Fińska recepta na pogodzenie ambitnej polityki klimatycznej z konkurencyjnością gospodarki

W obliczu postępującego spadku konkurencyjności europejskiej gospodarki, coraz częściej pojawiają się pytania o zasadność prowadzenia ambitnej polityki klimatycznej. Nad możliwością pogodzenia tych obu z pozoru sprzecznych kwestii zastanawiali się uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei. Jednym z nich był wiceprezes Fortum Markus Rauramo, który przekonywał, że przy odpowiednim podejściu realizacja celów klimatycznych nie tylko nie obniży konkurencyjności Europy, ale przełoży się na jej wzrost w przyszłości.

Według Fortum ambitna polityka klimatyczna Unii Europejskiej, zobowiązująca kraje członkowskie do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia odsetka energii produkowanej ze źródeł odnawialnych powinna zostać utrzymana.
– Aby skutecznie realizować politykę klimatyczną Unia Europejska musi jak najszybciej określić wspólny, ambitny cel emisyjny, pozwalając jednocześnie państwom członkowskim na swobodny wybór sposobów jego osiągnięcia – powiedział Markus Rauramo, Wiceprezes Fortum.

Wśród potencjalnych rozwiązań, z których mogłyby skorzystać takie kraje jak Polska, jest stopniowe i rozsądne włączanie do miksu energetycznego lokalnie dostępnych, odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa. W opinii Fortum pozwoliłoby to nie tylko na spełnienie wymagań klimatycznych, ale także zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne kraju i Europy. Jest to zgodne z oczekiwaniami polskiego społeczeństwa, ponieważ jak pokazują badania opinii publicznej, zdaniem prawie 80% Polaków wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest najlepszym sposobem zapewnienia państwu niezależności energetycznej.

Kolejnym ważnym aspektem jest również tworzenie przyjaznego, przejrzystego i stabilnego otoczenia regulacyjnego. Obecnie podatki i dopłaty do „zielonej energii” nakładane przez władze krajowe często nie są w żaden sposób skoordynowane i wzajemnie się neutralizują. Przez to ich ogólna skuteczność jest znikoma.

– Stworzenie stabilnego oraz przewidywalnego systemu prawnego zachęci przedsiębiorstwa do inwestycji w energetykę. Przełoży się to na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, ograniczy wzrost cen energii i zapewni europejskiej gospodarce konkurencyjność niezbędną dla rozwoju kontynentu – dodał Markus Rauramo, Wiceprezes Fortum.
Fortum stoi na stanowisku, że pogodzenie ambitnej polityki klimatycznej z rozwojem europejskiej gospodarki jest nie tylko możliwe, ale konieczne. Wymaga jednak rozważnych działań legislacyjnych, które stworzą warunki do długofalowych inwestycji w sektorze energetycznym.
]