IV kwartał upłynął pod znakiem kolejnych wzrostów

9 stycznia 2015 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe za IV kwartał 2014 r. Kolejny kwartał z rzędu można zaobserwować wzrost kontraktacji usługi faktoringu (o 45% r/r) oraz wartości portfela faktoringowego (o 47% r/r).

 

W  IV kwartale 2014 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 139 mln zł, co stanowi wzrost o 31% w stosunku do IV kwartału 2013 roku. Wartość kontraktacji usługi faktoringu w IV kw. wzrosła o 45% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 118,9 mln zł. W raportowanym okresie podpisano umowy z 41 nowymi Klientami, a łącznie w 2014 roku Spółka pozyskała 140 nowych Klientów.

Wysoka kontraktacja oraz ilość nowo pozyskanych Klientów jest dowodem na to, że wprowadzony w ubiegłym roku model biznesowy się sprawdza a nasza oferta jest dostosowana do wymagań i zapotrzebowania rynku. Dzięki zaufaniu, którym obdarzają nas nasi Klienci możemy generować wyższe przychody i chwalić się wyższymi wynikami wśród inwestorów i naszych partnerów biznesowych.” – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

WARTOŚĆ KONTRAKTACJI W 2014 ROKU (w tys. zł)*
I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014 Razem 2014
Faktoring z regresem 53 495 65 737 62 380 62 330 243 942
Faktoring bez regresu 0 0 0 0 0
Faktoring ubezpieczony bez regresu 8 0 9 0 17
Faktoring ubezpieczony z regresem 25 910 35 211 41 414 39 240 141 774
Faktoring eksportowy 5 162 7 029 15 372 17 384 44 948
Razem faktoring 84 574 107 976 119 176 118 954 430 681
Pożyczki, zaliczki faktoringowe 19 233 14 300 20 227 20 092 73 852
Razem 103 808 122 276 139 403 139 046 504 533

*dane jednostkowe Pragma Faktoring S.A.

W raportowanym okresie Pragma Faktoring odnotowała w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wartości portfela faktoringowego o 47% do kwoty 76,9 mln zł. Pragma Faktoring S.A. na dzień 31.12.2014 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 98,2 mln zł.

 

 

PORTFEL NALEŻNOŚCI na dzień (w tys. zł)*
  31.12.2014 31.12.2013 r/r
Faktoring z regresem 43 499 39 051 111%
Faktoring bez regresu 0 0 0%
Faktoring ubezpieczony bez regresu 42 50 83%
Faktoring odwrócony 150 244 61%
Faktoring ubezpieczony z regresem 20 238 11 911 170%
Faktoring eksportowy 13 033 1 257 1 037%
Razem faktoring 76 962 52 513 147%
Pożyczki, zaliczki faktoringowe 21 264 43 042 49%
SUMA 98 226 95 556 103%

*dane jednostkowe Pragma Faktoring S.A.

 

Kluczową w strategii Spółki jest usługa faktoringu, która ma dominować w portfelu i przychodach nad transakcjami pożyczkowymi, mającymi charakter uzupełniający. Zgodnie z tymi założeniami w IV kwartale wartość portfela faktoringowego zwiększyła się o 47 % r/r, natomiast portfel pożyczkowy uległ istotnemu zmniejszeniu. Zdecydowanie wrosła także dywersyfikacja portfela faktoringowego poprzez wzrost ilości Klientów oraz Odbiorców, a także zmniejszenie obrotów przypadających na Odbiorcę. Ogromną wagę przywiązujemy do systematycznego wzrostu dywersyfikacji portfela, ponieważ w istotny sposób sprzyja to jego bezpieczeństwu i niskiej szkodowości.”-podkreśla Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA

DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO
Okres Obrót faktoringowy -należności sfinansowane (tys. zł) Liczba klientów Liczba odbiorców (płatników) Ilość faktur sfinansowanych przez Spółkę Obrót (tys. zł)/ Odbiorca
1-4 kwartał 2014 430 681 260 1 406 37 467 306
1-4 kwartał 2013 325 755 217 906 24 323 360
1-4 kwartał 2012 247 325 177 399 10 552 620