Ważna decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało bardzo korzystną dla przedsiębiorców zmianę, dotyczącą kolejności zaspokajania wierzytelności z majątku upadłego. – W projekcie ustawy Prawo restrukturyzacyjne projektodawca pozbawia Skarb Państwa przywileju pierwszeństwa i stawia go na równi z podmiotami prywatnymi w walce o zaspokojenie roszczeń z majątku upadłego przedsiębiorcy – mówi Łukasz Czucharski z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

 

W obecnym stanie prawnym Skarb Państwa zaspokaja wierzytelności z tytułu zobowiązań podatkowych i części zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed wierzycielami prywatnymi.

 

Z wejściem w życie nowej ustawy restrukturyzacyjnej, po zaspokojeniu m.in. należności pracowniczych, alimentacyjnych, rent czy kosztów postępowania upadłościowego wierzyciele prywatni będą mogli dochodzić przysługujących im należności na równi ze Skarbem Państwa.

 

Nowe regulacje z pewnością ucieszą przedsiębiorców, ponieważ zwiększają ich szansę na odzyskanie choć części należności od swoich dłużników. Do tej pory nie było to wcale oczywiste. Nierzadko bowiem dochodziło do sytuacji, w których po zaspokojeniu wierzytelności Skarbu Państwa dla wierzycieli prywatnych niemających zabezpieczenia na majątku dłużnika nie zostawało już nic z masy upadłościowej.

 

Jest to bezsprzecznie bardzo pozytywna zmiana, za którą należy pochwalić Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt ustawy został przekazany pod głosowanie sejmu.

 

Łukasz Czucharski, Komitet Podatkowy Pracodawców RP