Rośnie ryzyko przedłużenia się spowolnienia na III kwartał

Sierpień przyniósł wyraźne pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców. Spadek nowych zamówień oraz aktywności zakupowej zwiększa ryzyko przedłużenia się spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce na III kwartał – pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców.

 

Na podstawie badań ankietowych prowadzonych przez Pracodawców RP w sierpniu 2014 roku Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 104,5 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej wobec 106,9 pkt w lipcu. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 129,5 pkt w poprzednim miesiącu do 115,8 pkt w sierpniu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z sierpnia 2014 roku

 

Po stosunkowo dobrym lipcu – w sierpniu przybyło pesymistów wśród polskich przedsiębiorców. Nadal odczuwana jest ogólna poprawa sytuacji biznesowej, lecz nie jest ona tak znaczna jak w poprzednich okresach. W bieżącym miesiącu firmy doświadczyły spadku liczby nowych zamówień oraz cen sprzedaży. W konsekwencji zmalała ich aktywność zakupowa oraz doszło do nieznacznego ograniczenia poziomu zatrudnienia. Wskaźnik oceny sytuacji bieżącej spadł w sierpniu do poziomów najniższych od maja bieżącego roku. Jeszcze wyraźniejsze jest osłabienie optymizmu w odniesieniu do najbliższych 6 miesięcy. Przedłużająca się stagnacja w strefie euro, spadek dynamiki wzrostu polskiego PKB w II kwartale oraz napięta sytuacja międzynarodowa sprawiły, że przedsiębiorcy są coraz ostrożniejsi w swoich prognozach.

 

Firmy coraz mocniej zaczynają dostrzegać, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w naszym kraju przekłada się na ich własną sytuację biznesową. Jeszcze dwa miesiące temu aż 45 proc. ankietowanych przedsiębiorców obserwowało wzrost liczby nowych zamówień, podczas gdy obecnie odsetek ten zmalał do zaledwie 23 proc. W efekcie po raz pierwszy w historii badania subindeks zamówień spadł poniżej granicy 100 pkt, oddzielającej poprawę sytuacji od jej pogarszania się.

 

W sierpniu nastąpiło również znaczące nasilenie zjawiska zatorów płatniczych, które na przestrzeni poprzednich 3 miesięcy systematycznie malało. Zwiększeniu uległ ponadto rozdźwięk pomiędzy kosztami kupna materiałów, towarów i półproduktów a cenami sprzedaży wyrobów gotowych. Presja deflacyjna w polskiej gospodarce pozostaje silna, co potwierdzają także dane GUS, wskazujące na 2-procentowy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ciągu roku. Po raz pierwszy od marca zwiększeniu uległ także stan zapasów, co należy wiązać ze spadkiem liczby nowych zamówień, a co za tym idzie – coraz większymi trudnościami ze sprzedażą dóbr finalnych.

 

Pomimo gwałtownego spadku ogólnej oceny sytuacji przyszłej firmy nadal spodziewają się silnego wzrostu nowych zamówień oraz własnej aktywności zakupowej w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Stany magazynowe mają coraz bardziej maleć, a zatrudnienie i inwestycje – umiarkowanie wzrastać. W opinii ankietowanych przedsiębiorców problemami pozostawać będą natomiast spadające ceny sprzedaży oraz coraz częstsze opóźnienia płatności.

 

Uwagi oraz problemy zasygnalizowane przez członków Pracodawców RP w opcjonalnej części opisowej ankiety:

  • Firmy z sektora przemysłowego wskazują na ograniczenie sprzedaży do krajów Unii Europejskiej, a w szczególności spadek zamówień z Niemiec.
  • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami sygnalizują ciągły wzrost popytu oraz zapotrzebowania na nowych pracowników.
  • Pośrednicy finansowi zwracają uwagę na dalszy wzrost kosztów pozyskania finansowania zewnętrznego dla klientów zainteresowanych kredytami hipotecznymi, a także na ograniczenie dostępności tego rodzaju produktów dla osób osiągających dochody w walutach obcych.
  • Przedsiębiorstwa z branży budowlanej wskazują na utrzymujące się nieterminowe płatności ze strony kontrahentów oraz niestabilny kurs euro, wpływający na marże i wynik finansowy.
  • Przemysł stoczniowy zmaga się z silną konkurencją ze strony dużych firm zagranicznych, zatrudniających polskich pracowników stoczniowych za pośrednictwem zarejestrowanych w Polsce spółek.

 

Podsumowanie wyników sierpniowej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).