnej unijnej przyszłości jest zdaniem Buzka znalezienie rozwiązania dla „trójkąta sprzeczności” określonego przez bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii po akceptowalnych cenach i kwestie ochrony środowiska.

Ireneusz Łazor, prezes Towarowej Giełdy Energii przekonywał, że dla pogodzenia tych racji konieczna jest budowa rynku energii i gazu. Zwrócił przy tym uwagę na sprzeczność określającą kondycję europejskiej i polskiej gospodarki: energia jest zbyt droga, by pozwolić na rozwój konkurencyjnego przemysłu i zbyt tania, by uczynić opłacalnymi inwestycje w odtwarzanie mocy.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Marcin Korolec rozważał wszechstronnie szanse na osiągnięcie kompromisu na najbliższym szczycie UE poświęconym dalszym losom polityki ochrony klimatu.

Mam nadzieję, że nowa Komisja Europejska będzie bardziej zorientowana na tworzenie miejsc pracy i rozwój gospodarczy zaznaczył Korolec. To może być nowe otwarcie polityki klimatycznej, ale dyskusja będzie trudna. Czy wyciągniemy wnioski z wcześniej popełnionych błędów?

Korolec przypomniał, że Komisja nie określiła, jak mają być rozłożone między państwa członkowskie koszty i korzyści z polityki klimatycznej. Nie zamawialiśmy tej polityki podkreślał Korolec. Dlatego możemy mówić: dajcie nam taki pakiet darmowych uprawnień do emisji, jakby nowe progi nie wchodziły w życie. Nie może być tak, by ambicje jednych realizowali drudzy.

Z Korolcem polemizował Buzek starając się nadać pakietowi klimatycznemu „ludzką twarz”. To nie jest najgorsze zło, lecz fragment działań mających sprawić, że będziemy żyć w lepszym czystym środowisku argumentował. Nie usztywniajmy się, rozmawiajmy ze sobą. Piętnujmy złe, urzędniczo-biurokratyczne aspekty pakietu, korzystajmy z dobrych. Podchodźmy innowacyjnie do ochrony klimatu.

Polityka klimatyczna musi być grą zespołową i winna respektować uwarunkowania każdego gracza, a każdy kraj ma inny punkt wyjścia. Jeśli uwzględnimy te uwarunkowania, to zapobiegniemy rozpadowi Unii zauważył Marek Woszczyk, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna. Potrzebne są mechanizmy solidarnościowe
i kompensacyjne. W tej grze Europa musi kapitalizować silne strony każdego z graczy.

O znaczeniu technologii, rozwoju infrastruktury i długofalowej strategii energetycznej mówił Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, przekładając kwestie strategiczne na poziom operacyjny. Nowe węglowe bloki energetyczne
w Jaworznie, Kozienicach, Opolu czy bloki gazowe o 80-procentowej sprawności (Włocławek, Stalowa Wola) to przykłady stosowania najnowszych technologii
przykłady tego, że Polska zmienia starą energetykę na nową zgodnie z wymaganiami polityki klimatycznej.

Połączenia transgraniczne rozwijajmy mądrze i stopniowo tak, by wykorzystywać ich atuty i ograniczyć zagrożenia zachęcał Majchrzak, opisując działania i plany inwestycyjne PSE. Połączenia międzysystemowe z Litwą czy Ukrainą to szansa na eksport polskiej energii.

Na konieczność dywersyfikacji dostaw i wykorzystanie własnych zasobów energii, by zmniejszać emisyjność przemysłu zwracał uwagę Paweł Olechnowicz, prezes, dyrektor generalny Grupy Lotos. Chodzi o to, by rozwijać przemysł w dbałości o ceny energii. Bierzmy przykład z USA i Kanady, gdzie przez rozwój i efektywność udaje się stabilizować ceny energii, zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i rozwijać własne gospodarki. Pod tym względem UE jest w trudnej sytuacji.

Często mówi się, że Polska jest dużym emitentem CO2 i mamy brudny przemysł. Prawda jest jednak taka, że większą emisję CO2 na głowę mieszkańca mają m.in. Niemcy, Belgia czy Luksemburg dodał Paweł Olechnowicz, z którym zgodził się Marek Woszczyk. Za mało chwalimy się na forum europejskim tym, jak zmieniliśmy nasz energy mix. Już 14 proc. zainstalowanej mocy to OZE podkreślił szef PGE. Na tym można budować dyskusję o polityce klimatycznej, a w Europie jest oczekiwanie na kompromis… Polski przemysł stara się mówić „tak, ale”, a nigdy nie mówiliśmy „nie, bo nie”.

Odnosząc się do nadchodzącego europejskiego szczytu klimatycznego Woszczyk zaznaczył, że w razie przyjęcia sformułowanych w styczniu celów wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą miały większe kłopoty z ich realizacją niż kraje starej UE. Jeden ze scenariuszy mówi, że polski PKB byłby niższy do roku 2030 o ok. 1,5-2 proc.
i zwiększyłyby się wydatki gospodarstw domowych na różne formy zaopatrzenia
w energię poniżej tzw. granicy ubóstwa energetycznego.

Prezes PGE zwracał uwagę, że w sprzeciwie wobec propozycji celów polityki klimatycznej UE na rok 2030 Polska nie jest odosobniona. Także Korolec zauważył, że Polskiej sytuacji negocjacyjnej na szczycie nie będzie określał wynik 27:1. Problemy z ambitnymi celami redukcyjnymi mieliby także Holendrzy, Szwedzi, Węgrzy i Czesi.

W konkluzji debaty przekonywano, że Polska powinna mieć pozytywne propozycje. Powinniśmy więc mówić m.in. o benchmarku wielopaliwowym opartym ma dostępnych technologiach. Kontekst geopolityczny skłania do równoważenia bezpieczeństwa energetycznego z celami emisyjnymi. Dla każdego z państw UE ten zrównoważony balans oznacza jednak coś innego, co otwiera pole do trudnej dyskusji.