Ułatwienia dla przedsiębiorców – zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

22 lipca 2014 r. na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie tzw. IV ustawy deregulacyjnej, czyli kolejnej ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa ta zawiera nowelizację szeregu aktów prawnych, które mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – m.in. ustawy o podatku akcyzowym. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany zaproponowane w projekcie ustawy, który został przekazany do Sejmu.  

Wiążąca Informacja Akcyzowa
Wśród projektowanych przepisów dotyczących podatku akcyzowego, na pierwszy plan wysuwa się propozycja dotycząca wprowadzenia instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej (dalej: „WIA”). Wprowadzenie WIA ma służyć m.in. ograniczeniu wątpliwości co do prawidłowej klasyfikacji danych wyrobów do właściwego kodu Nomenklatury Scalonej (kodu CN). Dokonanie prawidłowej klasyfikacji wyrobów ma kluczowe znaczenie, gdyż przekłada się na właściwe zidentyfikowanie wyrobów podlegających akcyzie i określenie szczegółowych zasad i wymogów mających zastosowanie w danym przypadku.

Zgodnie z przedstawionym projektem, WIA:

 • będzie mogła dotyczyć wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego;
 • wydawana będzie na wniosek podmiotów zainteresowanych przez dyrektorów izb celnych w formie decyzji;
 • będzie wiążąca jedynie dla podmiotu na rzecz którego została wydana;
 • będzie ważna przez 3 lata od daty wydania.

Klasyfikacja wyrobów akcyzowych do właściwego kodu CN stanowi podstawę dla prawidłowego traktowania danego wyrobu dla celów akcyzy w związku z tym wprowadzenie WIA jest bardzo korzystne dla podatników, gdyż będzie stanowić narzędzie służące wyjaśnianiu wielu wątpliwości w tym zakresie.

Rezygnacja z obowiązku informowania o formie ewidencji

Inną istotną zmianą zaproponowaną w projekcie jest zniesienie obowiązku informowania naczelnika urzędu celnego o wybranej formie prowadzenia ewidencji. Wymóg ten w chwili obecnej ma zastosowanie do szeregu ewidencji, których obowiązek prowadzenia nakładają przepisy ustawy o podatku akcyzowym (przykładowo ewidencja wyrobów zwolnionych od akcyzy, czy też ewidencja składu podatkowego).

Na gruncie obecnego stanu prawnego, niedochowanie wymogu poinformowania o formie ewidencji może mieć szereg negatywnych następstw – m.in. może wiązać się z ryzykiem nałożenia na osoby odpowiedzialne za rozliczenia akcyzowe sankcji karno-skarbowych.

Proponowana rezygnacja z informowania o wybranej formie ewidencji stanowi pozytywny krok na drodze do zmniejszania formalności związanych z rozliczaniem podatku akcyzowego.

Oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego

Kolejna proponowana zmiana, którą również należy ocenić pozytywnie, dotyczy nowelizacji przepisów regulujących oświadczenia o przeznaczeniu wyrobu energetycznego na cele opałowe.

Obecne przepisy ustawy o podatku akcyzowym przewidują zamknięty katalog podmiotów,
z którymi oświadczenie o przeznaczeniu danego wyrobu na cele opałowe, może zostać ujęte w umowie okresowej dotyczącej dostawy tego wyrobu (umieszczenie oświadczenia
w umowie zwalnia z obowiązku uzyskiwania każdorazowo ww. oświadczenia). Według proponowanej nowelizacji, takie oświadczenie będzie mogło zostać umieszczone w umowie
z jakimkolwiek podmiotem (rozszerzenie katalogu).

Istotną zmianą będzie również ograniczenie informacji, które powinny znaleźć się na oświadczeniu. W porównaniu do wymogów wynikających z obecnie obowiązujących przepisów, usunięty zostanie m.in. wymóg zamieszczania informacji o ilości urządzeń grzewczych posiadanych przez dany podmiot, jak również informacji o lokalizacji owych urządzeń.

Za najbardziej doniosłą zmianę dotyczącą kwestii oświadczeń o przeznaczeniu wyrobu na cele opałowe należy jednakże uznać zaproponowaną zmianę dotyczącą sankcji za nieprzekazanie w stosownym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń. W chwili obecnej nieprzekazanie owego zestawienia wiążę się z zastosowaniem sankcji polegającej na konieczności uiszczenia akcyzy według podwyższonej stawki.

Zgodnie z założeniami przedstawionego projektu ustawy nowelizującej, niezłożenie bądź złożenie nieterminowe zestawienia oświadczeń nie będzie skutkowało zwiększeniem stawki. Niemniej, biorąc pod uwagę projekt z 17 lipca 2014 r. ustawy zmieniającej Ordynację podatkową będzie to skutkowało sankcjami przewidzianymi dla niezłożenia, czy nieterminowego złożenia deklaracji. Zgodnie, bowiem z tym projektem zestawienie oświadczeń będzie uznawane za deklarację, czego konsekwencją będzie również m.in. możliwość dokonywania ich korekty.

Pozostałe propozycje zmian

Dodatkowo, zasygnalizować należy pozostałe zmiany przewidziane w projekcie IV ustawy deregulacyjnej:

 • doprecyzowanie regulacji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego w związku
  z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem samochodu osobowego, niezarejestrowanego wcześniej w kraju;
 • zmiany w zakresie oznaczania znakami akcyzy win wyprodukowanych przez rolnika będącego „małym” producentem win (produkującego w ciągu roku mniej niż 100 hektolitrów wina, wyłącznie z własnych upraw);
 • rozszerzenie możliwości stosowania na gruncie akcyzy Wiążącej Informacji Taryfowej
  w odniesieniu do samochodów osobowych.

Na chwilę obecną trudno przewidzieć, które z projektowanych zmian wejdą w życie, jak również jaki będzie ich ostateczny kształt. Niemniej jednak już teraz warto śledzić prace legislacyjne w tym zakresie m.in. w celu dokonania oceny jaki wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą mogą mieć projektowane zmiany.