Dostęp do Internetu nawet dla 6 milionów europejskich domów dzięki systemowi bonów regionalnych?

Uczestnicy projektu SABER zaapelowali dziś do krajów członkowskich UE oraz ich samorządów lokalnych o wdrożenie skoordynowanych systemów bonów regionalnych. Mają one sprzyjać zwiększaniu świadomości w zakresie satelitarnych rozwiązań szerokopasmowych oraz ich akceptacji, a tym samym przezwyciężaniu wykluczenia cyfrowego w regionach wiejskich Europy.

Zgodnie z Tabelą wyników agendy cyfrowej z czerwca 2014 r. dostępu do stacjonarnych usług szerokopasmowych nie ma nadal około 6 milionów gospodarstw domowych, chociaż satelitarna łączność szerokopasmowa jest dostępna we wszystkich krajach UE. Systemami bonów administrują lokalne władze i pokrywają one koszt sprzętu oraz instalacji rozwiązań szerokopasmowych z publicznie dostępnych środków.

Wezwanie do działania wystosowano na końcowej konferencji dwuletniego projektu SABER — sieci tematycznej finansowanej przez UE. Na zorganizowanej w Brukseli konferencji Broadband for European Regions, from availability to penetration: the satellite contribution (Łączność szerokopasmowa dla regionów europejskich — od dostępności po penetrację rynku: udział łączności satelitarnej) projekt SABER zgromadził przedstawicieli 21 organów władz regionalnych z Europy, specjalistów od łączności satelitarnej oraz wpływowe osoby. Uczestnicy omawiali możliwość popularyzacji rozwiązań szerokopasmowych na obszarach wiejskich.

Na konferencji pod oficjalnym patronatem Włoskiej Prezydencji Rady Unii Europejskiej przemawiali tak dostojni goście, jak Mercedes Bresso, europosłanka i była prezydent regionu Piemont oraz Komitetu Regionów; Michel Lebrun, obecny prezydent Komitetu Regionów; Michel de Rosen, prezes i dyrektor naczelny Eutelsat oraz prezes Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Satelitarnych (ESOA); Eric Béranger, szef. ds. programów systemów kosmicznych w Airbus Defence and Space (poprzednio Astrium), a także Gerson Souto, dyrektor ds. rozwoju w SES.

Udział w Projekcie SABER pozwolił w stosunkowo krótkim okresie znacznie zwiększyć świadomość możliwości satelitarnej łączności szerokopasmowej w dziedzinie błyskawicznego przezwyciężania wykluczenia cyfrowego w Europie. Umożliwił on także wymianę najlepszych praktyk, a wszystko to z korzyścią dla europejskich regionów. To doskonały punkt wyjścia do przyszłych wdrożeń — powiedział Davide Zappalà, prezes CSI-Piemonte.

Szerokopasmowa łączność satelitarna to rozwiązanie praktyczne i perspektywiczne. Szybszą akceptację tej technologii w UE utrudniają jednak dwie bariery. Pierwsza to nieodpowiednia polityka Unii Europejskiej, która nie sprzyja zwiększaniu świadomości, akceptacji i popularności technologii satelitarnej, co udało się osiągnąć z powodzeniem w Ameryce Północnej i Australii. Druga to rozproszone zarządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na ten cel — administruje nimi Komisja Europejska, kraje członkowskie i regiony  powiedział w imieniu operatorów satelitarnych Michel de Rosen, prezes ESOA.

Na konferencji zaproponowano wdrożenie systemu bonów — programu ramowego na szczeblu UE lub poszczególnych krajów, którego wdrażanie, administracja i realizacja leżałyby w gestii regionów. Takie podejście typu „myślenie globalne, działanie lokalne” skuteczniej zwiększałoby świadomość w dziedzinie szerokopasmowej łączności satelitarnej i byłoby bardziej efektywne w administracji.

Systemy bonów, takie jak w hiszpańskiej Galicji, włoskim Piemoncie czy Eure-et-Loir we Francji, wykazały już swoją skuteczność w przełamywaniu barier kosztowych związanych ze sprzętem i instalacją oraz umożliwiły efektywne wykorzystanie środków publicznych. W ramach tych systemów mieszkańcom obszarów wykluczonych cyfrowo przysługuje bon pokrywający koszty uruchomienia dostępu w technologii satelitarnej lub instalacji. Bon ten można wykorzystać u różnych dostawców, co zapewnia rynkową konkurencyjność. W kontekście systemu bonów uczestnicy projektu SABER zaapelowali do UE o uwzględnienie terminali i usług satelitarnych w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w szczególności o formalne potwierdzenie uprawnień do wsparcia publicznego dla rozwiązań umożliwiających osiągnięcie przepustowości do 30 Mb/s do roku 2020.

  • Oprócz koordynowanego przez UE systemu bonów uczestnicy konferencji omawiali także rolę satelitarnej łączności szerokopasmowej w strategiach regionalnych, a także przyszłe wymagania w zakresie przepustowości satelitarnych rozwiązań szerokopasmowych z myślą o dalszym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców UE.
  • Kierowany przez CSI-Piemonte 24-miesięczny projekt SABER jest częściowo finansowany przez UE i zrzesza 26 partnerów reprezentujących 13 krajów, takich jak Eutelsat, SES Broadband Services, Airbus Defence and Space, a ponadto 21 organów władz regionalnych oraz publiczne i prywatne podmioty z branży informatyczno-telekomunikacyjnej. Celem projektu jest wspieranie wdrożeń łączności szerokopasmowej w regionach.

W ciągu swojego trwania projekt SABER zaowocował ważnymi, praktycznymi publikacjami (niektóre z nich są dostępne w kilku językach), które pomagają władzom państwowym i samorządom w przezwyciężaniu wykluczenia cyfrowego w Europie przy użyciu satelitarnej łączności szerokopasmowej.