Zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur będzie kosztować co najmniej 20 mld zł do 2030 roku

We wtorek, 30 września, Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS, związaną z wprowadzeniem nowych zasad waloryzacji świadczeń. – Nawet jednorazowe zastosowanie nowego mechanizmu podwyższania rent i emerytur może wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych znacznych wydatków przez wiele kolejnych lat – ostrzega ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Biorąc pod uwagę nierównowagę finansową polskiego systemu ubezpieczeń społecznych oraz niekorzystne tendencje demograficzne, zaakceptowane przez rząd rozwiązanie może okazać się istotnym obciążeniem dla sektora finansów publicznych.

 

Jak wskazali przedstawiciele strony rządowej, dodatkowy koszt zastosowania mechanizmu kwotowo-procentowego przy waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. wyniesie 1,7 mld zł. Wyższe świadczenia będą jednak musiały być wypłacane nie tylko w przyszłym roku, lecz także przez wiele kolejnych lat. Z naszych szacunków wynika, że jeszcze w 2020 r. dodatkowe roczne wydatki związane z jednorazową zmianą zasad waloryzacji w przyszłym roku będą kształtować się na poziomie 1,4 mld zł, a w 2025 r. – 1,1 mld zł.

 

Z powyższych szacunków wynika, że nawet jeśli budżet na przyszły rok zniesie dodatkowy ciężar kosztów waloryzacji, to jednak w gorszych czasach obciążenia z nimi związane mogą okazać się zbyt duże. Potencjalne problemy zostałyby natomiast spotęgowane, gdyby rząd zdecydował się na zastosowanie podobnych zasad waloryzacji nie tylko w 2015 r., lecz także w kolejnych latach.

 

Intencja strony rządowej czyli poprawa sytuacji świadczeniobiorców, jest dobra, jednakże w niedostatecznym stopniu uwzględniono interes przyszłych emerytów. Jako osoby ubezpieczone i płacące podatki będą oni bowiem musieli sfinansować dodatkowe wydatki sektora publicznego na świadczenia, nie mogąc liczyć w zamian na wyższe emerytury. Reforma emerytalna z 1999 r. wprowadziła zasadę, zgodnie z którą wysokość emerytury jest ściśle uzależniona od łącznej kwoty wpłaconych do ZUS składek. Zmienione zasady waloryzacji podważają zatem podstawy, na których oparty został nowy system emerytalny.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP