Ostatni tydzień na złożenie oświadczeń majątkowych samorządowców

Do 21 września br., czyli na dwa miesiące przed końcem kadencji upływającej 21 listopada, samorządowcy* powinni złożyć oświadczenia do wojewody. Dokument, w dwóch egzemplarzach, można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Przedstawiciele samorządów, którzy chcą dostarczyć oświadczenie majątkowe osobiście, mogą to uczynić również w niedzielę 21 września w godz. 10 – 16 (pokój 620, pl. Bankowy 3/5).

Dokumenty powinny zostać sporządzone według stanu na dzień złożenia. Jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego zostanie przekazany do właściwego urzędu skarbowego, drugi będzie weryfikowany przez wojewodę. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie lub stwierdzenia w nim nieprawidłowości, wojewoda przekazuje taką informację odpowiednio: sejmikowi województwa, radzie powiatu, gminy, miasta lub dzielnicy.

Oświadczenia majątkowe do wojewody składają też na koniec kadencji przewodniczący rad dzielnic Warszawy. Z uwagi na zapisy tzw. ustawy warszawskiej (określającej koniec kadencji rad dzielnic), mają na to czas do 15 września br.

Oświadczenia składają również – w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę – marszałek województwa oraz starostowie.

Po wyborach, w ciągu 30 dni, samorządowcy nowej kadencji będą musieli złożyć oświadczenie majątkowe na początek urzędowania, niezależnie od tego, czy doszło do reelekcji, czy nie. Niezłożenie tego dokumentu skutkuje wygaśnięciem mandatu, odwołaniem ze stanowiska lub rozwiązaniem umowy o pracę, zaś podanie w nim nieprawdy lub jej zatajenie pociąga za sobą odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 kk.