21-procentowy wzrost kontraktacji usługi faktoringu

6 lipca 2015 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe po I półroczu. Można zaobserwować 21-procentowy wzrost kontraktacji usługi faktoringu oraz wysoki wzrost liczby nowych Klientów.

W  I półroczu łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring SA wyniosła 263,2 mln zł, co stanowi wzrost o 16% w stosunku do I półrocza 2014 r. Zgodnie z realizowaną strategią widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 21% r/r oraz zmniejszenie wartości kontraktacji usług pożyczkowych o 10% r/r. Usługa faktoringu stanowi 89% kontraktacji ogółem.

W I półroczu Pragma Faktoring SA podpisała umowy łącznie ze 100 nowymi klientami.

WARTOŚĆ KONTRAKTACJI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU (w tys. zł)

 

I półrocze 2015

I półrocze 2014

r/r

Faktoring z regresem

105 347

119 232

88%

Faktoring ubezpieczony
z regresem

85 403

61 120

140%

Faktoring eksportowy *

19 397

12 190

159%

FAKTORING RAZEM

233 012

192 551

121%

POŻYCZKI

30 238

33 533

90%

RAZEM

263 250

226 084

116%

* faktoring nominowany w walucie obcej, należności z regresem, w większości przypadków także ubezpieczone

„Jestem zadowolony z osiągniętych w I półroczu 2015 r. wyników dotyczących sprzedaży usług.
W I półroczu 2015 r. podpisaliśmy 100 nowych umów faktoringowych. Pragma Faktoring będzie
w kolejnych kwartałach regularnie zwiększać przychody i zyski, co w powiązaniu z bardzo dobrą sytuacją finansową Spółki, pozwoli na  systematyczny wzrost jej wartości
.” – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

Pragma Faktoring S.A. na dzień 30.06.2015 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 101,5 mln zł, co stanowi 9-cio procentowy wzrost r/r. Portfel faktoringowy zwiększył się o 16% r/r,
a pożyczkowy uległ zmniejszeniu o 15% w stosunku r/r osiągając wartość 18,7 mln zł. Portfel faktoringowy stanowi 82% całości portfela.

 „Chciałbym podkreślić również istotny wzrost dywersyfikacji portfela faktoringowego poprzez wzrost ilości Klientów, Odbiorców i ilości sfinansowanych faktur. Do systematycznego wzrostu dywersyfikacji portfela przywiązuję ogromną wagę, ponieważ w istotny sposób sprzyja to jego bezpieczeństwu
i niskiej szkodliwości.”–
dodaje Tomasz Boduszek.

 

DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO

Okres

Obrót faktoringowy -należności sfinansowane
(tys. zł)

Liczba klientów

Liczba odbiorców (płatników)

Ilość faktur sfinansowanych przez Spółkę

Obrót
(tys. zł)/ Odbiorca

1 półrocze 2015

233 012

283

1 156

17 387

202

1 półrocze 2014

192 550

179

950

17 148

203

1 półrocze 2013

148 034

149

462

9 917

320

1 półrocze 2012

124 034

143

306

7 447

405