Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

W dniu 2 lutego 2015 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w IV kwartale 2014 r. oraz przewidywania na I kwartał 2015 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie grudnia 2014 r. i stycznia 2015 r. wypełniło 26 banków, o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86%.

W IV kwartale 2014 r. banki złagodziły kryteria oraz część warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Banki biorące udział w ankiecie obniżyły marżę kredytową, złagodziły wymagania odnośnie do zabezpieczeń i wydłużyły maksymalny okres kredytowania. Złagodzenie polityki kredytowej banki uzasadniały głównie niższym ryzykiem związanym z przewidywaną sytuacją gospodarczą oraz lepszą sytuacją największych kredytobiorców. Jednocześnie, większość banków nie odczuła istotnych zmian popytu na kredyty dla przedsiębiorstw.W I kwartale  2015 r. ankietowane banki przewidują dalsze łagodzenie polityki kredytowej, w większym stopniu w odniesieniu do małych i średnich niż dużych przedsiębiorstw. Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty przedsiębiorstw, zwłaszcza ze strony małych i średnich przedsiębiorstw.

W IV kwartale 2014 r. ankietowane banki nie zmieniły w istotny sposób kryteriów polityki kredytowej dla kredytów mieszkaniowych. Większość warunków udzielania kredytów mieszkaniowych również się nie zmieniła, z wyjątkiem marż kredytowych, które zostały obniżone. Niewielkie złagodzenie polityki kredytowej banki uzasadniały zmianą presji konkurencyjnej. W opinii banków popyt na kredyty mieszkaniowe w IV kwartale 2014 r. nie uległ istotnym zmianom. W I kwartale 2015 r. banki zapowiadają istotne zaostrzenie kryteriów polityki kredytowej oraz przewidują spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, co związane jest z wejściem w życie od stycznia 2015 r. niższego limitu nadzorczego LtV dla kredytów mieszkaniowych.

Ankietowane banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych w IV kwartale 2014 r. Nastąpiło także złagodzenie warunków kredytowych, które w największym stopniu dotyczyło marż kredytowych. Banki złagodziły również wymagania dotyczące zabezpieczeń, wydłużyły okres kredytowania oraz podwyższyły maksymalną kwotę kredytu. Do głównych czynników wpływających na złagodzenie polityki kredytowej ankietowane banki zaliczyły decyzje NBP w zakresie polityki pieniężnej oraz zmianę presji konkurencyjnej. W I kwartale 2015 r. banki spodziewają się znacznego wzrostu zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi i zapowiadają istotne złagodzenie polityki kredytowej.