Cięcia RPP: czy będą skuteczne? – Komentarz AKCENTY

Monika Krzywda, analityk AKCENTY, w związku z decyzjami podjętymi na dzisiejszym posiedzeniu RPP,wypowiada się na temat ogłoszonych cięć. 

Komentarz:

 “Skala cięć dokonanych przez RPP okaże się najprawdopodobniej zbyt słaba by przeciwdziałać czynnikom deflacyjnym w najbliższym miesiącu. Skuteczność przeprowadzonych w 2013 r.cięć (o 150 pkt.) na  stopie referencyjnej pozwala jednak progozować, że zamknięcie całego cyklu redukcji, wciąż wysokiego poziomu stóp, wywoła poprawę koniunktury w polskiej gospodarce. Należy jednak wziąć pod uwagę, że otoczenie zewnętrzne tzn. pogarszający się w ostatnim czasie klimat inwestycyjny w Niemczech, nieefektywna ekspansywna polityka monetarna prowadzona przez EBC oraz zauważalne spowolnienie koniunktury w całej strefie będą negatywnie oddziaływać na polską gospodarkę także w dłuższym okresie”.