Synektik – rozszerzenie umowy z Jagiellońskim Centrum Innowacji. Kontrakt na 14,4 mln zł

Synektik SA – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – rozszerzył umowę z Jagiellońskim Centrum innowacji Sp. z o.o. w Krakowie dotyczącą dostawy aparatu rezonansu magnetycznego AVANTO FIT o dostawę tomografu komputerowego SOMATOF Flash. Łączna kwota umowy opiewa na 14,4 mln zł, a jej realizacja nastąpi w ciągu pięciu miesięcy. W ramach zawartych umów Synektik będzie odpowiedzialny za dostawę urządzeń, instalację oraz szkolenie użytkowników.

Dodatkowo Synektik zakończył właśnie realizację umowy na dostawę rezonansu magnetycznego z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – oddział w Gliwicach. Umowa została zawarta w maju 2014 roku – w drodze postępowania o zamówienie publiczne – i opiewała na ponad 13,2 mln złotych. Zakup sprzętu został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-20013.

„Dostawa sprzętu do badań obrazowych to jeden z segmentów działalności Synektik. Najnowsze kontrakty pokazują, że polska służba zdrowia rozwija się w tym kierunku i dąży do spełniania międzynarodowych standardów. W ciągu ostatnich 4 lat znacząco wzrosła liczba ośrodków wykonujących badania PET/CT – podobną tendencję zauważamy w kwestii wyposażania polskich ośrodków w aparaty do badań MRI. Znaczącą rolę w tym procesie mają nie tylko dofinansowania dla placówek medycznych z Unii Europejskiej, ale także działania podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia związane z planowanym programem kompleksowej opieki onkologicznej. Większa liczba aparatów do diagnostyki obrazowej to zwiększenie komfortu pacjentów, ale przede wszystkim szybsza i precyzyjniejsza diagnoza, która zwiększa szanse na wyleczenie pacjenta. Wykrywanie chorób – zwłaszcza nowotworowych – we wczesnym stadium to także zmniejszenie wydatków na leczenie chorych w zaawansowanych stadiach choroby. Jesteśmy przekonani, że polski rynek jest pod względem diagnostyki obrazowej bardzo perspektywiczny i rozwojowy. Głęboko wierzymy, że Synektik może z powodzeniem uczestniczyć w tym procesie, jednocześnie rozwijając swoją działalność na polu radioznaczników do badań” – mówi Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.

Ponadto 2 października 2014 roku KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Synektik SA w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Do obrotu dopuszczonych zostanie 8.529.129 akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co stanowi 100% akcji spółki. Wprowadzającym na rynek regulowany GPW jest Trigon DM. Synektik nie prowadzi oferty publicznej – spółka dysponuje środkami własnymi oraz pozyskanymi z emisji akcji na New Connect w grudniu 2013 roku.

Działalność Synektik SA obejmuje 3 kluczowe segmenty:

 • Sprzedaż sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, w tym:
  • sprzedaż sprzętu medycznego stosowanego w radiologii i medycynie nuklearnej
  • rozwiązania informatyczne;
 • Usługi serwisowe sprzętu medycznego oraz testy odbiorcze i specjalistyczne, w tym:
  • testy odbiorcze i specjalistyczne
  • usługi serwisowe sprzętu medycznego
 • Produkcja i badania nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego

Dotychczas Synektik zrealizował w zakresie rozwiązań informatycznych:

 • ponad 80 zinformatyzowanych placówek medycznych
 • bieżącą obsługę 1 PB danych
 • wspieranie i nadzorowanie ponad 1000 użytkowników

Synektik – za pośrednictwem spółki zależnej Iason Sp. z o.o. – prowadzi produkcję radioznaczników (IASON Efdege i IASOflu), które są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej (w oparciu o umowę licencyjną z austriackim IASON GmbH). Synektik posiada dwa zakłady produkcyjne w Kielcach i Warszawie.

