Raport: Zarządzanie ruchem i oznakowanie dróg

Fot. Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Zła widoczność i nieczytelność oznakowania oraz brak zatwierdzonych projektów organizacji ruchu to najistotniejsze nieprawidłowości wynikające z przeprowadzonej analizy stanu zarządzania komunikacją na drogach Mazowsza. Raport na ten temat przygotował Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Nadzór nad organami zarządzającymi ruchem[1] jest od 2012 roku jednym z priorytetów wojewody.

Sprawdzono przede wszystkim: projekty organizacji ruchu, realizację obowiązków kontrolnych oraz oznakowanie dróg. Oceniano także działania organu zarządzającego ruchem oraz zgodność z przepisami istniejącej organizacji ruchu i jej wpływu na bezpieczeństwo. Najmniej zastrzeżeń budził obowiązek kontroli wykonania zadań związanych z wprowadzaniem organizacji ruchu (tzw. „odbiór oznakowania”). Negatywnie najczęściej oceniano zaniedbanie obowiązku kontrolowania stanu znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej (co najmniej raz na 6 miesięcy) – tak było w 50 proc. przypadków. Jedynie Marszałek Województwa Mazowieckiego nadzorował oznakowanie na wszystkich odcinkach dróg wojewódzkich z zachowaniem wymaganej częstotliwości. Kontrolerzy najczęściej wystawili oceny pozytywne z nieprawidłowościami (46), w 12 przypadkach nie dopatrzono się żadnych uchybień, natomiast w 15 wydano opinię negatywną.

Pracownicy urzędu wojewódzkiego dokonali także oględzin wybranych odcinków dróg, mając na uwadze przede wszystkim wpływ oznakowania na bezpieczeństwo użytkowników. Najczęstszymi nieprawidłowościami były: nieczytelność lub zła widoczność oznakowania (80 proc. odcinków, na których stwierdzono przynajmniej jedną nieprawidłowość), umieszczenie oznakowania niezgodnie z warunkami technicznymi (75 proc.), niezgodność oznakowania z projektem (73 proc.) oraz brak zatwierdzonej organizacji ruchu (42 proc.).

We wnioskach autorzy raportu wskazują na konieczność współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym, a także policją, która posiada dane i wiedzę na temat najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach. Brakuje również przepisów, które jednoznacznie wskazywałyby podmiot odpowiedzialny za objęcie wszystkich dróg na danym terenie projektami organizacji ruchu (które powinny być jedynym legalnym dokumentem określającym rozmieszczenie znaków drogowych czy sygnalizacji) oraz sankcji za nieprzestrzeganie tego wymogu.

Istotne jest budowanie świadomości współodpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces zarządzania ruchem na drogach, ponieważ właściwa organizacja jest ważna dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Należy jednak pamiętać, że poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwarunkowany jest przede wszystkim zachowaniem uczestników ruchu drogowego oraz stanem technicznym dróg i pojazdów – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Raport powstał na podstawie kontroli przeprowadzonych w latach 2012-2013. Objęły one 13 spośród 43 samorządów (30%) z województwa mazowieckiego. Oględzinom poddano 106 odcinków dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich ze szczególnym uwzględnieniem miejsc najbardziej niebezpiecznych. W latach 2014-2015 planowane są dalsze wzmożone kontrole w tym zakresie. Tematyką oznakowania dróg i organizacji ruchu była również zainteresowana Najwyższa Izba Kontroli, która 20 kwietnia br. wydała raport o „Organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich”.

Raport „Stan zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w województwie mazowieckim” dostępny jest w załączniku i na stronie www.mazowieckie.pl.