Korzystanie z samochodów służbowych i zorganizowany dowóz do pracy zmiany przepisów

Nowe przepisy dotyczące opodatkowania świadczeń obejmujących korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych oraz zorganizowany dowóz do pracy. 

Informujemy, że w dniu 24  listopada 2014 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa ta przewiduje m.in. pewne istotne zmiany w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą miały wpływ na sposób rozliczania przychodu pracowników.

Jakie zmiany w zakresie korzystania z samochodów służbowych?

Nowe przepisy wprowadzają specyficzne regulacje w zakresie sposobu określania wartości świadczenia z tytułu nieodpłatnego korzystania przez pracownika z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Jako wyjątek od ogólnych zasad określania wartości nieodpłatnych świadczeń, w przypadku pracowników wartość świadczenia obejmującego używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych będzie ustalana w sposób zryczałtowany – będzie to kwota 250 zł lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności skokowej silnika samochodu udostępnionego pracownikowi. Nowe przepisy wskazują także sposób określenia wartości powyższego świadczenia dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w razie wykorzystywania samochodu do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, a także w przypadku, gdy pracownik ponosi częściową odpłatność za takie świadczenie.

Jaka zmiana dotycząca zorganizowanego dowozu do pracy?

Inną istotną dla pracodawców i pracowników zmianą jest wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości świadczenia obejmującego zorganizowany przez pracodawcę (nieodpłatny) dowóz pracowników autobusem do zakładu pracy.

Kogo dotyczą te zmiany?

Warto zwrócić uwagę, że literalnie powyższe uregulowania dotyczą wyłącznie pracowników. Nie odnoszą się one tym samym wprost do osób wynagradzanych na podstawie innych tytułów prawnych (np. umowy zlecenia, uchwał określających wynagrodzenie Członka Zarządu czy osób prowadzących jednoosobowo własną działalność).

Jakie działania odnośnie tych zmian proponujemy?

Przedmiotowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2015 roku. W świetle wskazanej nowelizacji, pracodawcy powinni zatem rozważyć dokonanie przeglądu istniejących u nich polityk samochodowych oraz zrewidować dotychczasową praktykę w zakresie rozliczania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych wartości świadczenia obejmującego używanie przez pracowników (a także osoby zaangażowane przez dany podmiot na podstawie innych tytułów prawnych) samochodów służbowych dla celów prywatnych. Powyższe jest tym istotniejsze, że ustawodawca na obecnym etapie nie przewiduje dostosowania przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych do nowego brzmienia przepisów podatkowych.

Deloitte