NBP: RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.

 

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych, po spadku PKB na początku roku, w II kwartale wzrost gospodarczy istotnie przyspieszył. Ponadto wskaźniki koniunktury sugerują kontynuację ożywienia w kolejnych kwartałach. W strefie euro natomiast kwartalna dynamika PKB wyhamowała do zera. Przyczyniło się do tego obniżenie PKB w Niemczech i Włoszech, przy utrzymującej się stagnacji we Francji. Wskaźniki koniunktury dotyczące strefy euro sugerują możliwość pewnej poprawy aktywności gospodarczej w III kwartale, choć nastroje w przemyśle pogorszyły się w ostatnim okresie. W największych gospodarkach wschodzących dynamika aktywności gospodarczej pozostaje niska jak na te kraje.

W ostatnich miesiącach obniżyły się ceny wielu surowców rolnych i energetycznych, co wraz z umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach. W najbliższym otoczeniu Polski – w tym w strefie euro oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej – inflacja pozostaje zbliżona do zera.

Główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną, przy czym Rezerwa Federalna ogranicza skalę luzowania ilościowego, natomiast Europejski Bank Centralny będzie ją zwiększał. W efekcie, część banków centralnych krajów powiązanych gospodarczo ze strefą euro obniżyło stopy procentowe w ostatnim okresie.

W Polsce, napływające dane wskazują na spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. Wzrost PKB w II kwartale był nieznacznie niższy niż w poprzednim kwartale. Do obniżenia wzrostu przyczynił się spadek wkładu eksportu netto poniżej zera oraz obniżenie dynamiki inwestycji. Jednocześnie w kierunku zwiększenia dynamiki PKB oddziaływało niewielkie przyspieszenie wzrostu konsumpcji oraz znaczące zwiększenie zapasów.

Dane za lipiec pokazują, że roczna dynamika produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej pozostały niskie, a dynamika produkcji budowlano-montażowej znacząco się obniżyła. W ostatnim okresie obniżyła się także część wskaźników koniunktury, sygnalizując możliwość dalszego spowolnienia dynamiki aktywności gospodarczej.

W II kwartale spowolnieniu dynamiki wzrostu gospodarczego towarzyszyło utrzymanie się wzrostu liczby pracujących w gospodarce. Jednocześnie obniżyła się dynamika wynagrodzeń. Dane za lipiec sygnalizują kontynuację wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach przy stabilizacji tempa wzrostu wynagrodzeń.

Dynamika akcji kredytowej dla sektora przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w ostatnich miesiącach ustabilizowała się na umiarkowanym poziomie.

W lipcu roczna inflacja CPI obniżyła się i była ujemna (wyniosła -0,2%), pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Spadkowi inflacji sprzyjało obniżenie dynamiki cen żywności oraz inflacji bazowej, co wskazuje na brak presji popytowej. Brak presji kosztowej potwierdza natomiast utrzymujący się spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu. Towarzyszą temu bardzo niskie oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W ocenie Rady w ostatnim okresie wzrosła niepewność dotycząca perspektyw aktywności gospodarczej w Polsce, a przez to tempa powrotu inflacji do celu. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Jeśli napływające dane będą potwierdzały osłabienie koniunktury gospodarczej oraz wzrost ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie, Rada rozpocznie dostosowanie polityki pieniężnej.