Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach

Analizy NBP: Obecnie prawie 30 banków centralnych realizuje strategię celu inflacyjnego. Wiele spośród nich modyfikowało ją w obliczu zmian zachodzących w gospodarce. Najnowsza publikacja ekspercka NBP pozwala prześledzić wprowadzone zmiany i ex post ocenić ich skuteczność.

Narodowy Bank Polski opublikował 21 października opracowanie „Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach”. Jego autorami są eksperci z Biura Strategii Polityki Pieniężnej w Instytucie Ekonomicznym NBP.

Pierwsza część opracowania zawiera podstawowe informacje na temat strategii celu inflacyjnego, wyjaśnia także powody, dla których wybrane banki centralne zdecydowały się na jej zastosowanie. W części drugiej zaprezentowano główne kierunki zmianstrategii. Za takie uznano – przyjmując jako kryterium zakres ich rozpowszechnienia – zwiększenie przejrzystości polityki pieniężnej oraz uwzględnienie w polityce pieniężnej kwestii związanych ze stabilnością systemu finansowego. Część trzecia pokazuje modyfikacje strategii celu inflacyjnego, które były lub są stosowane jedynie przez nieliczne banki centralne, m.in. wprowadzenie do strategii celu inflacyjnego celów operacyjnych, rozszerzenie strategii o dodatkowe cele polityki pieniężnej, zmiana definicji celu inflacyjnego oraz zmniejszenie znaczenia celu inflacyjnego w polityce banku centralnego. Opracowanie zamyka opis modyfikacji strategii celu inflacyjnego w Polsce. Pokazuje on, że znaczna część zmian była wprowadzana dość wcześnie, tj. zanim większość innych banków centralnych uwzględniła je w swoich strategiach. Dzięki temu strategia polityki pieniężnej NBP obecnie nie odbiega zasadniczo od standardów wyznaczonych przez banki centralne krajów rozwiniętych.

W opracowaniu znajdują się liczne ramki tematyczne, prezentujące pogłębione analizy wybranych zagadnień, m.in. „Wybór strategii polityki pieniężnej przez EBC”, „Doświadczenia krajów rozwiniętych ze strategią kontroli podaży pieniądza”, „Forward guidance w praktyce banków centralnych” oraz „Stosunek głównych banków centralnych do strategii celu inflacyjnego”. Na uwagę zasługują także załączniki, zawierające zestawienie podstawowych informacji o strategiach polityki pieniężnej wszystkich 27 banków centralnych stosujących strategię celu inflacyjnego, a także EBC i Banku Szwajcarii oraz Fed i Banku Japonii.