NBP: Sytuacja na rynku kredytowym

W II kwartale 2014 r. banki złagodziły kryteria polityki kredytowej (tj. kryteria oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy) odnośnie do wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw.

Większość warunków kredytowania nie uległa zmianom, jednak – podobnie jak w poprzedniej edycji ankiety – obniżone zostały marże kredytowe. Złagodzenie polityki kredytowej związane było z wyraźną poprawą ocen dotyczących kształtowania się koniunktury. Odsetek banków, które wskazywały na obniżone ryzyko przyszłej sytuacji gospodarczej jako czynnik skłaniający do łagodzenia polityki kredytowej był najwyższy w historii badania ankietowego. Jednocześnie w opinii banków poprawiła się sytuacja największych kredytobiorców oraz branż, które dotychczas wymieniane były jako najbardziej ryzykowne. Wyniki ankiety wskazują na dalszy wzrost popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw. Zdaniem banków do wzrostu przyczyniło się zarówno większe zapotrzebowanie na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego, jak i realizacja planów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa. Banki przewidują dalsze niewielkie złagodzenie kryteriów polityki kredytowej w III kwartale 2014 r., któremu towarzyszyć będzie istotny wzrost popytu, w szczególności w kategorii kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.

 

W ujęciu netto kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych zostały w niewielkim stopniu zaostrzone. Większość ankietowanych banków nie zmieniła polityki kredytowej. Jednocześnie kolejny kwartał z rzędu wzrosły marże pobierane od kredytów mieszkaniowych, co część banków tłumaczyła koniecznością podwyższenia dochodowości oferowanych produktów kredytowych. Dodatkowo do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniło się wdrożenie niektórych zapisów Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, które weszły w życie od 1 lipca br. Banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co ich zdaniem było wynikiem aktualnych prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym. Wyniki ankiety wskazują, że w III kwartale 2014 r. w ujęciu netto kryteria polityki kredytowej zostaną w niewielkim stopniu zaostrzone, choć struktura odpowiedzi była zróżnicowana. Jednocześnie banki oczekują pewnego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe.

 

Podobnie jak w poprzednich czterech kwartałach banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Skala złagodzenia była jednak niewielka i dotyczyło ono w szczególności wymogów dokumentacyjnych oraz kalkulacji zdolności kredytowej i minimalnej kwoty dostępnego kredytu. Głównymi czynnikami wpływającymi na złagodzenie polityki kredytowej były zmiany popytu na kredyty konsumpcyjne i presji konkurencyjnej między bankami. W opinii banków wyższy popyt na ten rodzaj kredytów wynikał przede wszystkim z większego zapotrzebowania na zakup dóbr trwałego użytku oraz z aktywnych działań promocyjnych i marketingowych. Banki spodziewają się dalszego wzrostu zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi i zapowiadają kontynuację łagodzenia polityki kredytowej w III kwartale 2014 r.