Polska otrzyma od EBI prawie 1 mld euro na prace badawczo-rozwojowe!

Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Werner Hoyer oraz Minister Finansów Mateusz Szczurek podpisali dzisiaj dwie umowy kredytowe, dzięki którym Polska otrzyma 940 mln EUR na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytucje badawcze, uniwersytety i przedsiębiorstwa. Podczas oficjalnej wizyty w Polsce, prezes EBI będzie rozmawiał z ministrem na temat Planu Inwestycyjnego dla Europy, który EBI będzie realizować w Polsce i w pozostałych krajach UE poprzez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI).

Minister Finansów Mateusz Szczurek powiedział: „Europejski Bank Inwestycyjny pozostaje naszym głównym partnerem wśród międzynarodowych instytucji finansowych, tym bardziej cieszę się, że mam okazję do podpisania dwóch nowych umów, które pozwolą finansować najpilniejsze zadania z obszaru badań i rozwoju. Zaangażowanie banku w Polsce w 2014 roku wyniosło 5,5 mld EUR i oczekuje się, że w tym roku osiągnie ten sam poziom. Bank nie tylko zapewnia długoterminowe finansowanie, na korzystnych dla Polski warunkach, lecz również dostarcza pomoc ekspercką, co jest kluczowe w procesie przygotowywania projektów z takich obszarów jak badania i rozwój.

Polska oczekuje także współpracy z EBI w zakresie wykorzystania środków w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych na inwestycje w Polsce. Liczymy, że dzięki EFSI bank będzie miał możliwość finansowania projektów charakteryzujących się większym poziomem ryzyka. Ponadto, liczymy także na zwiększenie poziomu pomocy technicznej banku wobec polskich promotorów projektów, w ramach Europejskiego Centrum Inwestycyjnego”.

Prezes EBI Werner Hoyer powiedział: „finansowanie innowacji i zdobywania umiejętności jest priorytetem dla banku Unii Europejskiej. Innowacje odgrywają kluczową rolę, jako siła napędowa wzrostu gospodarczego w Europie, zapewniając jej długoterminową konkurencyjność i przyczyniając się do tworzenia wartościowych miejsc pracy. Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z podpisania umów kredytowych, które kontynuują wsparcie EBI dla strategii w dziedzinie nauki i innowacyjności w Polsce. Naszym celem jest wsparcie dla poszerzenia zakresu badań podstawowych, zwiększenia efektywności pracy naukowej, jeszcze lepszego wykorzystania w przemyśle rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, a także stworzenia zachęty dla sektora prywatnego do inwestowania większych środków w prace rozwojowe przynoszące praktyczne rezultaty i w działania zwiększające innowacyjność w Polsce i całej Europie”.

Kredyt EBI w wysokości 520 mln EUR sfinansuje statutowe zadania badawcze realizowane przez pracowników naukowych i akademickich wszystkich kategorii, zatrudnionych przez publiczne uczelnie i instytucje badawcze w większości dyscyplin naukowych w Polsce. Środki z EBI sfinansują również inwestycje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej publicznych jednostek naukowych oraz aparaturę naukową.

EBI przyznał również kredyt w wysokości 420 mln EUR na finansowanie grantów, które będą przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w drodze otwartych zaproszeń do składania wniosków i będą skierowane do studentów studiów doktoranckich, pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora oraz dojrzałych naukowców. Granty te umożliwią realizację projektów obejmujących badania podstawowe lub stosowane, które będą przeprowadzone w publicznych instytutach badawczych, uczelniach i przedsiębiorstwach w całej Polsce. Głównym celem tego finansowania EBI jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw oraz jeszcze lepszego wykorzystania w przemyśle rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

Polski sektor naukowy zatrudnia około 150 tys. badaczy, techników i pomocniczych pracowników naukowych. Obydwa projekty zostaną zrealizowane w latach 2015 – 2016 i pomogą w utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia w polskim sektorze badawczo-rozwojowym w tym okresie, a także – co ważniejsze – przyczynią się do otwarcia wielu nowych możliwości rozwoju kariery zawodowej, w szczególności dla młodych pracowników naukowych.

Podpisane dzisiaj umowy kredytowe, wraz z dwunastoma kredytami, jakie od 2004 roku EBI przyznał w ramach dofinansowania dla polskiego sektora naukowo-badawczego, potwierdzają długoterminowe zaangażowanie EBI na rzecz wspierania programów badań, rozwoju i innowacji na różnych szczeblach i w różnych dziedzinach nauki w Polsce.

Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania oraz długiemu okresowi spłaty kredytu Polska będzie mogła skorzystać z niższych kosztów finansowania tych projektów, co przełoży się na zwiększenie elastyczności finansowej i poszerzenie możliwości inwestowania w prace badawczo-rozwojowe. Środki finansowe EBI pozwolą sektorowi nauki i szkolnictwa wyższego na zmniejszenie dystansu pomiędzy Polską a krajami UE-27 pod względem innowacyjności i doskonałości oraz pomogą jednostkom badawczym stać się bardziej konkurencyjnymi w dziedzinie nauki i edukacji. Natomiast w instytucjach szkolnictwa wyższego, których priorytetem jest nie tylko kształcenie studentów, ale również przygotowanie ich do potrzeb rynku pracy, polepszy się infrastruktura badawcza oraz poziom kwalifikacji i umiejętności kadry dydaktycznej.