Grupa Synektik – pozytywna decyzja francuskiego ośrodka referencyjnego

Grupa Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – otrzymała dla zakładu produkcyjnego w Warszawie pozytywną decyzję dotyczącą dorejestrowania nowego miejsca wytwarzania, produktu leczniczego IASON Efdege®. Dokument został wydany po przeprowadzonej procedurze wzajemnego uznania przed francuskim ośrodkiem referencyjnym (Agence Francaise de Securite Sanitaire des Produits de Sante).

W procedurze uczestniczyły odpowiednie instytucje we wszystkich krajach (14 państw), w których Synektik ma prawo wytwarzania i dostarczania swoich radiofarmaceutyków. W październiku 2014 roku spółka sfinalizowała zakup czterech radiofarmaceutyków (EFDEGE®, IASOflu®, IASOdopa® i IASOcholine®) od austriackiej firmy IASON GmbH, stając się tym samym ich wyłącznym, dożywotnim właścicielem na teranie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi oraz uzyskując prawo do wytwarzania i dostarczania tych radiofarmaceutyków na terytorium Czech i Słowacji. W związku z powyższym w dorejestrowanym warszawskim zakładzie, Iason sp. z o.o. – podmiot zależny od Synektik SA – może rozpocząć produkcję komercyjną posiadanych radiofarmaceutyków.

„Rok 2014 to dla Synektik czas wytężonej pracy, ale także realizacji obietnic i bardzo dynamicznego rozwoju. Otworzyliśmy w tym roku Centrum Badawczo-Rozwojowe radiofarmaceutyków i zakład produkcyjny w Warszawie oraz zadebiutowaliśmy na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo nabyliśmy na własność cztery radiofarmaceutyki. Teraz osiągnęliśmy kolejny kamień milowy dla spółki, jakim jest  rejestracja warszawskiego zakładu produkcyjnego. Rejestracja nie tylko zwiększy skalę prowadzonej działalności, ale także zoptymalizuje dostawy radiofarmaceutyków produkowanych przez Synektik. Uzyskana decyzja ośrodka referencyjnego jest zgodna z naszymi planami i oczekiwaniami. Dzięki rejestracji dla produkcji komercyjnej już drugiego naszego zakładu będziemy mogli znacznie skrócić czas dostarczenia radiofarmaceutyków do badania pacjenta oraz ograniczyć wydatki z tym związane, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na zwiększenie dostępności i liczby przeprowadzanych procedur. To bardzo ważny krok zwłaszcza w kontekście nabycia przez Synektik praw do 4 radiofarmaceutyków, gdyż znacząco poprawi to dostępność precyzyjnych metod diagnostycznych na terenie kraju oraz umożliwi import do państw ościennychmówi Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.Uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków w warszawskim zakładzie pozwoli Synektik znacznie zwiększyć skalę działalności. Wraz z zakończeniem transakcji nabycia radiofarmaceutyków oraz rejestracją zakładu produkcyjnego w Warszawie Grupa Synektik utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku w dziedzinie produkcji radiofarmeceutyków dzięki posiadaniu własnych produktów leczniczych, dwóch zakładów produkcyjnych, możliwości wytwarzania różnych preparatów oraz obsłudze 8 ośrodków diagnostycznych. Zarejestrowanie zakładu w Warszawie – drugiego po  działającym już i wytwarzającym na potrzeby komercyjne radiofarmaceutyki zakładu w Kielcach – nie tylko zwiększy skalę działalności spółki, ale także zoptymalizuje koszty  wytwarzania i proces dostawy produktów.

Analitycy Trigon DM 14 października 2014 wydali dla Synektik rekomendację „kupuj” z ceną docelową 34 zł. Kurs w dniu rekomendacji wynosił 21,5 zł. Analitycy podkreślają duży udział spółki w rynku radiofarmaceutyków (62% w 2014 roku). Perspektywa programów unijnych na zakup sprzętu medycznego oraz zmiany na rynku radiofarmaceutyków w Polsce w 2015 roku również są – według Trigon DM – szansą na wzrost dla Synektik. Zwłaszcza, że weszła w życie perspektywa unijna na lata 2014-20110 oraz programy regionalne. W związku z tym, że w 2014 roku nie ogłoszono przetargów z wykorzystaniem tych środków, należy spodziewać się intensyfikacji zamówień w tym sektorze w 2015 roku. Dodatkowo w raporcie zostały wzmiankowane prace badawcze Synektik nad własnymi radioznacznikami i współpraca z Hadasit nad radioznacznikiem kardiologicznym.

Po trzech kwartałach 2014 roku narastająco osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 48,1 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 1,97 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w analizowanym okresie osiągnął poziom 2,65 mln zł, a EBITDA wyniosła 5,48 mln zł.

W dniu 14 października akcje Synektik SA zadebiutowały na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Do obrotu dopuszczonych zostało 8.529.129 akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co stanowi 100% akcji spółki. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 22,40 zł i wzrósł o 1,8% w stosunku do ostatniego zamknięcia na rynku NewConnect. Wprowadzającym na rynek regulowany GPW był Trigon DM. Spółka nie prowadziła oferty publicznej – Synektik SA dysponuje środkami własnymi oraz pozyskanymi z emisji akcji na New Connect w grudniu 2013 roku.

Dodatkowo spółka – również w październiku 2014 roku – rozszerzyła umowę z Jagiellońskim Centrum innowacji Sp. z o.o. w Krakowie dotyczącą dostawy aparatu rezonansu magnetycznego AVANTO FIT o dostawę tomografu komputerowego SOMATOF Flash. Łączna kwota umowy opiewa na 14,4 mln zł.

Synektik – za pośrednictwem spółki zależnej Iason Sp. z o.o. – prowadzi produkcję radioznaczników (IASON Efdege i IASOflu), które są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej. Synektik posiada dwa zakłady produkcyjne w Kielcach i Warszawie.

Jednocześnie Synektik prowadzi badania nad nowymi, własnymi innowacyjnymi preparatami do obrazowania w medycynie nuklearnej w Centrum Badawczo-Rozwojowym na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kluczowe prace CBR koncentrują się w obszarze onkologii, kardiologii i neurologii, jak również optymalizacji technologii wytwarzania produktów.

W listopadzie 2013 roku Synektik zawarł z Hadasit Medical Research Services & Development Ltd. umowę licencji na tworzenie, używanie, rozwijanie i produkcję radiofarmaceutyków będących innowacyjnymi znacznikami do wykonywania badań diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego. Na podstawie udzielonej licencji Synektik może wytwarzać wspomniane produkty i wprowadzać je do obrotu. Udzielona przez spółkę Hadasit licencja jest licencją wyłączną, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.