BIG InfoMonitor: Spada odsetek nieterminowych płatności wśród polskich firm

W ciągu minionych trzech miesięcy bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażane Wskaźnikiem BIG, wzrosło o 1,7 pkt. proc. i wynosi obecnie 16 proc. Wynika to między innymi ze spadku odsetka nieterminowo regulowanych należności oraz malejącej liczby firm, dla których zaległe należności stanowią poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Optymistyczną zmianą, która nastąpiła w ciągu trzech miesięcy od publikacji poprzedniej części raportu, jest wzrost głównego Wskaźnika BIG o 1,7 pkt. proc. – mówi Sławomir Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor. – Co ciekawe, został on odnotowany pomimo narastającego konfliktu na Ukrainie i po wprowadzeniu kolejnej transzy sankcji gospodarczych w sierpniu 2014 r. Jak pokazują nasze badania, wzrost ten dotyczy większości przebadanych branż i sektorów, co pozwala przypuszczać, że dynamika ta zostanie utrzymana także w kolejnych miesiącach – dodaje Grzelczak.

 

Niewątpliwy wpływ na wzrost wskaźnika ma mniejszy odsetek firm, które wskazywałyby zatory płatnicze jako poważną barierę dla rozwoju ich biznesu. W stosunku do poprzedniej edycji badania różnica ta wynosi 9 pkt. proc. i obecnie zatory płatnicze jako problem traktuje 72 proc. respondentów. Dobry nastrój polskich przedsiębiorców wynika także z niskiego poziomu przeterminowanych wierzytelności, który w ciągu minionych 3 miesięcy nie uległ zmianie i co istotne, firmy nie prognozują, aby zmienił się w najbliższym czasie.

 

Wyniki najnowszej edycji badania wskazują również, że firmy szukają coraz skuteczniejszych sposobów na odzyskiwanie zaległych należności. Niemal połowa przedsiębiorstw skorzystała w ciągu ostatniego kwartału z usług komornika lub podjęła inne działania prawne zmierzające do odzyskania nieterminowych płatności od swoich kontrahentów.

 

Oznacza to, że przedsiębiorcy stają się coraz bardziej wyedukowani i korzystają z narzędzi , które pozwalają odzyskiwać zaległe należności – podkreśla Marcin Ledworowski, wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor. – Nadal jednak stosunkowo rzadko korzystają z potencjału, jaki dają bazy Biura Informacji Gospodarczej, zarówno w przypadku sprawdzania potencjalnych partnerów biznesowych, jak i odzyskiwania długów.

 

Jak wynika z 27. edycji Raportu BIG, niemal co trzecia firma (32 proc.) w celu ograniczenia ryzyka finansowego w ostatnim kwartale sprawdzała klientów w Rejestrze Dłużników BIG. Przedsiębiorstwa najczęściej próbują odzyskać wierzytelności poprzez wezwania do zapłaty: telefoniczne (86 proc.) i listowne (81 proc.). Trzecim najczęściej podejmowanym krokiem jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem, który wykorzystuje 72 proc. respondentów. Firmy stosunkowo rzadko decydują się na współpracę z Biurami Informacji Gospodarczej – kroki takie, jak wpisanie dłużnika do Rejestru BIG podjęło 37 proc. respondentów.

 

 

 

 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG* przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Umożliwia również dostęp do baz danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. BIG InfoMonitor posiada łącznie ponad 6 mln 100 tysięcy informacji i danych gospodarczych o dłużnikach. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i telekomunikacyjnego o przeterminowanym zadłużeniu. BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – nowoczesne narządzie do potwierdzania braku zaległości płatniczych. Certyfikat pomaga uzyskać przewagę w działaniach handlowych, wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż.

Więcej informacji o BIG InfoMonitor można znaleźć na stronie www.BIG.pl

*Ustawa o BIG : Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530)