Dzięki Business Intelligence możesz więcej

Fot. UNIT4 TETA BI Center (Mateusz Jaworski)

Wartość światowego rynku rozwiązań Business Intelligence ciągle rośnie, a dostawcy tego oprogramowania zawzięcie ze sobą konkurują. Stawka jest duża: chodzi o kompleksową obsługę danych pochodzących z procesów biznesowych, które przebiegają w przedsiębiorstwach oraz są ewidencjonowane w systemach klasy ERP. Do procesów tych możemy z całą pewnością zaliczyć obsługę finansów i księgowości, zarządzanie majątkiem trwałym, obsługę kadrowo-płacową oraz koordynowanie takimi procesami logistycznymi jak zakup, sprzedaż i obrót magazynowy.

Do niedawna wśród odpowiedzialnych za inwestycję menedżerów wyższego szczebla panowało przekonanie, że szeroko rozumiany proces raportowania należy traktować jako dodatkowy, który nie wymaga korzystania z dedykowanego narzędzia wspierającego technologię raportowo-analityczną w organizacjach. Obecnie, firmy traktują kluczowe zestawienia i przekroje danych dostarczane przez oprogramowanie klasy Business Intelligence tak samo priorytetowo, jak wsparcie przez system ERP głównych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dostawcy systemów klasy Business Intelligence nieustannie ulepszają i starają się uprościć sposoby prezentacji informacji na pulpitach menedżerskich, czy też analizach wielowymiarowych tak, aby przedstawiały jak największą wartość merytoryczną.

BI w instytucjach finansowych i usługowych

Oprogramowanie klasy Business Intelligence to idealne narzędzie dla wszelkich jednostek charakteryzujących się rozbudowaną strukturą organizacyjną (wielofirmowość, wielooddziałowość, duża liczba punktów obsługi klienta, placówek bankowych, obsługiwanych regionów, makroregionów itd.). Możemy zatem do nich zaliczyć wszelkie instytucje finansowe w rozumieniu kodeksu spółek handlowych czy też prawa bankowego.

W obszarze finansowym, wspomniane organizacje często używają aplikacji do badania rentowności poszczególnych placówek czy też oddziałów. Przy odpowiedniej budowie planu kont, systemy klasy Business Intelligence umożliwiają pobieranie wymaganych danych dotyczących przychodów oraz kosztów związanych z ich funkcjonowaniem, dzieląc je na wybrane jednostki w strukturze organizacyjnej. W głównej mierze zależy to oczywiście od struktury konta i obiektów finansowych oraz zarządczych w niej zawartych np. oddział, placówka, koszt rodzajowy, rodzaj przychodu.

Koszty pod kontrolą

Instytucje analizując rentowność mają dostęp do kosztów i przychodów w formie ogólnej bądź szczegółowej. Pozwala to na zbadanie ich struktury oraz wyciągnięcie wniosków na temat optymalizacji. Przykładowo istnieje możliwość dokładnego sprawdzenia wartości różnych rodzajów przychodów, takich jak z tytułu: odsetek od kredytów, lokat międzybankowych, lokacyjnych papierów wartościowych (akcje, obligacje, bony pieniężne), a także przychodów, których źródłem są prowizje i opłaty z tytułu wydania, odnowienia czy zmiany limitu kart kredytowych i płatniczych, operacji gotówkowych, prowadzenia rachunków klientów itd.

Ponadto bardzo często systemy Business Intelligence posiadają gotowe struktury sprawozdań finansowych lub dają możliwość stworzenia własnej konstrukcji zestawienia finansowego. Wymaga to oczywiście parametryzacji ze strony konsultantów bądź przeszkolonych użytkowników. W efekcie każda pozycja raportu zostaje zdefiniowana w szczegółowy sposób wraz z adnotacją, czy dane powinny zostać pobrane w formie zagregowanej, czy też w kontekście wybranej placówki.

W obszarze majątku trwałego prognozuje się koszty jego amortyzacji sumarycznie oraz z rozbiciem na majątek posiadany i planowany. Ponadto raportuje się planowany nakład inwestycyjny w podziale na rodzaj nakładów oraz obszary działania organizacji. Z kolei w obszarze rozrachunków tworzone są automatyczne zestawienia na temat stanu należności i zobowiązań, ich wiekowania, analizy średnich terminów płatności. Analizy personelowe z reguły dotyczące stanu zatrudnienia z uwzględnieniem etatów w poszczególnych placówkach czy też oddziałach, badania rotacji pracowników, analizy kosztów wynagrodzeń z podziałem na poszczególne składniki płacowe w odniesieniu do różnych jednostek organizacyjnych, w formie dogłębnej oraz zagregowanej-skonsolidowanej.

Korzyści z wdrożenia systemu Business Intelligence

Niewątpliwą zaletą wdrożenia systemu klasy Business Intelligence z punktu widzenia podejmowania decyzji jest możliwość połączenia wielu źródeł ważnych danych. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownik bez problemu wiąże ze sobą informacje z obszaru finansowego z zestawieniami dotyczącymi kadr i płac, czy też szeroko pojętej logistyki. Przeprowadzanie analiz w różnych zakresach działania przedsiębiorstwa umożliwia zastosowanie nowoczesnej technologii przyczyniającej się do dużej wydajności przetwarzanych danych.

Automatyzacja raportów z poziomu systemu powoduje, że nie trzeba przeznaczać czasu na kolejną parametryzację zestawienia, w efekcie wzrasta szybkość procesu podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania w organizacji.

Narzędzia raportowo-analityczne oferowane przez system klasy Business Intelligence pozwalają na elastyczne dopasowanie rozwiązania do klienta i branży w której działa. Dodatkowo prezentacja danych odbywa się w sposób najwygodniejszy dla użytkownika – kluczowe informacje mogą zostać udostępniane w różnej formie (różne rodzaje dynamicznych wskaźników, KPI, formatowanie warunkowe, analizy wielowymiarowe itd.), wybranym użytkownikom na pulpicie menedżera bądź wysyłane bezpośrednio na wskazany e-mail w zdefiniowanych okresach czasu. Coraz popularniejszy staje się dostęp do analiz  przy użyciu przeglądarki internetowej, co daje gwarancję uzyskania aktualnych raportów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.