Loading the player ...

Wypowiedź: Aneta Podyma, prezes zarządu Pramerica Życie TUiR SA.

Niemal połowa (47%) Polaków uważa, że posiadanie ubezpieczenia na życie jest ważne. Podobne  zdanie wyraża 63% Amerykanów – pokazał raport „Pramerica Insight: Polacy i Amerykanie o finansach osobistych”. Polacy częściej niż  Amerykanie chcą zapewnić sobie możliwość pokrycia niespodziewanych wydatków na leczenie (68%), a także częściej myślą o bezpieczeństwie finansowym  swoich bliskich  (66%). Amerykanie dążą do utrzymania swojego standardu życia na emeryturze (78%) oraz liczą, że oszczędności wystarczą na cały czas spędzony na emeryturze (72%). Wskazuje to na silną potrzebę ochrony rodziny w Polsce oraz koncentrację Amerykanów na swojej finansowej przyszłości.

Polacy nie czują się najlepiej w operowaniu bardziej zaawansowanymi instrumentami finansowymi. Swoje kompetencje   w zakresie zarządzania własnymi pieniędzmi wysoko ocenia jedynie 43% Polaków, przy 76% Amerykanów. Potwierdzeniem niskiej wiedzy ekonomicznej jest fakt, że nasi rodacy najchętniej wskazują lokatę bankową jako źródło finansowania swoich wydatków w przyszłości (64% badanych), a swoje poczucie bezpieczeństwa opierają na składkach  z ZUS (54%) oraz kontach oszczędnościowych (48%). Co trzeci Polak (36%) dostrzega wartość ubezpieczenia na   życie i jego znaczenie w budowaniu poczucia bezpieczeństwa finansowego na przyszłość. To rodzi przekonanie,  że gdyby Polacy byli lepiej przygotowani pod względem finansowym, chętniej korzystaliby z dostępnych na rynku produktów ochronno-oszczędnościowych, które oferują wyższą rentowność w porównaniu z lokatami i kontami oszczędnościowymi,  szczególnie w okresach niskich stóp procentowych.

Ponad połowa Amerykanów 56% i 39% Polaków deklaruje, że realizuje swój plan oszczędnościowy z wyprzedzeniem lub jest na dobrej drodze do jego wykonania. Jednak działania podejmowane przez naszych rodaków rzadko wychodzą poza strefę  planowania.  Znacznie  chętniej  koncentrujemy  się  na  szacowaniu  wysokości  składek,  jakie  otrzymamy  z ZUS (50%) lub potencjalnych miesięcznych wydatków na emeryturze (26%). Jedynie co piąty Polak faktycznie opracowuje swój cel oszczędnościowy, a zaledwie 16% ankietowanych rzeczywiście spotkało się z doradcą, aby taki plan przygotować i przejść z planowania do realizacji swoich celów finansowych. Ta rozbieżność pomiędzy 39% Polaków deklarujących realizację planu oszczędnościowego, a 16% faktycznie podejmujących aktywności w tym kierunku pokazuje, że w Polsce jest silna potrzeba zwiększenia świadomości wagi zabezpieczeń emerytalnych. Dla branży jest     to okazja i odpowiedzialność, by pomagać Polakom podejmować działania i planować ich finansową przyszłość.

Z pewnością jednym z czynników decydujących o ocenie całego sektora finansowego są osobiste  doświadczenia klientów z firmami, a tu kluczową rolę pełnią doradcy finansowi i agenci ubezpieczeniowi. Z ich pomocy skorzystała blisko połowa Amerykanów (48%) i jedynie 27% Polaków.

Jednocześnie tylko jeden na pięciu ankietowanych Polaków (22%) jest zadowolony z tego, jak obsługują go instytucje finansowe. Badane osoby wskazały na kilka obszarów, których poprawa może wpłynąć pozytywnie na ocenę świadczonych usług. Przede wszystkim polscy klienci oczekują komunikowania się językiem pozbawionym fachowego żargonu (28%),  oferowania  wysokiej  jakości  produktów  i  usług  (27%),  dawania  poczucia,  że  są  otoczeni  najwyższą troską (22%) oraz przestrzegania przez wybraną przez nich firmę etyki w biznesie (14%).

– Nasza analiza rynku zamożnych i średnio zamożnych konsumentów usług finansowych dała nam bardzo ciekawą wiedzę. Na  jej  podstawie  sformułowaliśmy  mapę  szans, jakie stoją dziś przed firmami z rynku finansowego, by odbudować zaufanie konsumentów i oferować lepsze usługi. Ich wykorzystanie wpłynie pozytywnie na  finanse klientów i rozwój całego rynku. Są to: postawienie rodziny w centrum uwagi; skupienie się na potrzebie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa; dopasowanie oferty do indywidualnego klienta; uwzględnienie specjalnych potrzeb młodych osób w konstruowaniu produktów finansowych; edukowanie konsumentów; podnoszenie profesjonalizmu doradców finansowych; stawianie etyki zawodowej na pierwszym miejscu; budowanie zaufania konsumentów do sektora usług finansowych   oraz   wykorzystanie   możliwości,  jakie daje powszechny dostęp do Internetu i nowe technologie – podsumowuje wnioski z badania Aneta Podyma, prezes zarządu Pramerica Życie TUiR SA.

Badanie pokazuje, że aż 72% Polaków posiadających indywidualne ubezpieczenie na życie jest pewnych lub bardzo pewnych, że w razie własnej choroby lub  śmierci  zapewni  swoim  bliskim  podobny  standard  życia.  Równocześnie 61% osób, które nie posiadają polisy na życie, czuje w tym obszarze niepewność.