GK Pragma Faktoring dane za I półrocze 2014 r.

Fot. GK Pragma Faktoring

GK Pragma Faktoring opublikowała skonsolidowane dane za I półrocze 2014 r. Wyniki potwierdzają skuteczność wprowadzonej strategii, która zakłada budowę zdywersyfikowanego portfela należności faktoringowych generującego powtarzalne przychody i przepływy oraz cechującego się wysoką płynnością i rozproszeniem.

W I półroczu 2014 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów netto o ponad 17%, wzrost wyniku na sprzedaży o ponad 34% i wyniku brutto o 69% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zgodnie ze strategią kluczową dla Grupy usługą jest faktoring. W raportowanym okresie Pragma Faktoring odnotowała w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wartości portfela faktoringowego o 37% i przychodów netto z transakcji faktoringowych o 37%.

Kształt portfela należności Pragma Faktoring w pierwszym półroczu 2014 r.:

Portfel I półrocze 2014

saldo na dzień
1 styczeń 2014

kontraktacja za I półrocze 2014

wpływy
I półrocze 2014

saldo na dzień

30 czerwca 2014

Faktoring brutto

53 471 201

192 550 856

177 173 859

71 802 720

Faktoring netto

44 813 394

163 186 327

 

60 190 391

Pożyczki

45 978 274

46 724 839

60 725 199

31 827 611

Suma brutto

99 449 475

239 275 695

237 899 058

103 630 331

Suma netto

90 791 668

 

 

92 018 002

Budując portfel faktoringowy przywiązujemy ogromną wagę do systematycznego wzrostu jego dywersyfikacji, ponieważ w istotny sposób sprzyja to bezpieczeństwu i niskiej szkodowości portfela. Równie istotną wytyczną wynikającą ze strategii jest płynność i wysoka rotacja portfela” – podkreśla Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA

DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO

Transakcje faktoringowe

Obrót faktoringowy -należności sfinansowane
(tys. zł)

Ilość Klientów

Ilość Dłużników faktoringowych

Ilość faktur sfinansowanych przez Spółkę

Obrót (tys. zł)/ Dłużnik

I półrocze 2014 r.

192 550

179

950

17 148

203

I półrocze 2013 r.

148 034

149

462

9 917

320

I półrocze 2012 r.

124 034

143

306

7 447

405

 

Rotacja kluczowych aktywów:

01.01.-30.06.2014

01.01.-30.06.2013

Wskaźnik % rotacji w okresie*, w tym:

260,27%

200,73%

a. pożyczki

156,09%

50,58%

b. faktoring

337,46%

335,90%

* wskaźnik % rotacji wyliczony jako stosunek wpływów z aktywów w okresie / średnie saldo aktywów w okresie.

O 31 proc. do wartości 226 mln zł zwiększyła się wartość kontraktacji w I półroczu 2014 r.
w porównaniu z rokiem ubiegłym. W raportowanym okresie Pragma Faktoring S.A. nawiązała współpracę z 55 nowymi klientami.

Dobra kondycja finansowa Grupy jest dowodem na to, że przyjęty model biznesowy się sprawdza. Zarząd pozytywnie ocenia pierwsze półrocze 2014 r., a sukcesywnie powiększana liczba nowych klientów od kliku kwartałów będzie podstawą do wzrostu przychodów w przyszłości” – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA

Grupa zwiększa skalę działania, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości sumy bilansowej.
W stosunku do wartości na dzień 30.06.2013 roku wzrosła ona o 9%, do kwoty 103 797 tys. zł.