Wspieranie inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą zasady „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, którego celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wprowadzone zmiany są bardzo atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ poszerzają listę sektorów priorytetowych o sektory rolniczo-spożywczy oraz biotechnologii zielonej, a także obniżają wymagania dotyczące minimalnej wartości inwestycji w sektorze badawczo-rozwojowym. Ponadto, dla sektora B+R uszczegółowiono kryteria wyliczania wsparcia. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do 2015 r.

I. Wysokość dofinansowania

Wsparcie można uzyskać z tytułu:
1. kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy:

 • do 15 600 PLN dofinansowania na jedno miejsce pracy.

Pomoc udzielana inwestycjom zlokalizowanym w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej ulegnie zwiększeniu o 5%.

2. kosztów kwalifikowanych inwestycji:

 • do 7,5% kosztów kwalifikowanych inwestycji produkcyjnych realizowanych w sektorach priorytetowych oraz inwestycji znaczących,
 • do 10% kosztów kwalifikowanych wsparcia dla inwestycji zaliczanych do sektora B+R.

Pomoc udzielana inwestycjom zlokalizowanym w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej ulegnie zwiększeniu o 5 punktów procentowych.

II. Do kogo kierowane jest wsparcie

 • Przedsiębiorcy z sektorów priorytetowych dla gospodarki:
  – motoryzacyjnego,
  – elektronicznego,
  – lotniczego,
  – biotechnologii,
  – rolno-spożywczego.
 • Przedsiębiorcy z sektora usług nowoczesnych pod specjalnymi warunkami oraz z sektora B+R.
 • Przedsiębiorcy realizujący inwestycje znaczące

III. Warunki uzyskania wsparcia

1. Sektor priorytetowy:

 • 40 mln PLN kosztów kwalifikowanych i 250 nowych miejsc pracy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy lub
 • 160 mln PLN kosztów kwalifikowanych i 50 nowych miejsc pracy z tytułu nowej inwestycji

2.Inwestycje znaczące:

 • 750 mln PLN kosztów kwalifikowanych i 200 nowych miejsc pracy lub
 • 500 mln PLN kosztów kwalifikowanych i 500 nowych miejsc pracy

3. Sektor nowoczesnych usług:

 • 1,5 mln PLN nakładów inwestycyjnych w środki trwałe i 250 nowych
  miejsc pracy tylko z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

4. Sektor B+R:

 • 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem oraz:
 • 1 mln PLN całkowitych kosztów inwestycji z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy lub
 • 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych z tytułu nowej inwestycji

IV. Czynniki sukcesu

W zależności od rodzaju inwestycji lub tytułu, z jakiego przyznawane jest wsparcie:

 • nakłady inwestycyjne,
 • poziom zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem,
 • lokalizacja,
 • koszty inwestycji na jednego pracownika,
 • sektor przemysłu,
 • procesy wykonywane przez firmę (dot. sektora usług nowoczesnych i B+R),
 • współpraca z uczelniami wyższymi, zaangażowanie w eksport i inne.