Grupa ROBYG: przedterminowy wykup obligacji serii E i F

Grupa ROBYG podjęła decyzję o przedterminowym wykupie części obligacji serii E i wszystkich obligacji serii F. Spółka wykupi łącznie 100.000 sztuk obligacji – o wartości nominalnej 100 zł – serii E oraz 100.000 sztuk obligacji serii F – o wartości nominalnej 100 zł – obie serie wyemitowane w dniu 20 czerwca 2012 roku. Łączna wartość wykupionych obligacji wyniesie 20 mln zł. Zgodnie z obecnym harmonogramem wykupu obligacji, dniem ustalenia prawa do świadczeń będzie 12 grudnia 2014 roku, natomiast data wykupu – 20 grudnia, podczas gdy data faktycznej płatności przypadnie na 22 grudnia 2014 roku.

Uchwała o przedterminowym wykupie obligacji serii E i F – o łącznej wartości 20 mln zł – została podjęta 19 listopada 2014 roku. Dzień ustalenia praw do świadczeń przypada na 12 grudnia 2014 roku. Natomiast dzień wypłaty świadczeń przypada na 20 grudnia 2014 roku, podczas gdy data faktycznej płatności przypadnie na 22 grudnia 2014 roku ze względu na fakt, że data wykupu wypada w sobotę.

„Grupa ROBYG zdecydowała się na wcześniejszy wykup części wyemitowanych obligacji. Jest to znakomity dowód doskonałej kondycji finansowej spółki, jak również o konsekwentnym realizowaniu długoterminowej strategii związanej z kontrolą poziomu zadłużenia. Zarząd Grupy ROBYG uważa, że obecnie spółka charakteryzuje się wysokim poziomem płynności finansowej, dzięki czemu część gotówki może wykorzystać m.in. na wypłatę dywidendy (zależnie od rekomendacji Zarządu i uchwał podjętych podczas Rocznego Zgromadzenia Akcjonariuszy) i zakupy działek pod kolejne inwestycje. Ze względu m.in. na wysoką płynność spółka cieszy się zaufaniem instytucji finansowych, co ułatwia pozyskiwanie finansowania na realizację kolejnych projektów. Tym samym władze spółki zapewniają, że są w stanie płynnie prowadzić działalność powiększając bank ziemi oraz rozpoczynając kolejne inwestycje, co umożliwi systematyczne poszerzanie oferty i osiągnięcie kontraktacji na poziomie ponad 2000 lokali w 2014 roku” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

W dniu 29 października 2014 Grupa ROBYG dokonała emisji obligacji niezabezpieczonych serii L o wartości 60 mln zł. Spółka zamierza wprowadzić zaoferowane obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST. Ponadto w lutym 2014 roku spółka przydzieliła obligacje niezabezpieczone serii K1 i K2 o łącznej wartości 60 mln zł – popyt w ramach subskrypcji prywatnej znacząco przewyższył liczbę oferowanych obligacji.

Rada Nadzorcza zatwierdziła politykę dywidendy dla spółki na lata 2014-2015. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za lata 2014-2015 na poziomie 75%-80% skonsolidowanego zysku netto.

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

  • z zysku za 2010 rok w wysokości 0,07 zł na akcję, co stanowiło 27 % zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2011 rok w wysokości 0,12 zł na akcję, co stanowiło ponad 78% zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2012 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło niemal 31% zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowi około 30% zysku ekonomicznego netto

 

Grupa ROBYG osiągnęła narastająco po trzech kwartałach 2014 roku przychody w wysokości 284 mln zł (348 mln zł wliczając proporcjonalnie przychody z projektów joint venture). W tym okresie spółka osiągnęła narastający wynik kontraktacji na poziomie 1569 lokali (z uwzględnieniem rezygnacji), utrzymując tym samym pozycję lidera wśród polskich deweloperów giełdowych. Zysk księgowy netto Grupy narastająco po trzech kwartałach wyniósł 24 mln zł, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 51 mln zł