PGWiR S.A. kupiło Zakład Odsalania Dębieńsko Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW S.A. podpisało z Kompanią Węglową S.A. umowę warunkową nabycia 100 % Udziałów w „Zakładzie Odsalania Dębieńsko” Sp. z o.o. Spełnienie warunków zawieszających i przejęcie 100 % udziałów planowane jest do końca roku 2014.

Zakup „Zakładu Odsalania Dębieńsko” Sp. z o.o. jest kolejnym etapem realizacji strategii systemowego podejścia przez JSW S.A. do problematyki gospodarki wodno-ściekowej w kopalniach węgla kamiennego tak, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie kopalń na środowisko naturalne.

„Zakład Odsalania Dębieńsko” Sp. z o.o. zbudowany został w celu odsalania wód dołowych KWK „Dębieńsko” oraz KWK „Budryk”. Możliwe jest też objęcie procesem odsalania innych kopalń.

PGWiR S.A. planuje rozwój Zakładu Odsalania Dębieńsko, a w szczególności  modernizację i rozbudowę instalacji odwróconej osmozy tak, aby zdolność Zakładu do utylizacji wód dołowych była dostosowana do ilości wód pochodzących z odwadniania kopalń, oddziaływujących na wody rzeki Bierawki.