Loading the player ...

Wypowiedź: ks. dr Andrzej Paś, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Michał Woś, Minister ds. Pomocy Humanitarnej.

Polska, jako kraj z wielowiekową tradycją współistnienia na swoim terytorium różnych grup religijnych, przywiązuje szczególne znaczenie do kwestii poszanowania wolności wyznania w świecie oraz do promowania i ochrony praw osób należących do mniejszości religijnych. Nie akceptujemy żadnych aktów przemocy wobec osób należących do mniejszości religijnych przez kogokolwiek i gdziekolwiek by nie były one popełniane.

Od kilku lat Polska postuluje zwiększenie zaangażowania organizacji międzynarodowych w działania na rzecz wolności religijnej i praw osób należących do mniejszości religijnych, tak by były przedmiotem ich wspólnych działań. W ramach naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wskazujemy na znaczenie dialogu międzyreligijnego jako istotnego elementu zmniejszającego napięcia w stosunkach międzynarodowych.
Na początku 2019 r., Polska, głęboko zaniepokojona bezprecedensowym wzrostem nienawiści na tle religijnym i – co za tym idzie – zwiększającą się dyskryminacją i prześladowaniami osób należących do mniejszości religijnych, wyszła z inicjatywą upamiętnienia ofiar prześladowań religijnych. Wspólnie z międzyregionalną grupą państw: Brazylią, Egiptem, Irakiem, Jordanią, Kanadą, Nigerią, Pakistanem i Stanami Zjednoczonymi, Polska przygotowała projekt rezolucji dotyczący ustanowienia 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Rezolucja w tej sprawie została przyjęta, przez konsensus na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ 28 maja 2019. Projekt rezolucji zaprezentował Zgromadzeniu Ogólnemu Minister Jacek Czaputowicz.
Międzynarodowy Dzień nie jest związany z żadną konkretną religią czy wyznaniem. Upamiętnia on wszystkie ofiary prześladowań religijnych bez względu na szerokość geograficzną czy też pochodzenie, gdyż wolność religijna jest podstawowym prawem każdego człowieka.

W marcu 2019 r. Polska przystąpiła do międzyregionalnej grupy państw International Contact Group on Freedom of Religion of Belief, pod przewodnictwem USA i Kanady, które podejmują wspólne działania na rzecz promowania wolności religijnych w świecie. Aby wzmocnić przekaz o konieczności poszanowania wolności religii i wyznania, jako podstawowego prawa każdego człowieka Minister zdecydował o przyznaniu tegorocznej Nagrody „Pro Dignitate Humana” panu Panu Naveedowi Walterowi, dyrektorowi Human Rights Focus Pakistan. Pan Walter otrzymał nagrodę za skuteczne działanie na rzecz obrony praw mniejszości religijnych i wolności religii oraz dialogu międzyreligijnego. Nagroda zostanie wręczona w Nowym Jorku w dniu 22 sierpnia 2019 r. w godzinach popołudniowych czasu nowojorskiego. Polska jest zdeterminowana, żeby działać na rzecz poprawy sytuacji osób należących do mniejszości religijnych na świecie i będzie kontynuowała swoją aktywność na arenie międzynarodowej w tej dziedzinie.