Akcyza od alkoholu całkowicie skażonego – interpretacja Ministerstwa Finansów

Kwestia zwolnienia z akcyzy alkoholu całkowicie skażonego na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o akcyzie budziła wątpliwości od lipca 2013 r. kiedy to weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 162/2013 zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

Rozporządzenie to ma bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich (bez konieczności jego implementacji do porządku prawnego danego państwa). W celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości 12 września 2014 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną.
Czego dotyczy interpretacja?
Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o akcyzie zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Do lipca 2013 r. rozporządzenie nr 3199/93 było interpretowane w ten sposób, że wskazywało ono procedury skażania wprowadzone zgodnie z wymogami poszczególnych państw członkowskich, jednakże alkohol był uznawany za całkowicie skażony nie tylko wtedy gdy został skażony w danym państwie członkowskim procedurą przewidzianą dla tego państwa ale również wtedy, gdy był w tym państwie skażany procedurą przewidzianą dla innego państwa (np. za całkowicie skażony uznawano alkohol skażony w Polsce zgodnie z procedurą węgierską).
Od 1 lipca 2013 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 162/2013 zmieniające załącznik do rozporządzenia 3199/93. Rozporządzenie wykonawcze wprowadziło procedurę skażania stosowaną we wszystkich państwach członkowskich (tzw. euroskażalnik) oraz dodatkowe procedury skażania stosowane w niektórych państwach członkowskich. O ile nie było wątpliwości, że euroskażalnikiem można skażać alkohol całkowicie we wszystkich państwach członkowskich, o tyle powstała wątpliwość czy nadal alkoholem skażonym całkowicie będzie alkohol skażany w danym państwie członkowskim (np. w Polsce) procedurami przewidzianymi dla innego kraju (np. Węgier).
Do tej kwestii odniósł się Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej. MF powołując się na interpretację rozporządzenia wykonawczego 162/2013 przez Komisję Europejską wskazał, że:
• w przypadku importu do Polski za alkohol całkowicie skażony uznaje się alkohol skażony euroskażalnikiem lub metodami zgłoszonymi przez Polskę;
• w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia za alkohol skażony całkowicie uznaje się alkohol skażony euroskażalnikiem lub metodą skażania zgłoszoną przez państwo członkowskie, w którym nastąpiło skażenie takiego alkoholu;
• za alkohol całkowicie skażony wyprodukowany w kraju uznaje się alkohol skażony euroskażalnikiem lub metodami zgłoszonymi przez Polskę.
Skutki interpretacji
Interpretacja ma znaczenie dla podmiotów, które korzystają ze zwolnienia z akcyzy w stosunku do alkoholu całkowicie skażonego – zarówno dla producentów tego alkoholu w kraju (podmiotów skażających) jak i zużywających alkohol w swojej działalności np. producenci kosmetyków, podmioty z branży chemicznej czy farmaceutycznej. Podmioty te mogą być bowiem zobowiązane do zapłaty akcyzy jeżeli okaże się, że produkują lub zużywają alkohol, który jest skażony niezgodnie z wytycznymi wskazanymi w interpretacji ogólnej.
Co należy zrobić?
Podmioty, które zużywają w swojej działalności alkohol całkowicie skażony powinny dokonać weryfikacji jaką metodą został skażony alkohol m.in. poprzez analizę protokołu skażenia. W szczególności, sprawdzeniu powinien podlegać alkohol nabywany w kraju. Przed wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego nr 162/2013 wiele podmiotów w Polsce skażało alkohol skażalnikiem węgierskim czy też łotewskim, który był chętnie wykorzystywany przez podmioty z branży kosmetycznej czy farmaceutycznej. W świetle wydanej interpretacji ogólnej, alkohol skażony według procedury łotewskiej czy węgierskiej nadal może korzystać ze zwolnienia z akcyzy jednakże pod warunkiem, że skażenie alkoholu odbyło się na Węgrzech czy na Łotwie (co powinno wynikać m.in. z protokołu skażenia).