Ocena systemu QAFP z perspektywy producenta

Wywiad z Leszkiem Lemke, dyrektorem ds. badań i rozwoju Grupy Drosed, pod tytułem: „Doskonalenie jakości. Ocena systemu QAFP z perspektywy producenta”.

Dlaczego zdecydowali się Państwo przystąpić do Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności?

Leszek Lemke: O decyzji przystąpienia przez zakłady Grupy Drosed do systemu QAFP zadecydowały trzy powody. Po pierwsze System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP jest systemem, który poprzez swoje konkretne wymagania w zakresie produkcji żywca drobiowego, jego przerobu i form sprzedaży oraz koniczność weryfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą spełniania tych wymagań stał się dla nas kolejnym ważnym ogniwem doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Jakością. Po drugie w zakresie szczegółowych wymagań dotyczących wyrobu gotowego znalazły się w nim elementy pozwalające na monitorowanie przestrzegania w produkcji żywca drobiowego i w czasie wstępnej obróbki w zakładzie ubojowym zasad dobrostanu zwierząt, które to zasady maja istotny wpływ na jakość uzyskiwanego mięsa. Po trzecie system QAFP był objęty konkretnymi działaniami promocyjnymi. Przedsięwzięcia te w sposób jasny i czytelny podkreślały wysoką, gwarantowaną jakość opakowanego jednostkowo mięsa drobiowego opatrzonego logiem QAFP.

Jak wyglądało wdrażanie systemu QAFP w Państwa firmie?

L.L.: Wymagania systemu QAFP nie są w swojej głównej, podstawowej części wymaganiami specyficznymi dla naszej branży. Dotychczasowe oczekiwania jakościowe naszych kluczowych klientów, dotyczące wyrobów gotowych – mięsa drobiowego, nie odbiegają w jakiś wyjątkowy sposób od wymagań opisanych w wymaganiach systemu QAFP. Tak więc wdrożenie tego systemu w zakładach Grupy Drosed sprowadzało się do wprowadzenia w sferze produkcji kilku dodatkowych systemów zapisów: rejestracji elementów prowadzonych procesów produkcyjnych oraz poddaniu się niezależnej weryfikacji przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą w zakresie spełniania wymagań systemu. Weryfikacja ta obejmowała warunki produkcji żywca, proces produkcji mięsa drobiowego oraz spełniania specyfikacji jakościowej wyrobu gotowego. Jednym ze specyficznych wymagań systemu QAFP jest konieczność monitorowania i rejestracji pH uzyskiwanego mięsa dla każdej partii produkcyjnej. Wyróżnik ten charakteryzuje jakość mięsa pod kątem między innymi jego przydatności kulinarnej, mówi również w pewnym zakresie o przyżyciowym przestrzeganiu zasad dobrostanu produkowanych kurcząt, indyków lub gęsi. Praktycznie wprowadzenie stałego, bieżącego monitorowania powyższego parametru było głównym elementem, który musieliśmy wprowadzić dodatkowo w naszych systemach monitoringu procesu produkcyjnego.

Co zmieniło się w organizacji produkcji wraz z przyjęciem QAFP?

L.L.: Przyjęcie systemu QAFP w zakładach spowodowało, że musieliśmy wprowadzić dodatkowy poziom identyfikacji wytwarzanego mięsa, ponieważ musi ono pochodzić wyłącznie z ferm, które objęte są zewnętrzną certyfikacją spełniania wymagań systemu. Musieliśmy również wprowadzić nieznaczne zmiany w sposobie prowadzenia rejestracji niektórych parametrów procesu produkcyjnego w obszarze surowcowym i produkcyjnym np. w zakresie stałego pomiaru pH mięsa.

Czy przystąpienie do systemu wiązało się z jakimiś trudnościami w codziennej pracy zakładu?

L.L.: Praktycznie nie. Przystąpienie do systemu spowodowało jedynie konieczność wprowadzenie dodatkowej identyfikacji partii produkcyjnych pozwalającej na zagwarantowanie, że mięso opatrzone przez nas logo QAFP pochodzi z ferm certyfikowanych, które spełniają wymagania systemu QAFP.

Z perspektywy czasu jakie widzi Pan korzyści z przystąpienia do systemu?

L.L.: Przystąpienie do systemu QAFP skutkowało dwiema korzyściami. Po pierwsze system ten może być i jest narzędziem doskonalącym funkcjonowanie zakładowych systemów zarządzania jakością oraz produkcji żywca drobiowego. To pozwala z kolei na uzyskiwanie produktu o najwyższej, powtarzalnej jakości, co na obecnym rynku detalicznym jest elementem podstawowym oczekiwanym przez konsumenta. Drugim aspektem pozytywnym przystąpienia do systemu była możliwość korzystania z tworzonego w mediach wizerunku systemu QAFP jako systemu gwarantowanej jakości.

Nie należy również lekceważyć faktu, że wymagania systemowe są weryfikowane przez niezależną jednostkę certyfikującą, co zawsze jest niewątpliwą korzyścią dla funkcjonującego w zakładzie systemu zarządzania jakością.

Czy klienci firmy Drosed pozytywnie przyjęli QAFP?

L.L.: Klienci Grupy Drosed pozytywnie przyjęli produkty opatrzone logo QAFP. Chociaż w pierwszym etapie negatywnym elementem systemu w przypadku kurcząt brojlerów było jego ograniczenie asortymentowe wyłącznie do fileta kurczęcego. Klienci nie mogli zrozumieć, dlaczego tylko część tuszki może być oznaczona logo QAFP. Mam nadzieję, że rozszerzenie w grudniu 2013 roku systemu na pozostałe elementy tuszki i całą tuszkę kurczęcą spowoduje, że klienci będą jeszcze bardziej zainteresowani tymi produktami.

Nie bez znaczenia dla pozytywnej oceny systemu były również prowadzone przedsięwzięcia promocyjne związane z wizerunkiem i produktami opatrzonymi logo QAFP. Informacja w tych przekazach o tym, gdzie powstaje jakość i jak jest kształtowana w systemie QAFP, dodatkowo wzmacniała pozytywny obraz.

Gdyby miał Pan przekonać innych producentów do przystąpienia do systemu QAFP, to jakich użyłby Pan argumentów?

L.L.: Moim zdaniem system ten jest bardzo dobrym narzędziem doskonalącym każdy system zarządzania jakością nie tylko na etapie uboju i przerobu mięsa, ale również na etapie produkcji surowca drobiowego na fermach. Ponadto wymagające specyfikacje jakościowe wyrobów gotowych opatrzonych logo QAFP zmuszają dodatkowo producenta do zagwarantowania wysokiego poziomu klasyfikacji jakościowej i ciągłego poszukiwania w całym łańcuchu produkcyjnym przyczyn wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie, a także szkolenia załogi.