Jednocześnie Synektik prowadzi badania nad nowymi, własnymi innowacyjnymi preparatami do obrazowania w medycynie nuklearnej w Centrum Badawczo-Rozwojowym na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kluczowe prace CBR koncentrują się w obszarze onkologii, kardiologii i neurologi, jak również optymalizacji technologii wytwarzania produktów.

W listopadzie 2013 roku Synektik zawarł z Hadasit Medical Research Services & Development Ltd. umowę licencji na tworzenie, używanie, rozwijanie i produkcję radiofarmaceutyków będących innowacyjnymi znacznikami do wykonywania badań diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego. Na podstawie udzielonej licencji Synektik może wytwarzać wspomniane produkty i wprowadzać je do obrotu. Udzielona przez spółkę Hadasit licencja jest licencją wyłączną, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.

Grupa Synektik narastająco w 2013 roku osiągnęła przychody w wysokości 77,38 mln zł, a zysk netto wyniósł 7,68 mln. zł. Zysk operacyjny w analizowanym okresie osiągnął 10,35 mln zł.

Informacje rynkowe

Budżet Narodowego Funduszu Zdrowia rośnie z roku na rok – podobnie rośnie też budżet całkowitych wydatków na ochronę zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przygotowało analizę Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020 –  w ramach tego programu budżet państwa zamierza sfinansować inwestycje w ochronę zdrowia w wysokości 6,1 mld zł – z czego większa część inwestycji jest przewidziana na wcześniejsze lata planu.

Dodatkowo, w ramach dofinansowania środkami z Unii Europejskiej, Polska przeznaczy prawie 115 mld zł na Program Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w ramach którego przewidziane są również wydatki na ochronę zdrowia. Jednym ze wskaźników realizacji tego celu jest liczba tomografów komputerowych (CT) oraz rezonansów magnetycznych (MRI) przypadająca na 1.000.000 osób. Przeznaczone na to zostanie 508 mln EUR. Natomiast w Priorytecie II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących – środki przeznaczone na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz na poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia wynoszą 790,5 mln euro, w tym wkład wspólnotowy to blisko 671,9 mln EUR.

Z kolei według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i opublikowanej Strategii Rozwoju Kraju 2020 w okresie 2011–2020 wydatki w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego na produkty, urządzenia i sprzęt medyczny wyniosą 98,79 mln PLN.

Raport „Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia – analiza i rekomendacje dla Polski potwierdza, że rozwój technologii medycznej wpływa na obniżenie jednostkowych kosztów leczenia chorób. Według zestawienia zadań zrealizowanych w 2013 roku w ramach „Narodowego planu zwalczania chorób nowotworowych” opracowany przez Ministerstwo Zdrowia przeznaczono 250 mln złotych, z czego 190 mln złotych dotyczyło wydatków związanych z zakupem urządzeń diagnostycznych a 60 mln złotych przeznaczono na bieżące działania w tym profilaktykę chorób nowotworowych.

W ostatnich latach liczba ośrodków PET w Polsce rośnie i ośrodki te trafiają do coraz większej liczby miast, ułatwiając mieszkańcom większych obszarów Polski dostęp do wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych

Informacje o firmie Synektik:

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznej oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET).

Spółka posiada 2 zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym, które pracuje nad radioznacznikami onkologicznymi i kardiologicznymi.

Firma powstała w 2001 roku, zaś od sierpnia 2011 roku akcje Synektik SA są notowane na NewConnect. Spółka jest notowana w indeksie NC Lead oraz NC Life Science (spółek prowadzących działalność naukową z zakresu medycyny i biotechnologii).

Synektik był wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymał m.in. statuetkę Gazele Biznesu 2011 oraz znalazł się wśród wyróżnionych nagrodą: Diamenty Forbesa 2012. W 2013 roku Synektik został doceniony przez Gazetę Giełdy Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” firma Synektik – jako producent innowacyjnych farmaceutyków – została spółką roku 2013 z rynku NewConnect.