Raport NBP: Sytuacja na rynku kredytowym

Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj na swojej stronie internetowej kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty zaobserwowane przez banki w III kwartale 2014 r. oraz przewidywania na IV kwartał 2014 r.

Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie września i października 2014 r. wypełniło 26 banków, o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 83%.

 

W III kwartale 2014 r. banki złagodziły, w niewielkim stopniu, kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, z wyjątkiem kredytów długoterminowych dla MSP. W przypadku tych kredytów kryteria polityki kredytowej zostały lekko zaostrzone. Banki biorące udział w ankiecie złagodziły również część warunków kredytowych: obniżyły marżę kredytową oraz zwiększyły maksymalną kwotę kredytu. W porównaniu z poprzednią edycją ankiety, zmniejszył się jednak odsetek banków, które identyfikowały czynniki sprzyjające łagodzeniu polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw. W szczególności istotnie zmalał wpływ pozytywnych oczekiwań banków co do przyszłej sytuacji gospodarczej oraz oceny ryzyka poszczególnych branż, co związane było m.in. z negatywnymi konsekwencjami konfliktu na Ukrainie. Jednocześnie banki nie odczuły istotnych zmian popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. W IV kwartale 2014 r. ankietowane banki przewidują istotne złagodzenie kryteriów polityki kredytowej dla MSP i niewielkie złagodzenie w przypadku dużych przedsiębiorstw. Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty zgłaszanego przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kategorii kredytów długoterminowych.

 

Po trzech kwartałach znacznego zaostrzania kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych, w III kwartale 2014 r. ankietowane banki nie zmieniły kryteriów polityki kredytowej w istotny sposób. Pojedyncze banki podniosły natomiast marże pobierane od tego rodzaju kredytów. Banki odnotowały spadek popytu na kredyty mieszkaniowe w III kwartale 2014 r., do czego w ich opinii przyczyniło się przede wszystkim korzystanie przez klientów z alternatywnych źródeł finansowania. Po raz pierwszy od sześciu kwartałów banki zaliczyły prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym do czynników ograniczających popyt na kredyty mieszkaniowe. Ich zdaniem zapotrzebowanie na ten rodzaj kredytów wzrośnie jednak w IV kwartale 2014 r., co może być związane z obniżeniem maksymalnego wskaźnika LtV od stycznia 2015 r., zgodnie z wymogami Rekomendacji S.
W IV kwartale 2014 r. banki nie przewidują istotnych zmian w polityce kredytowej.

 

Ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych. Towarzyszyło temuzłagodzenie części warunków polityki kredytowej, tj. głównie dostosowań w zakresie modeli scoringowych, marży kredytowej i maksymalnego okresu kredytowania. W III kwartale 2014 r. banki odnotowały niewielki wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne, który w ocenie banków wynikał z większej atrakcyjności warunków kredytowania oraz ze zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku. W IV kwartale 2014 r. banki spodziewają się znacznego wzrostu zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi i zapowiadają kontynuację łagodzenia polityki kredytowej zapoczątkowanego w II kwartale 2013 r. Łagodzenie kryteriów kredytów konsumpcyjnych nie przełożyło się na wzrost popytu w skali oczekiwanej przez banki.

 

Wyniki ankiety nie uwzględniają skutków obniżek stóp procentowych NBP dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 8 października br.

 

”Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, IV kwartał 2014”.

 

Ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych. Towarzyszyło temuzłagodzenie części warunków polityki kredytowej, tj. głównie dostosowań w zakresie modeli scoringowych, marży kredytowej i maksymalnego okresu kredytowania. W III kwartale 2014 r. banki odnotowały niewielki wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne, który w ocenie banków wynikał z większej atrakcyjności warunków kredytowania oraz ze zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku. W IV kwartale 2014 r. banki spodziewają się znacznego wzrostu zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi i zapowiadają kontynuację łagodzenia polityki kredytowej zapoczątkowanego w II kwartale 2013 r. Łagodzenie kryteriów kredytów konsumpcyjnych nie przełożyło się na wzrost popytu w skali oczekiwanej przez banki.

 

Wyniki ankiety nie uwzględniają skutków obniżek stóp procentowych NBP dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 8 października br.

 

”Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, IV kwartał 2014”.